Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

2017թ.  հուլիսի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստ, որին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը, ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամները, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի  գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

Նիստի ընթացքում ամփոփվեցին 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները, ըստ մասնագիտությունների՝ ֆակուլտետի 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները, քննարկվեցին մի քանի ընթացիկ հարցեր:

2016-2017  ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների վերաբերյալ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նախագահ, ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ Ն.Խուդավերդյանը մասնավորապես նշեց, որ տվյալ կիսամյակի քննաշրջանի  ստուգարքների  և  քննությունների  արդյունքները,  ըստ  ֆակուլտետում  գործող  կրթական  ծրագրերի,  դեկանատի  կողմից  ամենայն  մանրամասնությամբ վեր են լուծվել և ամփոփվել: Քննաշրջանը  ֆակուլտետում  կազմակերպվել  է  թվով  109 (26  անվճար,  83  վճարովի)  ուսանողների  համար, այդ  թվում՝  «Տնտեսագիտության  տեսություն»  մասնագիտության`   74  (15  անվճար,  59 վճարովի)  և  «Սերվիս»  մասնագիտության  35 (11  անվճար,  24  վճարովի)  ուսանողների համար,  ընթացակարգի  պահանջներին  համապատասխան:

Կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի  գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

Ստուգարքներն ու քննությունները դրական  են հանձնել 80 (51  «Տնտեսագիտության տեսություն», 29 «Սերվիս») ուսանողներ: Ըստ այդմ՝ ընդհանուր  առաջադիմությունը  ֆակուլտետում  կազմել  է 73%  (83%   «Սերվիս»,  70%  «Տնտեսագիտության տեսություն»): Նախորդ՝ 2015-2016  ուստարվա  համապատասխան  կիսամյակի  առաջադիմության  ցուցանիշի (77%)  համեմատ  նվազել  է  4 %-ով,  իսկ այս ուստարվա  առաջին  կիսամյակի  ցուցանիշի (70%)  համեմատ   աճել  է  3% -ով:

Ամփոփելով վերլուծության  արդյունքները նշվեց, որ ֆակուլտետում  անվճար  համակարգում սովորող բոլոր ուսանողները ցուցաբերել են 100% առաջադիմություն: 6 ուսանող ցուցաբերել է բացարձակ «գերազանց» առաջադիմություն (4 «ՏՏ», 2 «Ս»): Իսկ  առարկայական  պարտք  ունեն  հիմնականում հաճախումների  առումով  ֆակուլտետի  անկարգապահ  ուսանողները:

Ընդհանուր առմամբ 2016-2017  ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի արդյունքները համարվեցին  բավարար:

Երկրորդ  հարցի կապակցությամբ ներկայացվեց,  որ  ֆակուլտետում  2016-17  ուստարում  կազմակերպվել  և  անց  է  կացվել ամփոփիչ  ատեստավորում «Տնտեսագիտության  տեսություն» և «Սերվիս»  մասնագիտությունների  գծով, համապատասխանաբար՝  2017թ.  մայիսի  21-ին  և  28-ին,  21-ին  և  27-ին`  ՀՀ ԿԳՆ  բոլոր  պահանջներին  համապատասխան:

Ամփոփիչ  քննությունները  և  ավարտական  աշխատանքների  պաշտպանությունները  անց  են  կացվել  պատշաճ  կազմակերպված`  համաձայն  սահմանված ժամանակացույցի:

«Տնտեսագիտության  տեսություն» մասնագիտության  ամփոփիչ  քննությանը  մասնակցել  են 21  շրջանավարտներ:  Նրանցից  3-ը`  գնահատվել  է «գերազանց»,  13-ը` «լավ»,  5-ը՝ «բավարար»,  «անբավարար»  գնահատական  չի  գրանցվել:

Ավարտական  աշխատանքների  պաշտպանությանը  ևս  մասնակցել  են  21  շրջանավարտներ,  որոնցից  8-ը  գնահատվել է «գերազանց»,  11-ը՝ «լավ»,  2-ը` «բավարար»,  դարձյալ  «անբավարար»  գնահատականներ  չեն  գրանցվել:   Ընդ  որում՝  բարձր  («լավ»  և  «գերազանց»)  գնահատականների  արժանացած  ուսանողների  կողմից  ցուցաբերվել է  իմացության  և  պատրաստվածության բավականաչափ բարձր մակարդակ. մեկ  շրջանավարտ  մասնաճյուղի  կողմից  երաշխավորվել  է  ուսման  վճարի  100%  փոխհատուցմամբ  ուսումը շարունակելու  մագիստրատուրայում  (ԵՊՀ  համապատասխան  ֆակուլտետում):

Ընդհանուր  առմամբ «Տնտեսագիտության  տեսություն» մասնագիտության  ամփոփիչ  քննության  և ավարտական  աշխատանքների  պաշտպանության  արդյունքները համարվեցին բավարար:

Ներկայացվեց, որ «Սերվիս» մասնագիտության  ամփոփիչ  քննությանը  մասնակցել  են 14  շրջանավարտներ: Նրանցից  7-ը  գնահատվել է «գերազանց»,  6-ը` «լավ»,  1-ը`  «բավարար», «անբավարար» գնահատական  չի  գրանցվել:

Ավարտական  աշխատանքների  պաշտպանությանը  ևս  մասնակցել են 14  շրջանավարտներ,  որոնցից  8-ը  գնահատվել է «գերազանց», 11-ը «լավ»,  2-ը`  «բավարար»: Ներկայացված  ավարտական  աշխատանքներն  առանձնացան  հատկապես  իրենց  վերլուծական  և  կատարողական  բարձր  մակարդակով:

Նշվեց, որ ընդհանուր  առմամբ հանձնաժողովների  նախագահները դրական  կարծիքներ  են արտահայտել ֆակուլտետում իրականացվող  ուսումնամեթոդական  աշխատանքների  վերաբերյալ: 

Նիստի ընթացքում ելույթ ունեցավ Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Գ.Հովհաննիսյանը՝ ներկայացնելով իր նկատառումներն ու առաջարկները՝ ուսումնական գործընթացի շարունակական բարելավման ուղղությամբ:

Կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի  գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

Ամփոփիչ խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը՝ 2016-2017 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակում  Տնտեսագիտության ֆակուլտետի կողմից իրականացված աշխատանքները գնահատելով բավարար:

Կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի  գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը