Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի՝ տարեվերջյան ընդլայնված նիստում

2016թ. դեկտեմբերի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի՝ տարեվերջյան ընդլայնված նիստ, որին ներկա էին մասնաճյուղի աշխատակիցները, ուսանողական կառույցների անդամները:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի՝ տարեվերջյան ընդլայնված նիստում

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի նախագահ  Ս. Ա. Առաքելյանը նիստի ընթացքում ներկայացրեց օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2015-2016 ուսումնական տարվա գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվությունը:
 2. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր կատարողականի մասին:
 3. Մասնաճյուղի՝ 2017թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) մասին:
 4. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2011-2016թթ. գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշների մասին:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

Ընդգծվեց, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը  իր գործունեության ավելի քան քսան տարիների ընթացքում նպաստում է  ՀՀ հյուսիսարևելյան տարածաշրջանի հասարակության մտավոր, կրթական, տնտեսական, գիտական և մշակութային առաջընթացին, մատուցում խորհրդատվական, փորձագիտական ծառայություններ, իր կազմակերպած գիտաժողովներում, ինտելեկտուալ խաղերում, բանավեճերում, ցուցահանդեսներում, գրական-գեղարվեստական նախաձեռնություններում, վերապատրաստման դասընթացներում ընդգրկում ոչ միայն համալսարանականներին, այլև Տավուշի մարզի հասարակական-քաղաքական, հոգևոր-մշակութային, ռազմական ոլորտների ներկայացուցիչներին, մարզի բնակիչներին:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի՝ տարեվերջյան ընդլայնված նիստում

Լինելով մշտապես ռազմական իրավիճակում գտնվող մարզի միակ բարձրագույն կրթօջախը` նա հաջողությամբ իրականացնում է ոչ միայն բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ, այլև հայրենասեր ու պատասխանատու քաղաքացի պատրաստելու իր առաքելությունը:

Նվաճելով իր կայուն ու հիմնավոր տեղը Հայաստանի բուհերի  շարքում՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը տարեցտարի գրանցում է նոր հաջողություններ:

Ներկայացվեցին հաշվետու` 2015-16 ուստարում մասնաճյուղի գրանցած կարևորագույն ձեռքբերումները: 

Նշվեց, որ, մասնաճյուղը, արձագանքելով աշխատաշուկայի պահանջներին, պարբերաբար համալրում է մասնագիտությունների ցանկն ավելի ժամանակակից մասնագիտություններով: Այժմ մասնաճյուղում ներդրված են կրթական վերջնարդյունքներով ձևակերպված 15 կրթական ծրագրեր: Արդարացված ներդրում եղավ առկա և հեռակա ուսուցմամբ «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագրերով ուսումնառության կազմակերպումը: Հաշվի առնելով մարզում տարրական դասարանների ուսուցիչների մեծ պահանջարկը՝ մասնաճյուղը հաշվետու ուստարում իրականացրել է նաև «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրով ընդունելություն, իսկ 2017-18 ուստարում կիրականացվի ընդունելություն նաև «Սոցիալական աշխատանք», «Ֆինանսներ» և  «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրերով՝ ընդլայնելով դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման հնարավորությունները:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի՝ տարեվերջյան ընդլայնված նիստում

Հաշվետու ուստարվա կարևոր ձեռքբերումներից է  բակալավրի կրթա­կան ծրագրի ղեկավարի «ինստի­տուտ»-ի՝ որպես մասնագիտական կրթության կառավարման յուրահատուկ մոդելի ներդնումը, որի միջոցով մասնաճյուղն ակնկալում է ստեղծել ինքնազարգացող մանկավարժական միջավայր:

Կրթական ծրագրերի արդյունավետության անհրաժեշտ պայմանը բավարար քանակով դիմորդների առկայությունն է, որին ուղղված են մասնաճյուղի ընդունելության մարքեթինգային գործընթացները` պարբերաբար ընդլայնվող ակտիվ գովազդարշավով:

Շեշտվեց, որ մասնաճյուղի հարստությունն իր ուսանողներն են: 2016-17 ուստարում մասնաճյուղում սովորում են բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա  ուսուցմամբ 1718 ուսանողներ, նրանցից 1564-ը՝ վճարովի:

Մասնաճյուղը 2015-16 ուստարում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ տվել է 189,  իսկ հեռակա ուսուցմամբ՝ 161 շրջանավարտներ, նրանցից գերազանցության դիպլոմով ավարտել է 21-ը: Պետք է փաստել, որ մասնաճյուղի շրջանավարտներին հանձնվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան երկլեզու (հայերեն և անգլերեն) դիպլոմի հավելված:

Պետության կողմից ուսման վարձի (ուսանողական նպաստի ձևով) լրիվ փոխհատուցում է ստացել 119 ուսանող (այդ թվում՝ 3-ը արտամրցութային): Պետական և ներբուհական կրթաթոշակներ են հատկացվել մասնաճյուղի 139 ուսանողների, որոնցից անվանական կրթաթոշակ է ստացել 12 ուսանող: 2015-16 ուստարում ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից օգտվել են 336 ուսանողներ, այդ թվում՝ 152-ը առկա:

Գիտխորհրդի նախագահը նշեց, որ իրենց ուսումնառությունից և կրթական միջավայրից բավարարված ուսանողներ ունենալու նախապայմանը կրթական ծրագրերի իրականացման պահանջներին բավարարող համալսարանական ենթակառուցվածքներն են: 

Որակյալ ուսումնառության ապահովման ռազմավարական խնդրի իրականացման գրավականներից է մասնաճյուղում ներդրված որակի ներքին ապահովման համակարգը: Այդ համակարգի գործառույթների շրջանակներում իրականացվել է որակի շարունակական բարելավմանը միտված փաստաթղթային հենքի համալրում, վերանայում և ներդնում: Միայն վերջին 3 տարիների ընթացքում ներդրվել են 5 քաղաքականություններ, 13 կանոնակարգեր, մի շարք ուղեցույցներ և ձևաչափեր և այլն:

Հաշվետու ուստարում իրականացվել են բազմաբնույթ խորհրդատվական աշխատանքներ,  ներքին և արտաքին շահակիցների շրջանում անց են կացվել պլանավորված 6 հարցումներ, կազմվել է արտաքին և ներքին շահակիցների առաջարկությունների և կարծիքների փաթեթ, կատարվել է դրանց վերլուծություն, իրականացվել է 2011-15թթ. ժամանակահատվածում ԵՊՀ ԻՄ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական գործունեության վերլուծություն:

2015 թվականին՝ 3-րդ անգամ, իրականացվել է մասնաճյուղի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնագնահատում, կայքում հրապարակվել է համապատասխան զեկույցը: Արդեն հինգ տարի է մասնաճյուղը գնահատում է իր ձեռքբերումները` հանրությանը ի ցույց դնելով իր գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշները և դրանց վերլուծությունը: Հաշվետու ուստարում նույնպես համալրվել և վերլուծվել են այդ ցուցանիշները 2011-16թթ. համար, կազմվել է համապատասխան հաշվետվություն և հրապարակվել:

Բոլոր գործընթացներում ներգրավված են եղել ուսանողներ, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ և արտաքին շահակիցներ:

Զեկուցողը փաստեց, որ այժմ մասնաճյուղում դասավանդում են հիմնական և համատեղությամբ 121 դասախոսներ, այդ թվում՝ 3 պրոֆեսոր (2.5%), 37 դոցենտ (31%), 49 ասիստենտ և 32 դասախոս (67%), որոնցից գիտական աստիճանով՝ 3 դոկտոր և 65 թեկնածու, ընդ որում՝  գիտական աստիճան ունեցող դասախոսների հաշվեկշիռը 50%-ից ավելի է: Մասնաճյուղում դասախոսների միջին տարիքը 48 է:

Լրիվ հաստիքային համարժեքով ուսանող-դասախոս հարաբերակցությունը 2015-16 ուստարում կազմել է 19.57, իսկ 2016-17 ուստարվա համար այն հավասար է 20.24-ի: Դասախոսների միջին տարեկան ուսումնական բեռնվածության համահամալսարանական միջինը հաշվետու ուստարում կազմել է 815.9 ժամ (2016-17 ուստարում այն կազմում է 900.7 ժամ):

Հատկանշվեց, որ վերջին 5 ուստարիների ընթացքում թեկնածուական թեզ պաշտպանած 27 դասախոսներից 21-ը հիմնական աշխատողներ են, այդ թվում 16-ը երիտասարդ, իսկ 10-ը՝ մասնաճյուղի շրջանավարտներ են: Հաշվետու ուստարում մասնաճյուղն ունեցել է 1 դոկտորանտ, 2 ասպիրանտ և 9 հայցորդ:

Դասախոսական կազմի մասնագիտական կարողությունները, մանկավարժական հմտությունները, դասավանդման որակը և արդյունավետությունը պարբերաբար գնահատվում են ԵՊՀ-ի կողմից իրականացվող ուսանողական հարցումների միջոցով:  2015-16 ուստարվա 1-ին կիսամյակի հարցումների արդյունքների համաձայն՝ բոլոր մասնագիտությունների գծով միջին թվաբանական միավորն ըստ ամբիոնների բարձր է 4.54-ից:

Մասնաճյուղն իր հեղինակության ամրապնդման, հասարակական վարկանիշի բարձրացման նպատակով վարում է տեղեկատվության տարածման, գովազդային-լրատվական, քարոզչական համապատասխան քաղաքականություն (նպատակ 3): ԵՊՀ ԻՄ-ի բոլոր ստորաբաժանումների գործընթացների, իրադարձությունների, կազմակերպված միջոցառումների, հարցազրույցների, անհրաժեշտ հայտարարությունների, ուսանողական կյանքին և միջավայրին վերաբերող նորությունների լուսաբանումը, տեղեկատվության մատչելիությունն ապահովվում է  մասնաճյուղի ինտերնետային կայքի միջոցով (եռալեզու տարբերակի իրականացումն ընթացքի մեջ է), «Facebook» սոցիալական ցանցում գործող ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի էջի և խմբի միջոցով, նաև  մասնաճյուղի մասին տեղեկատվություն ու նկարագրություններ են տպագրվում տարբեր տեղեկագրքերում, ժողովածուներում և կայքերում, մասնավորապես «ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ամսաթերթում, “1TV.AM”, “HAYNEWS.AM”, “TESANKYUN.AM”, “CIVILNET.AM”, “LURER.COM” Հայ Առաքելական Ուղղափառ  Սուրբ Եկեղեցու Վիրահայոց թեմի   «Հայարտուն» կենտրոնի կայքերում և այլն:

Ուսանողական և ուսումնագիտական միջավայրի ձևավորման գործում իրենց անփոխարինելի տեղն ունեն ուսանողական ինքնավարության կառույցները (ՈՒԽ, ՈՒԳԸ): Հաշվետու ուստարում ուսանողական խորհրդի կողմից կազմակերպվել են տարբեր տոների, հիշատակների նվիրված մշակութային և սպորտային շուրջ 35 միջոցառումներ և հանդիպումներ, մասնակցել են ԵՊՀ ուսանողական ձեռնարկումներին: ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպվել են զեկուցումների շարքեր ֆակուլտետներում, մասնագիտական ֆիլմերի դիտումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, շարադրությունների մրցույթներ, մարզի դպրոցականների համար օլիմպիադաներ: Նրա անդամները մասնակցել են 2 գիտաժողովների, նաև բիզնես-թրեյնինգի դասընթացների:

Պարոն Առաքելյանը նշեց, որ ուրաքանչյուր տարվա ավարտին մասնաճյուղը գնահատում է  իր ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը, կատարում վերլուծություններ և դրանց հիման վրա պլանավորում հաջորդ տարվա իր ֆինանսական գործունեությունը, որը նպատակ ունի խնայողությունների հաշվին բարելավել ուսումնական գործընթացները, բարձրացնել աշխատակիցների աշխատավարձը, ավելացնել և զարգացնել նյութատեխնիկական բազան:

 Մասնաճյուղի գիտխորհրդի նիստում ԵԿՄ վարչության կողմից «Հայաստանի երկրապահ» մեդալով պարգևատրվեցին ԵՊՀ ԻՄի՝ Քառօրյա պատերազմին մասնակցած հետևյալ ուսանողները.

 1. Եգանյան Գրիգոր Ռուբենի (առկա ուսուցման համակարգ, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության  I կուրս),
 2. Խաչատրյան Տիգրան Հենրիկի (առկա ուսուցման համակարգ, «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության II կուրս),
 3. Աբազյան Վահագն Վիկտորի (հեռակա ուսուցման համակարգ, «Պատմություն» մասնագիտության II կուրս),
 4. Մատինյան Սեյրան Հովհաննեսի(հեռակա ուսուցման համակարգ, «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության II կուրս),
 5. Տոֆանյան Ռաֆայել Տիգրանի (հեռակա ուսուցման համակարգ, «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության II կուրս),
 6. «Փաշինյան Գրիգոր Թոռնիկի (հեռակա ուսուցման համակարգ, «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության II կուրս),
 7. Թամրազյան Հայկ Տիգրանի (հեռակա ուսուցման համակարգ,«Սերվիս» մասնագիտության II կուրս),
 8. Մանուչարյան  Սարիբեկ  Ժորայի (հեռակա ուսուցման համակարգ, «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության II կուրս):

 

Պատվոգրեր տրվեցին ԼՂՀ զինված ուժերում ծառայած՝ մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի բոլոր ուսանողներին:

Անբասիր աշխատանքի համար ԵՊՀ-ի հուշամեդալով պարգևատրվեցին Անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ, իրավախորհրդատու Ալբերտ Հովհաննիսյանը ու Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, «Սերվիս» մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու Պավել Ասիլբեկյանը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի՝ տարեվերջյան ընդլայնված նիստում ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի՝ տարեվերջյան ընդլայնված նիստում

Վերջում մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը շնորհավորեց բոլորի Ամանորը և Սուրբ Ծնունդը՝ նրանց ընտանիքներին մաղթելով խաղաղություն, բարօրություն, երջանկություն, հաջողություն և ամենայն բարիք:

Նիստից հետո տեղի ունեցավ հյուրասիրություն:

Գիտխորհրդի ընդլայնված նիստի բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում:

 

Կայացավ Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կազմակերպած հերթական դաս-քննարկումը

2016թ. դեկտեմբերի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կողմից կազմակերպված հերթական դաս-քննարկումը, որը վարեց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ., տնօրենի խորհրդական Ա. Հ. Մակարյանը:  

Կայացավ Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կազմակերպած հերթական դաս-քննարկումը

Դասը «Մոդուլի (դասընթացի) վերջնարդյունքների մշակում» թեմայով էր, որը Ա.Մակարյանի կողմից նախատեսված եռօրյա դասընթացի (I. «Կրթական վերջնարդյունքների գնահատում», II. «Մոդուլի  վերջնարդյունքների մշակում», III. «ՄԿԾ մշակում») երկրորդ մասն էր:

Դասի ընթացքում պարոն Մակարյանը մանրամասն անդրադարձավ դասընթացի կառուցվածքին և կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպմանը:

Մասնավորապես նշվեց, որ ՄԿԾ-ն կազմված է դասընթացներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ապահովում է ՄԿԾ-ի մեկ կամ մի քանի վերջնարդյունք: Դասընթացի «կշռից է» կախված դրա կրեդիտների քանակը՝ լսարանային և ինքնուրույն ժամաքանակի այն ծավալը, որն անհրաժեշտ է տվյալ դասընթացի վերջարդյունքները յուրացնելու համար:

Տրվեց դասընթացի կառուցվածքը, այն է՝

 • Դասընթացի անվանումը /կոդը ուսումանկան պլանով/,
 • Ամբիոնի անվանումը,
 • Ուսումնական տարին/կիսամյակը,
 • Կարգավիճակը /պարտադիր, կամընտրական/,
 • Կրեդիտների քանակը /լսարանային և ինքնուրույն աշխատանքի ժամաքանակը/,
 • Նախնական գիտելիք,
 • Դասընթացի նպատակը,
 • Դասընթացի ավարտին ուսանողներից ակնկալվող վերջնարդյունքները/ ամենաշատը 6-8 վերջնարդյունք/,
 • Դասընթացի նկարագրությունը թեմաներով:

Կայացավ Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կազմակերպած հերթական դաս-քննարկումը

Բացատրվեց դասընթացի նպատակը, որի ճիշտ ձևակերպումը օգնում է ճիշտ ձևակերպել ակնկալվող ելքային արդյունքները:

Նպատակը պետք է պատասխանի հետևյալ հարցերին.

 • Ի՞նչ դեր ունի այս դասընթացը ընդհանուր ՄԿԾ-ում:
 • Ո ՞ րն է դասընթացի յուրահատկությունը:
 • Ինչի՞ է այն հարկավոր ուսանողներին: Ի՞նչ գիտելիք և հմտություններ կստանան ուսանողները դասընթացի արդյունքում:
 • Այդ գիտելիքները և հմտությունները ինչի՞ համար են հետո անհրաժեշտ` ինչ-որ դասընթացներ յուրացնելու կամ աշխատավայրում:
 • Ինչու՞ է կարևոր, որ ուսանողը ընտրի այդ դասընթացը:

Ներկայացվեց կրթական վերջնարդյունքների (ակնկալվող ելքային արդյունքների) ձևակերպումը.

 • Կրթական վերջնարդյունքների /ԱԵԱ/ գրառումը պաշտոնական հայտարարություն է, թե դասընթացի ավարտին ինչ ակնկալիքներ կան ուսանողների ուսուցման արդյունքների վերաբերյալ, ինչ է ակնկալվում, որ նա պետք է կարողանա ցուցադրել:
 • Դրանց գնահատումը հաշվետվություն է ուսանողի ձեռքբերումների վերաբերյալ:

Եթե նպատակներում դասախոսը հայտարարում է իր, ապա ԱԵԱ-ում՝ ուսանողի անելիքների մասին:

Շեշտվեց, որ դասընթացի նպատակները պետք է համապատասխանեն ՄԿԾ-ի նպատակներին, դրանք ձևակերպելիս անհրաժեշտ է, որ դասախոսը կենտրոնանա ոչ թե այն բանի վրա, թե ինչ է փորձում իրականացնել, այլ արդյունքում ինչ կստանան ուսանողները:

Ըստ պարոն Մակարյանի նախանշած քայլերի՝ դասախոսները տեղում կազմեցին դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներ:

Կայացավ Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կազմակերպած հերթական դաս-քննարկումը

Ներկայացվեց դասընթացի ԿՎԱ բնութագիրը. 

 • Դրանք սահմանում են ուսանողների համար գործողություններ, որոնք նրանք ընդունակ են լինելու ցուցադրել մոդուլի ընթացքում կամ ավարտին:
 • Այդ գործողությունները նախատեսված են ուսանողների համար և ոչ թե ՊԴ կազմի:
 • Դրանք սահմանում են գործողություններ, որոնք հնարավոր է  դիտարկել:
 • Դրանք սահմանում են գործողություններ, որոնք հնարավոր է  չափել:
 • Հետևապես՝ դրանք նախագծվում են այնպես, որ դրանք հնարավոր լինի գնահատել:

Քննարկման նպատակով բերվեցին հաջող և անհաջող օրինակներ:

Տրվեցին խորհուրդներ ԿՎԱ մշակման համար.

 • Կենտրոնացեք 5-10 համալիր գիտելիքների և հմտությունների վրա, ոչ թե մանրերի /մանրերը կարող եք գրել տարբեր թեմաների համար:
 • Կենտրոնացեք այն գիտելիքների և հմտությունների վրա, որոնք վճռորոշ են տվյալ դասընթացի համար:
 • Ձևակերպումները պետք է լինեն ուսանողակենտրոն, ոչ թե դասախոսակենտրոն (օրինակ, «դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա թվարկել և բնութագրել լրագրողական ժանրերը» և ոչ թե «սովորեցնել ուսանողներին լրագրողական ժանրերը»):
 • Ներառեք ուսանողների անելիքները նկարագրող որքան հնարավոր է բազմազան բայեր (ներկայացնի, նկարագրի, մոդելավորի, պատկերի և այլն), ոչ թե ուսանողը պետք է գիտենա…

Ըստ կրթական վերջնարդյուքների գնահատման մեթոդները հստակեցնելուց հետո ներկայացվեց ակնկալվող ելքային արդյունքների գնահատման ծրագիրը՝ համապատասխան օրինակներվ:

Մասնաճյուղի երիտասարդ դասախոսների և կրթական ծրագրերի պատասխանատուների համար դասընթացը բավականին հետաքրքիր էր, հագեցած և ուսանելի:

Մասնաճյուղում կայացավ Ամանորին և Սուրբ Ծննդին նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառում

2016թ. դեկտեմբերի 24-ին՝ արևմտյան Սուրբ ծննդյան տոնի նախօրեին,  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ամանորին և Սուրբ ծննդին նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառում, որը նախաձեռնել էր Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը:

Մասնաճյուղում կայացավ Ամանորին և Սուրբ Ծննդին նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառում

Միջոցառմանը ներկա էին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Ա.Ներսիսյանը, Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Ռ.Միրզոյանը, Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Ք.Հարությունյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Մասնաճյուղում կայացավ Ամանորին և Սուրբ Ծննդին նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառում

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության շնորհալի ուսանողները անգլերենով նախ ներկայացրին հայտնի «Մոխրոտը» հեքիաթի բեմադրությունը, որից հետո տեղի ունեցավ Ամանորին և Սուրբ Ծննդին նվիրված միջոցառումը:

24-12-2016-8

Միջոցառումն անցավ ուրախ և տոնական մթնոլորտում:

Մասնակիցները ներկայացրին Ամանորի թեմայով երգեր և բանաստեղծություններ:

Մասնաճյուղում կայացավ Ամանորին և Սուրբ Ծննդին նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառում

Վերջում եկան Ձմեռ պապը և Ձյունանուշը՝ բարեմաղթանքներով ու նվերներով:

Մասնաճյուղում կայացավ Ամանորին և Սուրբ Ծննդին նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառում

Մասնաճյուղում կայացավ Ամանորին և Սուրբ Ծննդին նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառում

Կայացավ Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումը

2016թ. դեկտեմբերի 23-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ մեծանուն  գրականագետ Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառումը, որը կազմակերպել էր Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը:

Միջոցառմանը ներկա էին մասնաճյուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, հյուրեր անվանի դասախոսի ծննդավայրից` Աչաջուր գյուղից, մարզային վարչական կառույցներից:

Կայացավ Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումը

Բացման խոսքով հանդես եկավ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ Վաչագան Ավագյանը: Ողջունելով ներկաններին` նա նախ հիշեց, թե քսան տարի առաջ` գրեթե այս նույն օրերին, տոնվում էր Հր. Թամրազյանի ծննդյան 70-ամյա հոբելյանը Երևանում` պետական համալսարանի բանասիրականի շենքում, որին ներկա էր ինքը` սիրելի ուսուցիչը: Իսկ այժմ` քսան տարի անց, տոնվում է Հրանտ Թամրազյանի 90-ամյա հոբելյանը, ցավոք, արդեն առանց իրեն, սակայն տոնվում է հենց իր բնաշխարհում, նաև իր գյուղական պատանեկությունից ու երիտասարդությունից եկած հարազատ մարդկանց միջավայրում:

Կայացավ Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումը

Ընդգծվեց, որ Հրանտ Թամրազյանի անունը գրեթե յուրաքանչյուր հայի ծանոթ է արդեն դպրոցական տարիքից: Անցյալ դարի կեսերից սկսած` Թամրազյանը եղել է հայ գրական ու գիտական կյանքի կենտրոնում` գրական սերնդակից ու ընկերներ ունենալով այնպիսի մեծերի, որպիսիք են Սևակը, Դավթյանը, Խանզադյանը, Գևորգյանը, Աղաբաբյանը և ուրիշներ: Նա անաչառ քննադատ էր, գրականության հմուտ պատմաբան, քննադատական մտքի պատմության ներհուն ուսումնասիրող: Վ.Ավագյանը հակիրճ ներկայացրեց Հրանտ Թամրազյանի գիտական պատկառելի վաստակը` շուրջ քառասուն մենագրություն, ուսումնական ձեռնարկ ու դասագիրք, մոտ երկու հարյուր հիսուն հոդված ու ուսումնասիրություն: Նշվեց, որ Հրանտ Թամրազյանը ստեղծել է իր գրականագիտական դպրոցը, դարձել սերունդների ուսուցիչ: Հետաքրքիր և ուշագրավ էին Ավագյանի պատմությունները Հրանտ Թամրազյանի մասին, որոնց ականատես կամ անմիջական մասնակից էր եղել ինքը: Այդ հիշողություններում Թամրազյանը երևաց և´ որպես մեծ գիտնական ու ուսուցիչ, և´ որպես սովորական մարդ ու քաղաքացի` իր կենցաղով, հետաքրքիր հումորով, երբեմն բռնկուն բնավորությամբ, ավելի հաճախ նուրբ ու շոյող վերաբերմունքով:

Ավագյանը «Գրիգոր Նարեկացին Հրանտ Թամրազյանի գնահատմամբ» գիտական զեկուցման  մեջ ցույց տվեց, թե ինչպես է Թամրազյանը Նարեկացու ստեղծագործության, մասնավորապես  «Մատյան ողբերգության» երկի բնագրային հմուտ քննությամբ բացահայտել է նրա քնարերգության ստեղծման բազմաթիվ օրինաչափություններ, մեկնաբանել Մատյանին առնչվող ստեղծագործական բազմաբնույթ երևույթների միջև գոյություն ունեցող փոխադարձ պայմանավորվածությունը: Ակնառու փաստարկումներով հիմնավորեց, որ նարեկացիագիտության մեջ Թամրազյանն առաջինն է առաջադրել Մատյանում կերպավորման արվեստի հարցը և դրա հետ առնչվող առանձնահատկությունները:

«Եղիշե Չարենցը Հրանտ Թամրազյանի գնահատմամբ» թեմայով զեկուցում ներկայացրեց ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Մուշեղ Սարուխանյանը: Նա, արժևորելով Թամրազյանի գրականագիտական վաստակն ընդհանրապես, ընդգծուն անդրադարձ կատարեց Չարենցի ստեղծագործության վերլուծություններին՝ մասնավորեցնելով «Խմբապետ Շավարշը» պոեմի մասին մեծ գրականագետի ուշարժան դիտարկումները, նորովի ու ինքնատիպ մեկնաբանությունները: Սարուխանյանը Չարենցի ստեղծագործությունների բազմաբնույթ ու հաճախ էլ վիճահարույց ուսումնասիրությունների համատեքստում կարևորեց թամրազյանական ինքնատիպ դիտարկումները՝ արժևորելով, որ դրանք մնում են որպես մեծ բանաստեղծին բացահայտող կայուն ժառանգություն:

Կայացավ Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումը

Թամրազյանի վերջին՝ «Հուշերիս հետ» գրքին ծանոթացրեց Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ,  բ. գ. թ. Ալիսա Հասանյանը: Ներկայացնելով, որ գիրքը օրագրային մտերմիկ խոստովանություն է, անցածի ու ծրագրերի համահավաք ընդհանրացում, որի բոլոր էջերը միավորում է հեղինակի ես-ը, նա արժևորեց հուշագրությունը՝ հավաստելով, որ այդ անավարտ ստեղծագործության մեջ մեծ գրականագետը մանկութ օրերի հիշողությունները ողողել է լուսառատ թրթիռներով, հայրենի բնաշխարհը ներկայացրել գունանկարչի նրբատեսությամբ, նովելագրի վարպետությամբ ու ինքնատիպ ոճավորմամբ մատուցել անցյալի վերհուշ-պատառիկները՝ գրքի տարբեր հատվածերում ներկայացնելով իր գրական սերնդակիցների հարազատ միջավայրը: Գրքի արժևորման ընթացքում Հասանյանը նաև հուշեր պատմեց սիրելի դասախոսի մասին:

Կայացավ Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումը

Սրտաբուխ խոսքով հանդես եկավ նաև մեծ գրականագետի ազգական, մասնաճյուղի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մարիետա Ճաղարյանը: Անկեղծ հուշապատումը անմիջականություն հաղորդեց միջոցառմանը՝ ընդգծուն դարձնելով Թամրազյան մարդու, աչաջրեցու, հայրենի եզերքի նվիրյալի կերպարը:

Կայացավ Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումը

Ուսանողները ևս ներկայացրին իրենց հարազատ-բարեկամներից լսած գեղեցիկ պատմություններ մեծ գրականագետի մասին:

Կայացավ Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումը

Զեկուցումներն ընդմիջեցին ուսանողների կատարումները (Թամրազյանին նվիրված բանաստեղծություններից, նրա սիրած երգերից):

Կայացավ Հրանտ Թամրազյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումը

Վերջում ներկաներն իրենց գոհունակությունն ու երախտագիտությունն արտահայտեցին բարձր մակարդակով կազմակերպված միջոցառման, հայրենի եզերքում մեծ գրականագետին հարգանքի տուրք մատուցելու համար: