Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մաս­նաճյուղի գրադարանը համալրվեց նոր գրա­կա­նութ­յամբ

Մաս­նաճյուղի գրադարանը համալրվեց նոր գրա­կա­նութ­յամբ

2017-2018 ուստարվա սկզբին ԵՊՀ Իջևանի մաս­նաճյուղի գրադարանը համալրվեց հետևյալ նոր գրա­կա­նութ­յամբ.

  1. Գյոթե և Շիլլեր, Հայացք 21-րդ դարից, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2011, 230 էջ:
  2. Սովորողի ինքնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում, մեթոդական ուղեցույց, կազմեցին Վ.Պապոյանը, Ա. Գալստյանը, Դ. Սարգսյանը, Բ. Մուրադյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 76 էջ:
  3. Անանյան Գ. Գ., Նիկոլ Աղբալյան. կյանքը, գրական-հրապարակախոսական գործունեությունը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, 313 էջ:
  4. Արա Սարգսյան, տուն-թանգարանի ուղեցույց ծննդյան 80-ամյակի առթիվ, Երևան, 1982, 52 էջ:
  5. Քնար համալսարանի, գրական-գեղարվեստական ժողովածու, կազմեց և հրատարակության պատրաստեց Վ. Ս. Մաղալյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 269 էջ:
  6. Էլբակյան Էդգար, Հայ-ադրբեջանական պատերազմը և մերօրյա հերոսները, Երևան, հեղինակային հրատ., 2015,  188 էջ:
  7. Միրաքյան Վ., Սոցիալական դիրքորոշման ձևավորումը զանգվածային լրատվամիջոցներով, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 216 էջ:
  8. Աղաբաբյան Ա. Ս., Ղարիբյան Ա. Ա., Արցախ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 160 էջ + 12 ներդիր:
  9. Պողոսյան Վարդան, Սարգսյան Նորա, Հայաստանի Հանրապետության՝ 2015թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը. համառոտ պարզաբանումներ, Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ., 2016, 448 էջ:
  10. Армянский вопрос и геноцид армян, Ереван, Издательство ЕГУ, 2009, 282 с.