Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հունվարի 31-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

DSCN5621

2019թ. հունվարի 31-ին «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում ամփոփվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները, քննարկվեցին նույն ուստարվա առկա ուսուցման II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

2018-19 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանների պաշտոնակատարները:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանը մասնավորապես նշեց, որ ֆակուլտետի ուսանողների թիվը 272 է, որից 76-ը անվճար հիմունքներով է սովորում, 196-ը՝ վճարովի: 2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի ավարտին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում գրանցվել են հետևյալ արդյունքները.

  • Քննաշրջանը բացարձակ առաջադիմությամբ են եզրափակել (առանց անբավարարի կամ պարտքի) «Հայոց լեզու և գրականություն» II և III կուրսերը, «Հոգեբանություն» IV, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» IV, «Օտար լեզու և գրականություն» I կուրսերը:
  • «Պատմություն» մասնագիտության I և II կուրսերում, «ԱԼԳ» IV կուրսում անբավարար գնահատական (կամ պարտք) ունի մեկական ուսանող, «ՀԼԳ» IV, «ՏՄՄ» I, «ՕԼԳ» II կուրսերում՝ 2 ուսանող, «ՏՄՄ» II և «ՕԼԳ» III կուրսերում՝ 3 ուսանող, «Պատմություն» III-ում՝ 4 ուսանող, «Պատմություն» IV-ում՝ 5 ուսանող, «ՏՄՄ» III-ում՝ 11 ուսանող:
  • Ստացած բարձր գնահատականներով (18-20) առանձնացել են «ՀԼԳ» III, «Պ» IV և «ԱԼԳ» IV կուրսերի ուսանողները:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Գ.Ավետիսյանը մասնավորապես նշեց, որ 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել է 101 ուսանող («Ֆինանսներ», «Տնտեսագիտություն» և «Տնտեսագիտության տեսություն» կրթական ծրագրերով՝ 70 ուսանող, «Զբոսաշրջություն» և «Սերվիս» կրթական ծրագրերով՝ 31 ուսանող): Քննաշրջանը հաղթահարել է 63 ուսանող, 2 ուսանող ստացել են գերազանց գնահատականներ («Տնտեսագիտություն» III, «Սերվիս» IV): Ֆակուլտետում բացարձակ առաջադիմությունը կազմել է 62,4%:

Անվճար ուսուցման համակարգում սովորում է 36 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 94,4%: 2 ուսանող ստացել է գերազանց գնահատականեր («Տնտեսագիտություն» III, «Սերվիս» IV): Անբավարար ստացել է 2 ուսանող («Ֆինանսներ» I, «Տնտեսագիտություն» III): Երրորդ կուրսի անվճար սովորող ուսանողի անբավարար գնահատականները պայմանավորված են նրանով, որ  տվյալ ուսանողը ծրագրի շրջանակում ԵՊՀ-ի թույլտվությամբ առաջին կիսամյակում ՀՀ-ում չի գտնվել և 2018-19 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի առաջին լուծարքային շրջանում կհանձնի պարտքերը: Վճարովի ուսուցման համակարգում սովորում է 65 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 44,6%:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Ա.Մարգարյանը, ներկայացնելով 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքների և քննությունների արդյունքները, նշեց, որ  1-ին կիսամյակի բոլոր ստուգարքները, ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունները անց են կացվել համաձայն հաստատված ժամանակացույցի, որոնց, բացի մեկ ուսանողից, մասնակցել են ֆակուլտետի բոլոր ուսանողները: Նշվեց, որ ֆակուլտետում չկան գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողներ: Վեց ուսանողներ ունեցել են ակադեմիական պարտքեր: Ամենաբարձր ցուցանիշը ֆակուլտետում ունեցել է «Դիզայն» IV կուրսը (100%), իսկ ամենացածրը՝ «Դիզայն» II կուրսը (85,7%):

Ֆակուլտետի ընդհանուր առաջադիմությունը  կազմել է 90% (անվճար համակարգում` 100%, վճարովի համակարգում՝ 65,96%): Գնահատականների սպեկտրը լայն է, դրանք, որպես կանոն, բարձր են մասնագիտական բլոկի առարկաներից, ցածր՝ հումանիտար ու ոչ մասնագիտական առարկաներից:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մ.Զաքարյանը մասնավորապես նշեց, որ 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել է 115 ուսանող («Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագրով՝ 83 ուսանող, «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» կրթական ծրագրով՝ 32 ուսանող): Քննաշրջանը հաղթահարել է 64 ուսանող, միայն գերազանց ստացել է 3 ուսանող («ԻԿՄ» և «ՔԿԳ» IV կուրսերում): Ֆակուլտետում բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 55,65%:

Անվճար ուսուցման համակարգում սովորում է 29 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 75,86%: Վճարովի ուսուցման համակարգում սովորում է 86 ուսանող, բացարձակ առաջադիմությունը կազմում է 48,84%:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-19 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփելիս Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը հավելեց, որ մասնաճյուղի ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 76%: 

Տնօրենության նիստում քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար:

Հաջորդ հարցի՝ 2018-19 ուստարվա առկա ուսուցման II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցեցին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը և ֆակուլտետների դեկանները:

Պարոն Դավթյանը մասնավորապես նշեց, որ Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից կազմվել և տնօրենի հաստատմանն են ներկայացվել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական գործընթացների կազմակերպման ժամանակացույցները: Ստուգվել են ֆակուլտետների դեկանների կողմից ներկայացված 2-րդ կիսամյակում ժամավճարային հիմունքներով դասավանդող դասախոսական կազմի զեկուցագրերը: Քննարկվել և վերանայվել են 2-րդ կիսամյակի ամբիոնային և անհատական բեռնվածությունները: Իրականացվել են ըստ հաստատված ժամանակացույցի 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման համար ուսանողների դիմումների ընդունման աշխատանքները:

2018-19 ուստարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված՝ կարևորվեցին բուհի նյութատեխնիկական ռեսուրսներին, սանիտարահիգիենիկ պայմաններին, գրադարանի, լսարանների, համակարգչային սրահների կահավորմանը և տեխնիկական միջոցներով վերազինմանը վերաբերող մի շարք հարցեր: