Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում շարունակվում է «Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում» դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացը

1. գլխավոր2019-2020 ուստարվա II կիսամյակում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ընթանում  է պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման   բարձրացման  կրթագիտական ծրագրով նախատեսված «Անգլերենը ակադեմիական   միջավայրում» A2 մակարդակի դասընթացը, որը վարում է ԵՊՀ ԻՄ-ի օտար լեզուների ամբիոնի  դասախոս Աստղիկ Սիմոնյանը:

Նախորդ ուստարում իրականացվել է անգլերենի A1 մակարդակի  վերապատրաստման դասընթացը, այժմ անցկացվում է դասընթացի 2-րդ փուլը, որը նախատեսված է անգլերենի որոշակի նախնական  գիտելիքներ ունեցողների համար և նպատակ  ունի այդ գիտելիքները հասցնել  միջին /Low Intermediate/ մակարդակի:

Ամբողջական դասընթացը նախատեսված է իրականացնել ուսուցման 6 մակարդակներով (A1, A2, B1, B2, C1, C2), որոնց  լիարժեք յուրացման դեպքում դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն կունենան անգլերենով օգտվել մասնագիտական գրականությունից, ընկալել գրավոր և բանավոր գիտական  խոսքը, հաղորդակցվել  մասնագիտական  հարցերի  շուրջ:

Դասընթացի այս փուլի հաջող ավարտին մասնակիցները՝

  • կյուրացնեն նոր ակտիվ վերարտադրողական բառապաշար որոշ թեմաների շրջանակներում,
  • կկարողանան ճանաչել, ճիշտ հնչերանգով արտասանել և օգտագործել պատմողական, հարցական, հրամայական, բացականչական նախադասություններ,
  • կկարողանան կարդալ պարզ տեքստեր և պատասխանել հարցերի,
  • կտիրապետեն հաղորդակցական կարողությունների խոսքային գործունեության բոլոր տեսակներում (լսել, խոսել, կարդալ, գրել) առօրյա թեմաներով,
  • կկարողանան շարադրել.
  • անձնական թերթիկ,
  • ինքնակենսագրական տեղեկատվություն,
  • կարճ անձնական նամակ և այլն,
  • կտիրապետեն որոշակի թարգմանական հմտությունների:

Դասընթացը կավարտվի քննությամբ (անգլերենի համապատասխան մակարդակի տիրապետման  թեստի  հանձնում):