Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության ընդլայնված նիստ

Ysuib

 2018թ. նոյեմբերի 22-ին՝ ժամը 14:00-ին, խորհրդակցությունների սենյակում  տեղի կունենա ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ տնօրենության անդամների, բաժինների և ամբիոնների վարիչների մասնակցությամբ: 

Նիստի ընթացքում կքննարկվեն օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

  • Հաշվապահության բաժնի կատարած աշխատանքերի մասին հաշվետվություն  

(01.01.2018-11.01.2018):

Զեկուցող՝  գլխավոր հաշվապահ Մ. Մխիթարյան

  • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) բաժնի կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):

Զեկուցող՝ ՄՌԿ բաժնի վարիչ Կ. Այվազյան

  • Շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների մասին հաշվետվություն (ոչ ֆորմալ կրթություն, 2018թ. սեպտեմբեր- հոկտեմբեր):

Զեկուցող՝ շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող  աշխատանքների համակարգող Է. Ղարայան

  • Դասախոսների վերապատրաստման աշխատանքների մասին հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):

Զեկուցող՝ դասախոսների վերապատրաստման աշխատանքների   համակարգող Ն. Ղազարյան

  • Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման (ՈՒԳՊՎ) բաժնի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն (Ուսանողների շարժի վերաբերյալ, 2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):

Զեկուցող՝  ՈՒԳՊՎ բաժնի վարիչ Ն.. Առուշանյան

  • Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման (ՄԿՊԿ) բաժնի կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):

Զեկուցող՝ ՄԿՊԿ  բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյան

  • ԵՊՀ ԻՄ-ի կայքէջի ու հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):

Զեկուցողներ՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հասարակության  հետ  կապերի    և  մամուլի պատասխանատու Հ. Վանյան, ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ Մ. Գասպարյան:

  • Ընթացիկ հարցեր:

Անհրաժեշտ է կատարված աշխատանքների մասին զեկուցումները նիստի ընթացքում ներկայացնել պրեզենտացիաների ուղեկցությամբ, իսկ ամփոփ հաշվետվությունները նիստի նախորդ օրը ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` matoyan@ysu.am: