Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն – 2013

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն – 2013

Հավելվածներ

___________________________________________________________________

Documents

Appendices

Appendix 1.1. List of professions, examinations and positions for 2013 admission for full-time study at YSU IB

Appendix 2.1. YSU IB structure

Appendix 2.2. A map of location of members involved in the organizational structure

Appendix 3.1. The education programs of the professions, students’ number, and professional staff (according to the results of April, 2013)

Appendix 3.2. The overall picture of the education program of the profession

Appendix 3.3. A map of the final results of the professional program “French Language and Literature” and that of education modules with their final results

Appendix 3.4. A comparative analysis of the education program of the profession

 1. Combinability with the national circle of Qualifications  (based on the example of the courses “Applied Mathematics and Physics”)
 2. The comparative analysis of the education program of the profession according to the conception being formed (based on the example of the courses “Pedagogy and Psychology”)

Appendix 3.5. The overall picture of education program

Appendix 3.6. The methods of teaching and learning, selected by education programs reviewed by new standards and maps of the results expected for the courses and teaching

a) The methods of teaching and learning, selected by education programs reviewed by new standards (based on the examples of  professions “Armenian Language and Literature,” “French Language and Literature”)

b) maps of the results expected for the courses and teaching (based on the examples of the professions “Armenian Language and Literature,” “French Language and Literature,” “Theory of Economics”)

c) The results of the education programs of the professions and the corresponding grading methods (based on the example of the professions “Applied Mathematics,” “Service” and “Pedagogy and Psychology”)

Appendix 3.7. Summary of interview results

 1. The results of the interviews of the students about their satisfaction in the knowledge received in YSU IB (2012)
 2. The results of the interviews about the opinions of the exterior partners of YSU IB (2011)
 3. The results of the opinions of the exterior partners’ branch (school teachers) about the pedagogical practicum of the students (February, 2013)

Appendix 3.8. The results of the interviews of the students and professors about YSU IB students’ knowledge evaluation (2013)

a) The results of the interviews of professors about YSU IB students’ knowledge evaluation

b) The results of the interviews of students about YSU IB students’ knowledge evaluation

c) The results of the interviews of professors about the system of multiple-stage evaluations as a method of raising the objectiveness of the evaluation

d) The results of the interviews of students about the system of multiple-stage evaluations as a method of raising the objectiveness of the evaluation

e) The opinions of the professors about forming examination grade of the students

f) The opinion of the students about their own grades for the examinations.

g) The results of the opinions of the professors about the effectiveness of testing system in raising the objectiveness of grading

h) The results of the opinions of the students about the effectiveness of testing system in raising the objectiveness of grading

i) Suggestions about other possible options in the interviews of YSU IB students and professors about the current grading system of the students’ knowledge

Appendix 3.9. Comparative analyses of professional education programs according to structure, credit distribution and professional education section

 1. Benchmarking according to the education programs structure
 2. Benchmarking according to credit distribution of education program sections (2012-2013)
 3. The comparative analysis of general educational sections for the profession “Applied Art”

Appendix 4.1. Student gathering, selection and admission

a) The number of the students in higher educational institutions according to education programs and education types

b) Student movements (student movement during the last 5 years)

c) Continuous education

d) Dismissals and recoveries

Appendix 6.1. the number of publications of the teaching staff of the university for the last 5 years

a) Contents of the publications in the professional journals of CIS countries

b) Contents of publications in foreign professional journals

c) Contents of publications in RA professional journals

d) Works or reports published with authorship or co-authorship of the students.

Կայացավ «ԲՈՒՀԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» խորագրով հանրապետական գիտագործնական կոնֆերանսը

2013թ. մայիսի 18-ին  կայացավ «Բուհերի կառավարման համակարգի բարելավման ժամանակակից հիմնախնդիրները» խորագրով հանրապետական գիտագործնական կոնֆերանսը:

Բացման խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը` նշելով, որ գիտաժողովի թեման արդիական է,  կրթական բարեփոխումների ներկա գործընթացում առաջնային խնդիր է ուսանողակենտրոն ուսուցման կազմակերպումը և ժամանակի պահանջն է, որ բուհերում ստեղծվեն կառավարման այնպիսի համակարգեր, որ ուսանողները բուհն ավարտելուց հետո առանց վերապատրաստման կարողանան աշխատանքի անցնել:

Տնօրենը  կոչ արեց, որ զեկուցողները հանդես գան գործնական առաջարկներով:

Այնուհետև գիտաժողովի կազմակերպիչ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանը ներկայացրեց գիտաժողովի անցկացման կարգը:

Զեկուցումներով հանդես եկան.

1. Երևանի Ավ.Մկրտչյանի անվան Տնտեսաիրավական համալսարանի տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ճուղուրյանը («Ուսանողական բիզնես ինկուբատորները կրթական նոր տեխնոլոգիաների համատեքստում»),

2. Վանաձորի Ղ.Աղայանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի հոգեբանական գիտ. թեկն., դոցենտ Վ.Ղույումչյանը («Կառավարման հոգեբանական գործընթացները բուհական կրթական համակարգում»),

3. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մանկ. գիտ. թեկն. Թ.Հարությունյանը («Դասախոս-ուսանող համագործակցության դերը մասնագիտական կրթության գործում»),

4. ԵՊՀ  Իջևանի մասնաճյուղի ընդհանուր տնտ. ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ, պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանը («Կրթության որակի ապահովման ներքին համակարգի ձևավորումը, որպես բուհի կառավարման արդյունավետության բարձրացման գործոն»):

Ներկայացված զեկուցումների շուրջ տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում:

Կոնֆերանսի արդյունքներն ամփոփեց գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի խորհրդական Վ.Բրուտյանը: «Ի՞նչ տվեց կոնֆերանսը. ինչպես մոտիվացնել ուսանողներին»,- մասնավորապես նշեց նա:

ՀԵՌԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԿԱՄՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի պետական համալսարանի հեռաուսուցման լաբորատորիան հայտարարում է ներքոնշյալ մասնագիտությունների գծով հեռաուսուցման մեկամյա դասընթացների ընդունելություն.

 • Սոցիալական աշխատանք
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Հասարակայնության հետ կապեր (PR) և մարքեթինգային հաղորդակցություններ
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» (HR):

 Ընդունելության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Անձնագրի պատճեն
 • Սոցիալական քարտի պատճեն
 • Դիպլոմի պատճեն (եթե առկա է)
 • Կենսագրություն (CV)
 • Մեկ լուսանկար (3×4):

Մեկ տարվա (12 ամիս) ուսման վճարը կազմում է 240 000 դրամ: Վճարումը կարելի է կատարել մեկ ամսվա, մեկ կիսամյակի համար կամ միանվագ:

Մասնակցելով հեռաուսուցման ծրագրին Ձեր նախընտրած վայրից, Ձեր նախընտրած ժամանակ՝ Դուք կարող եք ստանալ ԵՊՀ մասնագիտական վերապատրաստման վկայական և պետական նմուշի կրթական այլ փաստաթղթեր:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ԵՊՀ ԻՄ ուսումնամեթոդական վարչություն, ք. Իջևան, Ուսանողական 3:

Հեռ. 093 41 51 22, 093 20 65 05

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2013-2014 ուստարվա ընդունելություն

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2013-2014 ուստարվա ընդունելություն` «Կիրառական արվեստ» մասնագիտությամբ:

Ընդունելությունը կատարվում է երեք փուլով:

Դիմել կարող են ընթացիկ տարվա շրջանավարտները և ՀՀ պետական և ըստ տվյալ մասնագիտության հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող նախորդ տարիների շրջանավարտները:

Առաջին փուլով դիմում են «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության տվյալ ուսումնական տարվա շրջանավարտները:

Ընդունելության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ,
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճեններ,
 • 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
 • զինվորական գրքույկի բնագիրն ու պատճեն  (առկայության դեպքում),
 • ընդունելության ծառայությունների համար գանձվող 1000 դրամի վճարի անդորրագիր։

Ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են` 1-ին փուլով` մայիսի 20-ից մինչև հունիսի 4-ը, 2-րդ փուլով՝ հունիսի 10-ից մինչև հունիսի 25-ը, 3-րդ փուլով` օգոստոսի 20-ից մինչև օգոստոսի 30-ը։

Ընդունելությունը կատարվում է` 1-ին փուլով՝ հունիսի 8-ից մինչև հունիսի 13-ը, 2-րդ փուլով՝ հունիսի 27-ից մինչև հուլիսի 2-ը, 3-րդ փուլով` սեպտեմբերի 2-ից մինչև սեպտեմբերի 6-ը։

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (0263) 4-00-35 հեռախոսահամարով:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՌԴ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ՀՀ ԿԳ նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ 25 կրթաթոշակային տեղի համար

ՀԱՊԿ (Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն) քարտուղարության հայտի հիման վրա 2013-2014 ուստարում Ռուսաստանի Դաշնության բուհերում բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով ՀՀ ԿԳ նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ 25 կրթաթոշակային տեղի համար (բակալավր և դիպլոմավորված մասնագետ):

Մրցույթին կարող են մասնակցել հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտները կամ ավարտական դասարանում սովորող ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր տիրապետում են ռուսաց լեզվին:Դասընթացների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ կից ներկայացվող նյութերից:

Կրթաթոշակներին հավակնող դիմորդները պետք է ներկայացնեն.

 • դիմում՝ մրցույթին մասնակցելու համար,
 • դիմում-հարցաթերթիկ,
 • ռուսական կողմից ներկայացված հարցաթերթիկներ (տպատառ լրացրած),
 • միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության ատեստատի կամ ավարտական դասարանի առաջադիմության տեղեկանք (գնահատականներով)` նոտարի կողմից ռուսերեն թարգմանված,
 • անձնագրի պատճենը` նոտարի կողմից ռուսերեն թարգմանված,
 • ծննդականի պատճենը՝ նոտարի կողմից ռուսերեն թարգմանված,
 • բժշկական տեղեկանքներ՝ ընդհանուր առողջության և
  ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ վերաբերյալ (ռուսաց լեզվով),
 • 6 գունավոր լուսանկար՝ 3×4 չափսի,
 • արական սեռի անձինք ներկայացնում են զինգրքույկի պատճենը, դրան փոխարինող կցագրման վկայականը կամ զորակոչային տեղամասից համապատասխան տեղեկանք:Պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը պետք է ներկայացնել 3 օրինակով (փաթեթ + 2 պատճեն):

  Մրցույթն անցկացվում է բակալավրի կրթական ծրագրով՝ համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի:

  Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 01.06.2013 թ-ը (ներառյալ):
  Մրցույթը տեղի կունենա Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան համար 20 միջնակարգ դպրոցում (Այգեստան 9, փող. 4) ս/թ հունիսի 3-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում:

  Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն (ք. Երևան, Կառավարության 3 շենք, VI հարկ, 619 սենյակ, հեռ.՝ 52-52-07):