Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ավարտվեց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան

 2017թ. հունիսի 29-ին ավարտվեց 2016-17 ուստարվա II կիսամյակի սկզբից մեկնարկած՝ «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության I և II կուրսերի ուսանողների ուսումնական պրակտիկան՝ «Տեղագրություն գեոդեզիայի հիմունքներով» և «Կադաստրային քարտեզագրում» առարկաներից:

Ավարտվեց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան

«ՔԿԳ» մասնագիտության առաջին կուրսի պրակտիկան ղեկավարում էր Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու Պավել Ասիլբեկյանը, երկրորդ կուրսի պրակտիկայի ղեկավարն էր Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Արտակ Ամիրխանյանը:

Ուսումնական պրակտիկան իրականացվել է ինչպես նոր ձեռք բերված էլեկտրոնային տախեոմետրով, այնպես էլ լաբորատորիայում առկա սարքավորումներով (թեոդոլիտ, նիվելիր, կիպրեգել):

Ավարտվեց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան

Պրակտիկայի ընթացքում կատարվել են չափագրումներ մասնաճյուղի մերձակա (կառուցապատված տարածք) և Իջևանի դենդրոպարկի տարածքում (անտառապատ տարածք):

Ուսումնական պրակտիկայի եզրափակիչ փուլում ուսանողներն իրականացրել են մենզուլային հանույթ և ստացել փոքր տեղամասի հատակագիծ։

Ավարտվեց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան

Հունիսի 29-30-ը ուսանողները հանդես եկան հաշվետվությամբ՝ արժանանալով պրակտիկայի ղեկավարների գոհունակությանը:

 

Կայացավ Հեռակա ուսուցման բաժնի աշխատակիցների հետ հանդիպում

2017թ. հունիսի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Հեռակա ուսուցման բաժնի աշխատակիցների հետ տնօրեն Ս.Առաքելյանի հանդիպումը, որին հրավիրված էին և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին 2017թ. հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներին, ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության՝ 2016-17 ուստարվա առցանց հարցման արդյունքներին, դասախոսների անհատական ծանրաբեռնվածությսունների արդյունավետ բաշխմանը,  կրթական ծրագրերի, ընդհանրապես ուսումնական գործընթացի շարունակական բարելավմանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Կայացավ Հեռակա ուսուցման բաժնի աշխատակիցների հետ հանդիպում

Այդ համատեքստում, մասնավորապես՝ կրթական ծրագրերի կատարելագործման հարցում, ընդգծվեց Հեռակա ուսուցման բաժնի և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների սերտ համագործակցության կարևորությունը:

Նշվեց, որ այս տարի ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա ուսուցման շրջանավարտները առցանց եղանակով են մասնակցել ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության հարցմանը, ըստ մասնագիտությունների ներկայացրել են իրենց կարծիքները՝ ստացած ուսումնառության և մասնաճյուղի ռեսուրսների (լսարանների, համակարգչային սրահների, համացանցի, ուսումնական լաբորատորիաների, գրադարանի և ընթերցասրահների, ուսանողական կառույցների, մասնաճյուղի և ֆակուլտետների ղեկավարության, պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողների դիմումներին և բողոքներին արձագանքելու ընթացակարգերի և մեխանիզմների, ուսանողների կողմից վերհանված կարիքների) վերաբերյալ, նշել են մի շարք հետաքրքիր առաջարկներ:

Կայացավ Հեռակա ուսուցման բաժնի աշխատակիցների հետ հանդիպում

Ընդհանուր առմամբ հարցումների արդյունքները գոհացուցիչ են: Հատկանշական է, որ հարցմանը մասնակցած 232 շրջանավարտներից 227-ը (97,8%-ը) դրական է պատասխանել «Խորհուրդ կտա՞ք Ձեր մերձավորներին և ընկերներին ընդունվել ԵՊՀ ԻՄ» հարցին:

Շեշտվեց, որ անհրաժեշտ է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել ուսանողների գործնական հմտությունների զարգացման, պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպման խնդիրներին, պրակտիկանտ-ուսանողների հետ հետևողականորեն աշխատել, հստակեցնել տվյալ պրակտիկայի իրականացման նպատակը, խնդիրները, ուսանողներին կողմնորոշել պրակտիկաների անցկացման վայրերի (ուսումնական հաստատություններ, հիմնարկ-ձեռնարկություններ և այլն) նպատակահարմար ընտրության մեջ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեց նաև ոչ մասնագիտական կուրսերում օտար լեզուների ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու հարցը, որի ուղղությամբ առաջարկվեց մասնաճյուղում ստեղծել օտար լեզուների ուսուցման կենտրոններ:

 

 

 

 

 

 

Հրավիրում ենք 2017թ. առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը

Հրավիրում ենք 2017թ. առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների  դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը

Սիրելի՛ համալսարանականներ, 2017թ. հուլիսի 8-ին՝ ժամը 10:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բակում տեղի կունենա 2017թ. առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:

Բոլորիդ սիրով հրավիրում ենք:

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

2017թ. մայիսի 22-ից հունիսի 28-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանը:

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Ամփոփելով քննությունների արդյունքները՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը հաստատեց, որ քննաշրջանն անցկացվել է սահմանված կարգով, ըստ 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցների, ուսանողներն ու դասախոսները  քննություններին մոտեցել են ամենայն պատասխանատվությամբ, խախտումներ չեն արձանագրվել:

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Յուրաքանչյուր քննական գործընթացից հետո, որպես կանոն, դասախոսը ուսանողների հետ իրականացնում է քննարկում:

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Քննությունների թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով դրանց արդյունքները փակցվում են ֆակուլտետների ցուցատախտակներին և տեղադրվում են մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջում: Քննությունների արդյունքները քննարկվում են ֆակուլտետների խորհուրդների և ամբիոնների նիստերում:

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Պարոն Դավթյանը նշեց, որ առկա ուսուցման համակարգում սովորող 480 ուսանողների (անվճար ուսուցմամբ՝ 115 ուսանող, վճարովի ուսուցմամբ՝ 365) ընդհանուր առաջադիմությունը 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակում կազմել է 83% (ընդ որում՝ անվճար ուսուցմամբ ուսանողներինը՝ 100%, վճարովի՝ 76%):

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Անբավարար գնահատականներ են ստացել 85 ուսանողներ (17.7%), որից անվճար ուսուցմամբ՝ 0 ուսանող,   վճարովի` 85:

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Մասնաճյուղի ֆակուլտետներից ամենաբարձր առաջադիմությունն ապահովել է Կիրառական արվեստի ֆակուլտետը (91%), իսկ ամենացածրը՝ Տնտեսագիտության ֆակուլտետը (74%):

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Բնական գիտությունների ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 96 ուսանողներ, այդ թվում` 18 անվճար և 78 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 78%, այդ թվում` 100% անվճար, 71%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 109 ուսանողներ, այդ թվում՝ 26 անվճար և 83 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 74%, այդ թվում` 100% անվճար,  65%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 231 ուսանողներ, այդ թվում` 55 անվճար և 176 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 89%, այդ թվում` 100% անվճար,  83%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 44  ուսանողներ՝ 16 անվճար և 28 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 91%, այդ թվում` 100% անվճար, 84%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն ավարտվեց

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

2017թ. հուլիսի 1-ին՝ ժամը 11:00-ին, տեղի կունենա Բնական գիտությունների  ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ.

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:

 /զեկ. Կ. Հ. Հովսեփյան

2. 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների ամփոփում:

/զեկ. Կ. Հ. Հովսեփյան /

3. Ընթացիկ հարցեր:

 

 ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԽՈՐՀՈՒՐԴ