Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Մաթևոսյանական արձագանքներ» խորագրով 3-րդ գիտաժողովին մասնակցելու հրավեր

1. Գիտաժ.-ի հայտ. նկ.

2020թ. մայիսի 22-ին Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանը հրավիրում է մասնակցելու «Մաթևոսյանական արձագանքներ» խորագրով 3-րդ գիտաժողովին:

Գիտաժողովի նպատակը

Հրանտ Մաթևոսյանի գրական և հրապարակախոսական ժառանգության արդիական  գնահատում  և արժևորում՝ գրականագիտական և լեզվաբանական  քննության դաշտում, գիտական փորձի  փոխանակում:

 Գիտաժողովի աշխատանքի ուղղությունները՝

  1. ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,
  2. ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (այստեղ կարող են տեղ գտնել ուսումնասիրություններ, որ վերաբերում են ոչ միայն Հ. Մաթևոսյանի գործերի բնագրային լեզվին՝ հայերենին, այլև դրանց թարգմանությունների լեզվին՝ թարգմանագիտական, զուգադրական կամ տիպաբանական տեսանկյուններից՝ ընդգրկելով 2 կամ ավելի լեզուներ):

Նախատեսվում են նաև ակնարկային, հուշագրական նյութերի հայտեր՝ Հրանտ Մաթևոսյանի դիմանկարի փորձով:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուները՝

հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Մասնակցությունը գիտաժողովին

Գիտաժողովը նախատեսում է առկա/ հեռակա մասնակցության ձևեր:

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է HeghineMelk@yandex.ru էլ.փոստին  ուղարկել հետևյալ նյութերը՝

  1. դիմում-հայտ (ըստ 1-ին հավելվածի), վերջնաժամկետը՝ մարտի 2, 2020:
  2. հոդվածի տեքստ (ըստ 2-րդ հավելվածի), վերջնաժամկետը՝ ապրիլի 30, 2020:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել նաև մագիստրանտները և ասպիրանտները՝ միանձնյա կամ համահեղինակությամբ, գիտական ղեկավարի երաշխավորագրով:

Գիտաժողովի խմբագրական խորհրդի փորձաքննությունն անցած աշխատանքները կտպագրվեն գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում: Այն կհրատարակի Վանաձորի պե­տա­կան համալսարանը՝ անվճար հիմունքով:

Գիտաժողովի նյութերի հրատարակությունը

Գիտաժողովը կանցկացվի Վանաձորի պետական համալսարանում 2020թ. մայիսի 22-ին, սկիզբը` ժ. 1200 (մասնակիցների գրանցումը` ժ. 1130):

Տեղեկատու հեռախոսահամար՝ 093706107, արտերկրից՝ +37493706107 (գիտաժողովի պատասխանա­տու քարտուղար՝ Հեղինե Մելքոնյան, բ.գ.թ., դոցենտ):

Հավելված 1. Գիտաժողովին մասնակցելու դիմում-հայտի ձևը

Հոդվածի վերնագիրը  
Անունը, հայրանունը, ազգանունը  
Գիտական աստիճանը, կոչումը  
Աշխատավայրը / ուսումնառության վայրը (լրիվ անվանումը)  
Պաշտոնը  
Հեռախոսահամար(ներ)ը  
Մագիստրանտների և ասպիրանտների համար նշել մասնագիտությունը և կուրսը  
Էլեկտրոնային փոստի հասցեն  
Հասցեն  


Հավելված 2

 

Ներկայացվելիք նյութերի պահանջները 

Հոդվածը կարելի է ներկայացնել հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն՝ թղթային և/կամ էլեկտրոնային տարբերակով: Ընդունվում են միայն ԱՆՏԻՊ հոդվածները: Գիտաժողովի առկա մասնակիցներին կտրամադրվեն մասնակցության վկայագրեր:

 

Համակարգչային ձևավորումը 

Համակարգչային շարվածքը՝ Microsoft Office Word 2007 ծրագրով, A4 չափսի էջի վրա:

Լուսանցքները՝ վերևից՝ 20 մմ, ներքևից` 25 մմ, ձախից` 30 մմ, աջից՝ 10 մմ:

Տառատեսակը՝ Unicode (Sylfaen):

Տառաչափը՝ 12:

Միջտողային հեռավորությունը՝ 1,5:

Պարբերությունը` 0,75 սմ:

Չկիրառել մեկից ավել միջբառային բացակ:

Աղյուսակները, գծագրերը, նկարներն ու այլ պատկերները պետք է ունենան համա­րակալում, վերնագրային բացատրության տառաչափը՝ 10, թավ, շեղ (Bold, Italic): Դրանց բարձրությունը չպետք է գերազանցի 1,70 մմ-ը, լայնությունը՝ 1,10 մմ-ը: Աղյուսակների տեքս­տը պետք է լինի 10 տառաչափով:

Այն աշխատանքների համար, որոնք պարունակում են Sylfaen տառատեսակից բացա­կայող սիմվոլներ, պարտադիր է դրանց էլեկտրոնային ֆոնտը:

Առաջին էջի վերևում՝ մեջտեղում, տրվում է վերնագիրը՝ թավ գլխատառերով, հաջորդ տողում՝ անունը և ազգանունը (թավ և շեղ):

Հաջորդ տողում գրել «Հանգուցային բառեր»՝ 8-10 հանգուցային բառերով կամ կա­պակցություններով: Վերնագրում գործածված բառերը չպետք է կրկնվեն հանգուցային բա­ռե­րի շարքում:

Հղումները տրվում են տեքստում՝ ուղղանկյուն փակագծերում`, ծանոթա­գրու­թյուն­ները՝ տողատակին` աճման կարգով համարակալված:

Տեքստի վերջում գրվում է «Գրականություն» բառը, հաջորդ տողից՝ գրականության ցանկը՝ համարակալված այբբենական կարգով:

Գրականության ցանկին հաջորդում են ամփոփումները՝ երկու լեզվով, հանգուցային բառերով: Ամփոփումները պետք է լինեն նույնական և բաղկացած լինեն 150-200 բառից:

Ամփոփման վերնագրից հետո՝ հաջորդ տողում, գրվում է անունը, ազգանունը և առան­ձին տողերով՝ «Ամփոփում» բառը, հանգուցային բառերը, ամփոփման տեքստը՝ համա­պատասխան լեզվով:

Հոդվածի ծավալը՝ 8-15 էջ՝ առանց ամփոփումների և գրականության ցանկի:

Թղթային տարբերակի վրա պարտադիր է հեղինակի ստորագրությունը առաջին և վերջին էջերին:

Գրագողությունը բացառելու համար հոդվածները կտպագրվեն միայն հատուկ փոր­ձաքննություն անցնելուց հետո:

Գիտաժողովի մասնակիցներին կուղարկվի գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի էլեկտրոնային տարբերակը: 

Կազմակերպական հանձնաժողովի հասցեն՝

ՀՀ, ք. Վանաձոր,

Տիգրան Մեծի 36

Արտերկրից մասնակիցներ ունենալու դեպքում գիտաժողովը կարող է դառնալ միջազգային, հակառակ դեպքում այն կլինի հանրապետական:

Գիտաժողովում կընդգրկվեն բացառապես Հրանտ Մաթևոսյանի գործերին նվիրված նյութերը:

Այս շարքի հրապարակումները գիտական չեն որակվի:

Տեխնիկական խնդիրներից խուսափելու նպատակով, եթե Ձեր նամակն ուղարկելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, պատասխան նամակ չեք ստանա, խնդրում ենք՝ կապ հաստատեք նշված հեռախոսահամարով:

Տեքստի այս տարբերակը անհրաժեշտ է հակապլագիատ ծրագրով ստուգելու համար: Վերջնական տարբերակը Ձեզ ուղարկելու հնարավորություն կտրվի գիտաժողովից հետո (վերջնաժամկետ՝ 15.06.2020):

Գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում հոդվածները կտպագրվեն գիտաժողովից հետո:

Օրինակ՝ [5, 60], [8, 136-151], որտեղ 5-ը և 8-ը գրականության ցանկի համապատասխան համարներն են, իսկ 60-ը, 136-151-ը` համապատասխան էջերը: Միաժամանակ երկու աղբյուրի հղում կատարելու դեպքում անհրաժեշտ է դրանք առանձնացնել վերջակետով, այսպես՝ [5, 60: 8, 136-151], [5: 8]:

Եթե տեքստը հայերեն է, ամփոփումները ներկայացվում են նախ՝ ռուսերեն, ապա՝ անգլերեն, եթե ռու­սերեն է, նախ՝ հայերեն, ապա՝ անգլերեն, եթե անգլերեն է, նախ՝ հայերեն, ապա՝ ռուսերեն: Օտարերկյա հեղինակների հոդվածների հայերեն ամփոփումները կարող է կազմել խմբագրական խոր­հուրդը: