Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ը մասնակի փոխհատուցել է 194 ուսանողի ուսման վարձերը

Նորութ. նկար

  2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի և ուսանողների ներկայացրած համապատասխան դիմումների հիման վրա մասնաճյուղն իրականացրել է ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումներ:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի հրամանով՝ զեղչվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգի 64 ուսանողի ուսման վարձ (3 միլիոն 461 հազար ՀՀ դրամի չափով), հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 130 ուսանողի (6 միլիոն 83 հազար ՀՀ դրամի չափով):  

 

Մասնաճյուղի ուսանողների՝ 2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձը ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցվել է՝ ըստ հետևյալ դրույթների.

 

30%-ով զեղչվել է՝

 

ա) մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողների,

 

բ) երեք և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքի անդամ հանդիսացող ուսանողների,

 

գ) հաշմանդամ (1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, հաշմանդամ ազատամարտիկ) ծնող ունեցող ուսանողների,

 

դ) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքի) ուսանողների ուսման վարձերը։

 

20% զեղչ է կիրառվել մարտական գործողությունների մասնակցի (ազատամարտիկի) երեխա հանդիսացող ուսանողների համար։

 

50% զեղչ է կիրառվել մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող կամ 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողների համար։

 

50-80% զեղչ է կիրառվել տարբեր տարիների ստաժ ունեցող՝ մասնաճյուղում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով աշխատող պրոֆեսորադասախոսական համակազմի և այլ աշխատակիցների երեխա-ուսանողների համար։

 

10% և 20% զեղչ է կիրառվել տարբեր ՄՈԳ-եր ունեցող ուսանողների համար՝ ըստ կանոնակարգի   19.13 կետի (առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող ուսանողներին՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով):