Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Հողերի պահպանման հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցում կարդաց «ՔԿԳ» III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

2017թ. մարտի 31-ին «Հողերի պահպանման հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցում կարդաց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը:

«Հողերի պահպանման հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցում կարդաց   «ՔԿԳ» III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Զեկուցման մեջ ներկայացվեցին  հողի՝ երկրագնդի առանձնահատուկ պաշարի ստեղծման, օգտագործման և պահպանության մեթոդները:

Ընդգծվեց, որ հողը թեև վերականգնվող բնական պաշար է, սակայն այդ վերականգնումը չափազանց դանդաղ է ընթանում`1սմ-ը 100 տարում:

Որպես հողային ֆոնդի օգտագործման հետ կապված գլխավոր հիմնախնդիր՝ նշվեց գյուղատնտեսական հողերի շարունակ վատթարացումը`դեգրադացիան, որը բերում է հողի բերրիության անկման:

Նշվեց, որ հողերը քայքայվում են մարդու սխալ տնտեսական գործունեության հետևանքով և բնական ճանապարհով:

Առանձնացվեցին հողերի քայքայման հիմնական պատճառները՝ էրոզիան, աղակալումը, ճահճացումը, օգտակար հանածոների ոչ խելամիտ արդյունահանումը, քաղաքների, արդյունաբերական ձեռնարկությունների, ճանապարհների և այլ շինարարական օբյեկտների սխալ պլանավորումը, հողերի քիմիական աղտոտումը և այլն:

«Հողերի պահպանման հիմնախնդիրները» թեմայով զեկուցում կարդաց   «ՔԿԳ» III կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Հիմնավորվեց, որ հողերի պահպանումը, նրա ռացիոնալ և խելացի օգտագործումն ունի մեծ նշանակություն. հողը մարդկանց կերակրող բնական տարրն է, և նրա վիճակի վատթարացումը կարող է հանգեցնել նրան, որ մարդը աստիճանաբար կզրկվի իր սննդի հայթայթման հիմնական միջոցից:

Ներկայացվեցին հիմնախնդրի վերացման գլխավոր ուղիները, որոնք են՝ հողաբարելավումը, մելիորացիան (հողի բերրիության երկարաժամկետ բարձրացման կամ տեղանքի ընդհանուր բարելավման նպատակով կիրառվող կազմակերպած, տնտեսական և տեխնիկական միջոցառումների ամբողջությունը), ագրոանտառմելիորացիան (ձորակների, լանջերի, ավազուտների անտառապատումը, տեխնիկական և կենսաբանական ռեկուլտիվացիան (առաջինի դեպքում կատարվում է տարածքի հատակագծում և հարթեցում, այն ծածկվում է բերրի հողի շերտով, երկրորդի ժամանակ կատարվում է քարահավաք, հարթեցում, հողի վարուցանք, պարարտացում, այնուհետև ծառատնկում), առաջավոր ագրոտեխնիկական, հողերի վերակուլտիվացիան (հողային մակերևույթի արագ վերականգնման համար պայմանների ստեղծումը), հողերի աղտոտման դեմ պայքարը և այլն:

Շեշտվեց, որ թեև բնապահպանական հիմնախնդիրները ոչ միշտ են առաջանում մարդու սխալ գործունեության հետևանքով, սակայն վերջինիս հետևանքով առաջացած հիմնախնդիրները չափազանց շատ են, ուստի անհրաժեշտ է  ձեռնարկել կանխարգելիչ միջոցառումներ, որոնք իրականացնելն ավելի հեշտ է և մատչելի, քան հիմնախնդիրը վերացնելը:

Վերջում ծավալվեց հետաքրքիր քննարկում՝ դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ: