Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողներին հետաքրքրող հարցերը՝ բուհի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում

 2017թ. սեպտեմբերի 8-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների, հատկապես  առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպումներ ունեցան բուհի ղեկավարության ներկայացուցիչները՝ տնօրեն Ս.Առաքելյանը, Ուսումնամեթոդական և Վարչատնտեսական վարչությունների պետեր Ա.Դավթյանը և Կ.Այվազյանը, Անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ, իրավախորհրդատու Ա.Հովհաննիսյանը, ֆակուլտետների դեկանները:

Ուսանողներին հետաքրքող հարցերը՝  բուհի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում

Հանդիպումները նպատակ ունեին ուսանողների հետ անմիջական շփման միջոցով վերհանելու ուսումնական գործընթացին վերաբերող՝ նրանց հուզող խնդիրները, քննարկելու դասավանդման և ուսումնառության արդյունավետ կազմակերպմանն ու իրականացմանն ուղղված հարցեր:

Ուսանողներին հետաքրքող հարցերը՝  բուհի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում

Քննարկված հարցերը մասնավորապես վերաբերում էին նոր ուսումնական տարվա հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքներին, դասացուցակներին, դասախոսների կողմից տրամադրված հարցաշարերին, ներկայացված առարկայական փաթեթներին, բուհի ուսումնական պայմաններին և նյութատեխնիկական ռեսուրսներին (լսարանների կահավորում և տեխնիկական միջոցներով հագեցվածություն, մասնագիտական գրականության առկայություն, ընթերցասրահի հարմարավետություն, սանիտարահիգիենիկ վիճակ, սննդի ու հանգստի պայմաններ և այլն):

Ուսանողներին հետաքրքող հարցերը՝  բուհի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում

Այս համատեքստում առանձնապես կարևորվեց ուսումնական խորհրդատուների (կուրատոր/կուրսղեկ) և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների արդյունավետ գործունեության դերը: