Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացան Կիրառական արվեստի, Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետների ուսանողների հետ հանդիպումները

2017թ. սեպտեմբերի 14-20-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը հանդիպումներ ունեցավ Կիրառական արվեստի, Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետների ուսանողների հետ:

Սեպտեմբերի 14-ին կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողության հետ հանդիպումը, սեպտեմբերի 19-ին՝ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի, սեպտեմբերի 20-ին՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ:

Կայացան Կիրառական արվեստի, Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետների ուսանողների հետ հանդիպումները

Բոլոր հանդիպումներին մասնակցում էին ֆակուլտետների դեկանները,  վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմերի ներկայացուցիչները՝ մասնավորապես ամբիոնների վարիչները, մասնագիտություննների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, ուսումնական խորհրդատուները:    

 

Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացին, դասավանդման և ուսումնառության առավել արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր:

Կայացան Կիրառական արվեստի, Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետների ուսանողների հետ հանդիպումները

Տնօրենը առաջին կուրսեցիներին ներկայացրեց մասնաճյուղի տրամադրած ռեսուրսները (տեխնիկական միջոցներով կահավորված լսարաններ, մասնագիտական գրականություն, ընթերցասրահ, բուժկետի ծառայություններ, անվտանգության ապահովման համակարգ, սննդի և հանգստի պայմաններ և այլն), կառուցվածքային ստորաբաժանումները (Տնօրենություն, Ուսումնամեթոդական վարչություն, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին, Հաշվապահություն, Գրադարան, Էլեկտրոնային կայք և այլն):

Կայացան Կիրառական արվեստի, Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետների ուսանողների հետ հանդիպումները

Հատուկ ուշադրություն դարձվեց ուսումնական  խորհրդատուի (կուրատոր/կուրսղեկ), Օրինականության պահպանման և ուսանողների իրավունքների պաշտպանման հանձնաժողովի, Ուսանողական խորհրդի գործառույթներին, թե մասնավորապես ինչ հարցերով կարող են նրանց դիմել ուսանողները:

Տնօրենը ուսանողներին և հատկապես նորաթուխ համալսարանականներին կոչ արեց ակտիվորեն ներգրավվել ուսանողական նախաձեռնություններում, ուսումնագիտական միջոցառումներում, մասնակցել բանավեճերի, ինտելեկտուալ խաղերի, կրթաթոշակային ու դրամաշնորհային ծրագրերի, ապրել ուսանողական լիարժեք կյանքով:

Կայացան Կիրառական արվեստի, Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետների ուսանողների հետ հանդիպումները