Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Փետրվարի 5-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. փետրվարի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, ամբիոնների վարիչներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում ամփոփվեցին 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները: Ներկայացվեց, որ քննաշրջանի ընդհանուր պատկերը գոհացուցիչ է, թեև առաջադիմությունը նախորդ տարվա համեմատ փոքր-ինչ նվազել է:

Փետրվարի 5-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Ըստ ֆակուլտետների և կուրսերի՝ քննարկվեց ուսանողների ցուցաբերած առաջադիմությունը: Մասնավորապես նշվեց, որ տվյալ կիսամյակում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 74%, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 99%, վճարովի` 66%: Անբավարար գնահատականներ են ստացել 162 ուսանողներ, որից անվճար ուսուցմամբ 2 ուսանող,   վճարովի` 160:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆակուլտետներից ամենաբարձր առաջադիմությունն ապահովել է Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 87% , այդ թվում` 100% անվճար, 83%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Ամենացածր առաջադիմությունը գրանցել է Բնական գիտությունների ֆակուլտետը: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 57% , այդ թվում` 92% անվճար, 48%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 76%, այդ թվում՝ 100% անվճար, 67%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետում ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 59%, այդ թվում` 100% անվճար,  87%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

Տնօրենության նիստում 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար, քննարկվեցին մի շարք ընթացիկ հարցեր: