Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

1. գլխավոր. IMG_0719

 2022թ. ապրիլի 28-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա.Մակարյանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ տնօրենության հերթական նիստը, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ՈՒՄՎ մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյանը, Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը:

Օրակարգային 3 հարցերի վերաբերյալ զեկուցեց ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյանը:

Առաջին հարցը վերաբերում էր ավագ դպրոցներում և քոլեջներում սովորողների համար ամենամյա «Բաց դռների օրեր» և ճանաչողական այցեր մասնաճյուղ կազմակերպելուն և ԵՊՀ ԻՄ-ի հետ պայմանագրային հիմունքներով համագործակցող ավագ դպրոցների և քոլեջների  շրջանակն  ընդլայնելուն:

Զեկուցող ԼԲեգինյանը նշեց, որ 2021-2022 ուստարում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը համագործակցության պայմանագիր է ունեցել Տավուշի մարզի չորս ավագ դպրոցների և չորս պետական քոլեջների (Իջևանի, Դիլիջանի, Նոյեմբերյանի, Բերդի) հետ: Դպրոց-բուհ համագործակցությունն ակտիվ է եղել մասնավորապես Իջևանի ավագ դպրոցի հետ: Իրականացվել է և՛ ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագետների ներգրավվում դպրոցի ուսումնական գործընթացում, և՛ դպրոցականների այցելություն մասնաճյուղ` նպատակ ունենալով աշակերտներին ծանոթացնել մասնաճյուղի գործու­նեությանը և համալսարա­նական միջավայրին, ուսանողական առօրյային, ներկայացնել աշակերտների հետաքրքրու­թյուններին համապատասխանող կրթական ծրագրերը, դասընթացները, տեղեկացնել բուհում գործող կենտրոնների և գործընթացների մասին:

Նախատեսվում է ակտիվացնել աշխատանքները Դիլիջանի ավագ դպրոցի հետ։

Քոլեջների հետ համագործակցության շրջանակներում կատարվել է քոլեջների մասնա­գիտությունների ուսումնական պլանների և մասնաճյուղի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների հետ համեմատություն` նպատակ ունենալով ապահովել քոլեջներում «լավ» և «գերազանց» առաջադիմություն ունեցող շրջանավարտների ուսուցման շարունակա­կանությունը մասնաճյուղում:

Ս.թ. ապրիլի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Բերդի բազմագործառութային պետական քոլեջի միջև կնքված հուշագրով ավելի է ընդլայնվում համագործակցության շրջանակը՝ ներառելով տեղեկատվական օրերի կազմակերպում, դասընթացներ և ակնարկային դասա­խոսություններ՝ պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնակցությամբ, մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացների կազմակերպում, շրջայց ԵՊՀ ԻՄ-ում, խորհրդատվություն և նախապատրաստական դասընթացներ քոլեջի շրջանավարտների համար:

Երկրորդ հարցը ԵՊՀ-ի և ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսներին առավելագույնս հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում՝ ակնարկային և բովանդակային դասախոսությունների,  թեմատիկ քննարկումների կազմակերպման գործում ներգրավելու մասին էր:

Զեկուցողը ներկայացրեց, որ 2021-2022 ուստարվա ընթացքում դպրոց-բուհ համագործակցության շրջանակներում խնդիր է դրվել դասախոսությունների, թեմատիկ քննարկումների կազմա­կերպմամբ օժանդակել հանրակրթական դպրոցներին: Մինչ այդ առաջարկ է կատարվել Ազատամուտի, Խաշթառակի և Թեղուտի միջնակարգ դպրոցների կողմից: Իրականացվել են դասախոսություններ «Պատմություն» և «Ֆիզիկա» առարկաներից: Վերջին հանդիպումների ընթացքում մարզի մի շարք դպրոցների տնօրենների կողմից առաջարկ է կատարվել մասնաճյուղում «Ֆիզիկա» և «Քիմիա» դասավանդող դասախոսներին ներգրավել դպրոցներում ձևավորվող լաբորատորիաների սկզբնական փորձարկումներում` աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու և անհրաժեշտ խորհրդատվություն ստանալու համար:

Այս հարցի կապակցությամբ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանն առաջարկեց ակտիվացնել մասնաճյուղի դասախոսների ներգրավվածությունը դպրոցներում՝ ակնարկային դասախոսություններով հանդես գալ, հաճախակի այցեր կազմակերպել, դասավանդել առարկաներ: Դրա շնորհիվ ավելի ակտիվ և արդյունավետ կլինի մասնաճյուղի և դպրոցների համագործակցությունը, հետագայում կխթանի նաև դիմորդների թվի աճը:

Մ.Զուրաբյանն առաջարկեց օգտագտագործել նաև ԵՊՀ ԻՄ-ի բարձր կուրսերի ուսանողների ներուժը՝ դասախոսություններով հանդես գալու, դասավանդման ոլորտում իրենց ուժերը փորձելու և բուհի ու դպրոցների կապն ավելի ամրապնդելու նպատակով:

Երրորդ հարցը վերաբերում էր 2021-2022 ուստարում դիմորդների հավաքագրման աշխատանքների կազմակերպման ընթացքին:

Զեկուցող Լ.Բեգինյանը նշեց, որ ՄԿՊԿ բաժնի կողմից 2021-2022 ուստարվա ընթացքում հանդիպումներ են կազմակերպվել միջնակարգ և ավագ դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտների համար` նպատակ ունենալով տրամադրել տեղեկատվություն 2022-2023 ուստարվա ընդունելության վերաբերյալ: Աշխատանքներն  իրականացվել են Ուսումնամեթոդական վարչության աշխատակիցների, ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդունող հանձնա­ժողովի  կազմի և  առաջին անգամ այս աշխատանքներում ընդգրկած ուսանողների մասնակցությամբ: Այցելությունների շրջանակը ներառել է Տավուշի մարզի Իջևանի, Դիլիջանի, Բերդի Նոյեմբերյանի ավագ դպրոցները և գյուղերի միջնակարգ դպրոցները, Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի ավագ դպրոցը, Դպրաբակ, Թթուջուր, Մարտունի, Գետիկ գյուղերի միջնակարգ դպրոցները (ընդհանուր 40-ից ավել դպրոցներ):

Այցելությունների ընթացում քննարկվել և տրամադրվել են մասնաճյուղի 2022թ. ընդունելությանը (մասնագիտություններին, կրթական ծրագրերին, քննություններին, տեղերին և վարձավճարներին) վերաբերող տեղեկություններ, ինչպես նաև մասնաճյուղի գործունեությունը գովազդող բուկլետներ:

2022-2023 ուստարվա համար մասնաճյուղի դիմորդների վերջնական տվյալները կներկայացվեն դիմում-հայտերի հայտագրման գործընթացի ավարտից հետո:

Նիստում որոշվեց օրակարգային 3 հարցերի վերաբերյալ զեկուցող Լ.Բեգինյանի հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ հարցերը հիմնականում վերաբերում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի հանրագումարային մոնիթորինգի զեկույցի ներկայացմանը, 2022-2026 ուսումնական պլանների մշակման ընթացքին:

ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի հանրագումարային մոնիթորինգի զեկույցը ներկայացրեց ԿԲԴՎ բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը:

Զեկուցողը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի մոնիթորինգի և վերանայման կարգի և ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի «ԵՊՀ ԻՄ կրթական ծրագրերի մոնիթորինգի նպատակով աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին» (144, § 5) հրամանի համաձայն՝ մասնաճյուղում ձևավորվել է 4 աշխատանքային խումբ՝ բաղկացած 7-ական անդամներից, որոնց մեջ ընդգրկված են կրթական ծրագրերի ղեկավարներ, արտաքին և ներքին շահակիցներ, ֆակուլտետի որակի կառավարման հանձնաժողովի լիազոր-ներկայացուցիչներ: Յուրաքանչյուր ֆակուլտետից ընտրվել է 1-ական կրթական ծրագիր. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետից ընտրվել է «Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագիրը, Բնական գիտությունների ֆակուլտետից՝ «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա», Տնտեսագիտության ֆակուլտետից՝ «Ֆինանսեր», Կիրառական արվեստի ֆակուլտետից՝ «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ» կրթական ծրագիրը:

Կրթական ծրագրերի մոնիթորինգի նպատակն է բարելավել կրթական ծրագրերի մատուցման որակը, այն համապատասխանեցնել կրթական ծրագրերի սահմանած նպատակներին ու համապատասխան որակավորումների ոլորտային շրջանակների բնութագրիչներին:

Խմբերը, նախատեսված ընթացակարգի համաձայն, աշխատել են 2021թ. հոկտեմբերից մինչև 2022թ. մարտի 10-ն ընկած ժամանակահատվածը, մոնիթորինգի հաշվետվությունները ներկայացրել են համապատասխան ֆակուլտետների գիտական խորհուրդներում։ Այնուհետև դեկանները տվյալ հաշվետվությունները՝ համապատասխան եզրակացություններով, ներկայացրել են Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժին: ԿԲԴՎ բաժնի կողմից մարտի 10-24-ն ընկած ժամանակահատվածում ստուգվել է մոնիթորինգի հաշվետվությունների համապատասխանությունը սահմանված չափանիշներին: Ստուգված հաշվետվությունները մի քանի դիտարկումներ և շտկումներ անելուց հետո վերադարձվել են աշխատանքային խմբերին, կատարվել են նախանշված փոփոխությունները, և վերջնական հաշվետությունները ներկայացվել են բաժին:

Հաշվետվությունների վերջում տրված են ծրագրի ուժեղ և թույլ կողմերը՝ SWOT վերլուծության միջոցով: Վերլուծության վերջում ծրագրի որակի բարելավման (բարձրացման) գործողությունների պլանն է, որտեղ ներկայացված են առաջիկա երկու ուսումնական տարիների համար նախատեսված իրականացվելիք աշխատանքները՝ հստակ ժամկետներով և պատասխանատուներով:

Այս հարցի հետ կապված՝ Ա.Մակարյանը նշեց, որ ուշադրություն դարձնեն կրթական ծրագրերի թույլ կողմերին և վտանգներին՝ դրանք շտկելու և վերացնելու համար: Նա առաջարկեց բարելավման պլանները դիտարկել իրականացման տեսակետից՝ ուսումնասիրելով 2022-2026 ուստարիների համար վերանայված կրթական ծրագրերում կատարված փոփոխությունները:

Որոշվեց՝ զեկուցող Ն.Գրիգորյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

2022-2026 ուսումնական պլանների մշակման ընթացքի մասին զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա նշեց, որ համաձայն ԵՊՀ ուսումնական գծով պրոռեկտորի՝ ստորաբաժանումներին, այդ թվում՝ ԵՊՀ ԻՄ-ին իջեցրած շրջաբերականի՝ վերանայվել 2022-2026 բակալավրի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանները։ Ըստ այդմ՝ Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից պահանջ է իջեցվել մինչև ս․թ․ ապրիլի 25-ը վերանայել մասնաճյուղի ուսումնական պլանները և ներկայացնել վարչություն:

ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման՝ 2022-2026 ուսումնական պլանները 12 կրթական ծրագրերից են: Այս պահի դրությամբ 12 կրթական ծրագրերից վերջնական վերնայվել և ՈՒՄՎ է ներկայացվել երկուսը՝ «Պատմություն» և «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»: Մնացած կրթական ծրագրերում կան խնդիրներ՝ կապված 7-րդ կիսամյակի շարժունության պատուհանի հետ, որոնք շտկման փուլում են: Դրանից ելնելով՝ ՈՒՄՎ-ն միջնորդել է ևս մեկ շաբաթ տրամադրել կրթական ծրագրերի ղեկավարներին՝ ուսումնական պլանները վերջնական տեսքի բերելու և թերությունները շտկերու համար:

Որոշվեց՝ կրթական ծրագրերի ղեկավարներին տալ ևս մեկ շաբաթ՝ կրթական ծրագրերը շտկված և վերանայված տարբերակով ՈՒՄՎ ներկայացնելու համար: