Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

2018թ. հոկտեմբերի 4-ին «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:  

DSCN3796

Գիտխորհրդի նիստում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի՝ 2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի նիստերի ժամանակացույցի հաստատում (զեկուցող՝ Ա.Վ. Ցուցուլյան)
 2. 2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակի հասատատում (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան)
 3. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. բակալավրի կրթական ծրագրերով ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի քննարկում (զեկուցող՝ Ա.Ցուցուլյան)
 4. Ընթացիկ հարցեր.
  • ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդում ընտրովի անդամների համամասնությունների և ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին հատկացվող տեղերի չափաբաժինների հատկացում (զեկուցող՝ Ա.Ցուցուլյան)
  • ԵՊՀ ԻՄ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ առանց մրցույթի տարբեր պաշտոններում հրամանագրման մասին (զեկուցող՝ Ա.Ցուցուլյան)
  • ԵՊՀ ԻՄ-ում ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների համար մրցույթ հայտարարելու մասին (զեկուցող՝ Մ.Աթոյան)
  • ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ, ֆ.մ.գ.թ. Կ.Հովսեփյանի՝ դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցը (զեկուցող՝ Մ.Աթոյան):

DSCN3804

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կանոնադրության 28-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կանոնակարգի 4-րդ կետի 16-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը հաստատեց ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի՝ 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի նիստերի ժամանակացույցը:

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 7-րդ ենթակետով և Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կանոնակարգի 4-րդ կետի 7-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը հաստատեց 2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակը:

Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կանոնադրության 23-րդ կետի և Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կանոնակարգի  7-րդ կետով՝ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը հաստատեց ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդում ընտրովի անդամների համամասնությունը և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին հատկացվող տեղերի չափաբաժինները:

Հիմք ընդունելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգի 11-րդ կետը, ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 14-րդ ենթակետով և Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կանոնակարգի 4-րդ կետի 14-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը հաստատեց ԵՊՀ ԻՄ-ի որակավորման մանդատային հանձնաժողովի կազմը:

DSCN3802

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու Կարեն Հայկի Հովսեփյանի գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները լիովին համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2001 թ. հուլիսի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու մասին» N 615 որոշման 2-րդ՝ «Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելը» բաժնի բ. ենթակետի, ինչպես նաև այդ հարցում նորմատիվային այլ փաստաթղթերի պահանջներին, ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 16-րդ ենթակետով և Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կանոնակարգի 4-րդ  կետի 16-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշեց.

 1. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Կարեն Հայկի Հովսեփյանին դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու համար:
 2. Միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Կարեն Հայկի Հովսեփյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈՀ: