Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտվեց առկա ուսուցման՝ 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը