Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ը կազմակերպում է «Սոցիալ-մանկավարժական նորարարությունները կրթության մեջ» միջազգային գիտապրակտիկ համաժողովը

Հայտ. նկար (1) 2022թ. մարտի 15-16-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը կազմակերպում է «Սոցիալմանկավարժական նորարարությունները կրթության մեջ» երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտապրակտիկ համաժողովը, որին կարող են մասնակցել բակալավրիատի և մագիստրատուրայի տարբեր մասնագիտությունների ուսանողներ, երիտասարդ դասախոսներ և գիտնականներ:

Համաժողովի նպատակն է՝ ուսանողական հետազոտությունների խթանումը, ուսանողների, մագիստրոսների, ասպիրանտների ստեղծագործական ներուժի բացահայտումը, ուսանողների և դասախոսների ներբուհական և միջբուհական համագործակցության զարգացումը, երիտասարդության ուշադրության կենտրոնացումը ժամանակակից մանկավարժական հետազոտությունների կարևորության վրա:

Համաժողովի խնդիրներն են՝ քննարկել մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները, լուսաբանել սոցիալական մանկավարժության, դասավանդման մեթոդիկայի, մանկավարժական հոգեբանության ասպարեզում գիտական հետազոտությունները, վերլուծել մանկավարժության զարգացման հիմնական միտումները, արժեքներն ու հեռանկարները:

Համաժողովի ուղղություններն են.

 1. Մասնագիտական-մանկավարժական կրթության զարգացման միտումներն այսօր և վաղը:
 2. Ապագա մանկավարժների մասնագիտական կոմպետենցիաները:
 3. Մանկավարժական գործունեության կազմակերպման նորարարական սկզբունքներն ու մոտեցումները:
 4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կրթության մեջ:
 5. Դպրոցում / բուհում կրթական միջավայրի նախագծումն ու ձևավորումը:
 6. Դաստիարակչական աշխատանքը կրթության համակարգում:
 7. Մշակույթի դերը դաստիարակության և կրթության մեջ:
 8. Սիներգետիկա. նոր ուղղություն հոգևոր-բարոյական դաստիարակության համար:
 9. Մանկավարժությունը, հոգեբանությունը, տեղեկատվական-հաղորդակցական միջավայրը որպես նոր հնարավորությունների աղբյուր:
 10. Առողջության սահմանափակ հնարավորություններով սովորողների ուսուցումը և դաստիարակությունը:
 11. Կրթության էկոլոգիական ասպեկտները ժամանակակից պայմաններում:
 12. Գրականության, oտար լեզուների և միջմշակութային հաղորդակցության դասավանդման մեթոդիկան:

Համաժողովի լեզուներն են՝ հայերենը, ռուսերենը, անգլերենը:

Համաժողովն իրականացվելու է առկա և առցանց ձևաչափով:

Մասնակցել ցանկացողները (գիտական աշխատանքի էլեկտրոնային տարբերակով) իրենց հայտերը և հոդվածները պետք է ներկայացնեն էլեկտրոնային փոստով (stud.conference2022@gmail.com) մինչև 2022 թվականի փետրվարի 10ը (ներառյալ):

Հոդվածները կարող են ներկայացվել որպես անհատական աշխատանք և որպես ղեկավարի հետ համատեղ աշխատանք:

Հոդվածներին վերագրվող պահանջները տե՛ս այստեղ:

Մասնակցության հայտը տե՛ս այստեղ:

Ուսանողական համաժողովի արդյունքներով կհրապարակվի էլեկտրոնային ժողովածու՝ ISBN, УВК, ББК կոդերի վերագրումով: Ուսանողները կստանան հավաստագրեր:

Համաժողովին մասնակցությունն անվճար է:

Լրացուցիչ ինֆորմացիայի համար կարող եք դիմել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ՝ համաժողովի կազմակերպիչներին (մ.գ.թ., դոցենտ Մինասյան Սվետլանա Միխայելի (Whatsapp: Viber: + 374 91477050, էլ. հասցե՝ stud.conference2022@gmail.com), ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Աթոյան Մհեր Սերգեյի (հեռ.՝ 093 317 847, էլ. հասցե՝ matoyan@ysu.am):

 

Միջազգային գիտապրակտիկ համաժողովի կազմակերպչական խումբ 

 

Կոնտակտային տվյալներ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Հեռ.՝ (+374) 263 40050, 263 40035

Էլ. հասցե՝ ysu_ib@ysu.am, ijevan@ysu.am

Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան 4001, Ուսանողական 3

Կայքի հասցե՝ http://ijevan.ysu.am/