Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն

Մագ.-ընդ.-նկ.

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելություն՝ «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրով։

Հեռակա ուսուցման ձևով ԵՊՀ ԻՄ-ի մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող շրջանավարտները։ Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցով։

Ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար դիմում-հայտերը ընդունվում են ս.թ. սեպտեմբերի 8-ից մինչև հոկտեմբերի 8-ը: Ընդունելության քննություններն անցկացվելու են ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 13ին և 14ին։ Ընդունող հանձնաժողովը կաշխատի սեպտեմբերի 8-ից՝ ժամը 10։00-ից մինչև 16։00-ն։ Փաստաթղթերը կարելի է ուղարկել sci_ib@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդունող հանձնաժողով (հասցե՝ Ուսանողական 1):

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Դիմում-հայտն առցանց լրացնելուց  առաջ  պետք  է նախօրոք ունենալ վերոնշյալ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները (բնօրինակները)։ Բնօրինակն առցանց կցվում է, իսկ ընդունվելուց հետո ներկայացվում է ընդունող հանձնաժողովին։

Լրացուցիչ տեղեկություններ կտեղադրվեն ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի «Դիմորդ» բաժնում։

2021-2022 ուստարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

  1. Դիմում-հայտ (դիմում-հայտի օրինակը տե՛ս այստեղ), 
  2. բարձրագույն կրթության դիպլոմի և հավելվածի բնօրինակներն ու պատճեները,
  3. 2լուսանկար (3×4 սմ չափսի),
  4. զինվորականգրքույկի բնօրինակը (առկայության դեպքում) ու պատճենը (1-7-րդ և 18-19-րդ էջերը),
  5. անձնագրի կամ նույնականացման քարտի բնօրինակն ու պատճենը,
  6. ընդունելությանծառայությունների համար գանձվող 1500 ՀՀ դրամ վճարման անդորրագիրը։

Կազմակերպություն

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ

         Բանկ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հաշվեհամար (ՀՀ դրամ)

   247610017094
         Նպատակ

«Մագիստրատուրայի ընդունելության ծառայությունների վճար»

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՇԵԼ ՆԱԵՎ

դիմորդի անուն, ազգանուն, հայրանունը

Մագիստրատուրայի ընդունելության կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

Ուսման տևողությունը 1.5 տարի է:

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1:

Կայքէջ՝ ijevan.ysu.am

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒՄՎ բաժնի տեսուչ Ա.Մարգարյանին (հեռ. 093 206505):