Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում կայացավ հանդիպում ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն իրականացնող խմբի հետ

1. գլխավոր

 2019թ. դեկտեմբերի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի հանդիպումը ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն իրականացնելու նպատակով ձևավորված նախնական աշխատանքային խմբի հետ:

Հանդիպման նպատակն էր իրազեկել ներկաներին ԵՊՀ ԻՄ-ում ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն իրականացնելու հերթական գործընթացի, դրա ընդհանուր բովանդակության ու խնդիրների մասին:

Մասնավորապես ներկայացվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ն ունի ինքնավերլուծություն իրականացնելու փորձ. 2011, 2013 և 2015 թվականներին ըստ ձևաչափի պատրաստվել են ինքնավերլուծության զեկույցներ:

Ինքնավերլուծության ձևաչափը ենթադրում է ՄՈՒՀ-ի ծավալած բոլոր ոլորտների գործընթացների վերլուծություն, նրանց թույլ և ուժեղ կողմերի բացահայտում, կրթության ոլորտում նոր մոտեցումների ներդրում ու համադրում, պլանավորման երկարաժամկետ ծրագրում, անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում:

Նշվեց, որ ինքնավերլուծությունը կիրականացվի ըստ 10 չափանիշների, որոնք իրենց հերթին ընդգրկում են 65 չափորոշիչ: Ներկայացվեցին աշխատանքային խմբերի անդամները՝ ըստ չափանիշների:

ՄԿՈԱ բաժնին հանձնարարվեց համակարգել գործընթացը, հետևել խմբերի աշխատանքներին՝ ըստ ժամանակացույցի, տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն և աջակցություն՝ ինքնավերլուծությունը պատշաճ իրականացնելու համար: