Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

Բնագիտ. նկ.

 2019թ. դեկտեմբերի 7-ին՝ ժամը 12:00-ին, տեղի կունենա Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. Առաջին ընթացիկ ստուգումների և քննությունների արդյունքների ամփոփում (զեկ.՝ դեկանի ԺՊ Կ.Հովսեփյան):
  2. 2019-20 ուստարվա ավարտական և կուրսային աշխատանքների թեմաների հաստատում (զեկ.՝ դեկանի ԺՊ Կ.Հովսեփյան):
  3. 2019-20 ուստարվա I կիսամյակի II ընթացիկ քննությունների և ընթացիկ ստուգումների, քննաշրջանի գրաֆիկի հաստատում (զեկ.՝ դեկանի ԺՊ Կ.Հովսեփյան):
  4. Ֆակուլտետի ուսումնական, գիտահետազոտական աշխատանքի և պրակտիկայի հարցերի քննարկում (զեկ.՝ դեկանի ԺՊ Կ.Հովսեփյան):
  5. Ընթացիկ հարցեր: