Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենը խորհրդակցություն անցկացրեց մասնաճյուղի վարչական աշխատակիցների հետ

2017թ. նոյեմբերի 10-ին  ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը խորհրդակցություն անցկացրեց մասնաճյուղի մի խումբ վարչական աշխատակիցների հետ:

Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության կատարման ընթացքին, ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա I կիսամյակի  1-ին ընթացիկ քննություններին և ստուգումներին վերաբերող հարցեր:

Տնօրենը խորհրդակցություն անցկացրեց  մասնաճյուղի վարչական աշխատակիցների հետ

Հաշվի առնելով Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնասիրությունը ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության վերաբերյալ, Երևանից հրավիրված դասախոսների հաճախումների գրաֆիկն ըստ շաբաթների (համարիչ, հայտարար) և ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների անցկացումը հայտարար շաբաթում (համաձայն ժամանակացույցի)՝ ֆակուլտետների դեկաններին հաձնարարվեց համապատասխան դասախոսների հետ քննարկել և նշանակել լրացուցիչ ուսումնական պարապմունքներ՝ նախատեսված ժամաքանակները մինչև կիսամյակի ավարտը լրացնելու նպատակով:

2017-18 ուսումնական տարվա I կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննություններին և ստուգումներին վերաբերող հարցի կապակցությամբ ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների նիստերում ամփոփել քննությունների և ստուգումների արդյունքները: