Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ԿԱՅԱՑԱՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

DSCN5239 2018թ. դեկտեմբերի 15-ին «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:  

Գիտխորհրդի նիստում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

  1. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ
    տնօրենի հաշվետվությունը (զեկուցող՝ Ա. Ցուցուլյան):
  2. Հաղորդում 2018 թ.-ի բակալավրի ընդունելության արդյունքների մասին (զեկուցող՝ Ա. Դավթյան):
  3. ԵՊՀ ԻՄ-ի պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքների (2017-2018 ուստարի) մասին (զեկուցող՝ Մ. Ճաղարյան):
  4. Ընթացիկ հարցեր.

4.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Հ. Վանյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցը (զեկուցող՝ Մ. Աթոյան):

4.2. ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Ա. Սարհատյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցը (զեկուցող՝ Մ. Աթոյան):

4.3. ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Լ. Թումանյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցը (զեկուցող՝ Մ. Աթոյան):

4.4. ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Կ. Պողոսյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցը (զեկուցող՝ Մ. Աթոյան):

4.5. ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ. Գ. Ավետիսյանի դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելու հարցը (զեկուցող՝ Մ. Աթոյան):

4.6. ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների մասին (զեկուցող՝ Ա. Ցուցուլյան):

Գիտական խորհրդի նիստում հավանություն տրվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությանը, և ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-18 ուստարվա գործունեությունը գնահատվեց բավարար:

Մասնաճյուղի՝ 2018 թ.-ի բակալավրի ընդունելության արդյունքները և ԵՊՀ ԻՄ-ի պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքները (2017-2018 ուստարի) ընդունվեցին ի գիտություն:

Հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտներ, բանասիրական գիտությունների թեկնածուներ Հ. Վանյանի, Ա. Սարհատյանի, Լ. Թումանյանի, Կ. Պողոսյանի և ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու Գ. Ավետիսյանի գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները լիովին համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2001 թ. հուլիսի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու մասին» N 615 որոշման 2-րդ՝ «Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելը» բաժնի բ. ենթակետի, ինչպես նաև այդ հարցում նորմատիվային այլ փաստաթղթերի պահանջներին, ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 16-րդ ենթակետով և Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կանոնակարգի 4-րդ  կետի 16-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշեց.

  1. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտներ, բանասիրական գիտությունների թեկնածուներ Հ. Վանյանին, Ա. Սարհատյանին, Լ. Թումանյանին, Կ. Պողոսյանին և ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու Գ. Ավետիսյանին՝ դոցենտի գիտական աստիճան ստանալու համար:
  2. Միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտներ, բանասիրական գիտությունների թեկնածուներ Հ. Վանյանին, Ա. Սարհատյանին, Լ. Թումանյանին, Կ. Պողոսյանին և ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու Գ. Ավետիսյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈԿ:

Գիտական խորհրդի նիստում որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը ներկայացնել ԵՊՀ-ի ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանի հաստատմանը: