Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ պրակտիկայի ղեկավարների հետ տնօրենի հանդիպումը

1. գլխավոր

 2019թ. նոյեմբերի 9-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ պրակտիկայի ղեկավարների հետ մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանի հանդիպումը, որին ներկա էին դեկանները, Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչը, ամբիոնների վարիչներ, կրթական ծրագրերի ղեկավարներ:

Այն կազմակերպվել էր Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի կողմից և նպատակ ուներ քննարկելու պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպմանը և իրականացմանը վերաբերող հարցեր:

Հանդիպման ընթացքում վերհանվեցին 2019-2020 ուսումնական տարվա պրակտիկաների ընթացքին, հիմնական ուղղություններին, ԵՊՀ ԻՄ-ի և համապատասխան կազմակեր­պություն-ձեռնարկությունների միջև կնքված պայմանագրերին, պրակտիկաների ծրագրերով նախատեսվող աշխա­տանքներին, պրակտիկանտների առջև դրվող պահանջներին, պրակտիկաների միջոցով կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների ապահովմանը վերաբերող խնդիրներ:

Ելնելով պրակտիկայի տեսակներից և տվյալ մասնագիտության կրթական ծրագրի առանձնահատկություններից՝ ղեկավարները ներկայացրին իրենց ծրագրերը՝ անդրադառնալով նպատակներին, խնդիրներին, գործողություններին՝ ուղղված առարկայական դասընթացներից ստացած գիտելիքների ամրապնդմանը և խորացմանը, կրթական ծրագրերում նշված անհրաժեշտ գործնական հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերմանը:

Քննարկումների ընթացքում պարոն Ա.Մակարյանը ներկայացրեց պրակտիկաների վերաբերյալ իր մոտեցումները, հստակեցվեցին պրակտիկաների կազմակերպման ուղղությամբ կատարվելիք աշխա­տանք­ները, Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը հանդես եկավ պրակտիկայի խնդիրներին համալիր լուծումներ տալու առաջարկով: