Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանը համալրվեց ևս 90 գրքերով

Նոր՝ 2017-2018 ուստարում ԵՊՀ Իջևանի մաս­նաճյուղի գրադարանը հերթական անգամ համալրվեց նոր գրա­կա­նութ­յամբ՝ 90 մասնագիտական գրքերով:

30-09-2017-1

Ստորև ներկայացնում ենք ձեռք բերված գրականության ցանկը՝ այբբենական կարգով, ըստ մասնագիտությունների.

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանը համալրվեց ևս 90 գրքերով

Տնտեսագիտության տեսություն

Զբոսաշրջություն 

 1. Անտոնյան Միրա,Սահակյան Անահիտ, Խաչատրյան Արտակ,  Մարկոսյան Ռուբեն, Գեղամյան Նունե, Ոսկանյան Աննա, Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ (2 օրինակ):
 2. Համբարձումյան Անահիտ, Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա, Ուսումնական ձեռնարկ, Երկրորդ, լրամշակված հրատարակություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 276 էջ (2 օրինակ):
 3. Մենեջմենթ, խմբ.` Սուվարյանի, Երևան, 1999:
 4. Մովսիսյան Թ., Հաշապահական հաշվառում. Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2015, 484 էջ (2 օրինակ):
 5. Պետրոսյան Ա., Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն, Երևան, 2009, 282 էջ (2 օրինակ):
 6. Սարգս­յան Ա. Զ., ­Համ­բար­ձում­յան Ռ.Պ., Մար­ջան­յան Ա.Մ.­Օ­գա­նե­զո­վա, Ն.Ս. և­ ու­րիշ­ներ, Հաշ­վա­պա­հա­կան հաշ­վա­ռում: Ու­սում­նա­կան ձեռ­նարկ, Երևան, 2009, 524 էջ:
 7. Սարգսյան Հայկ,Մարգարյան Հասմիկ, Տնտեսագիտության տեսություն, Ուսումնական ձեռնարկ, գիտ. խմբ.` Հ. Աղաջանյան, Գ. Գալստյան (երկրորդ հրատարակություն, լրամշակված և վերախմբագրված), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 320 էջ (2 օրինակ):
 8. Վալեսյան Լ., Քաղաքական աշխարհագրություն, Երևան, 1999:
 9. Плохотников К., Основы Эконометрики, Москва, 2014, 297 c.

 

Պատմություն 

 1. Գանձակեցի Կիրակոս, Հայոց պատմություն, Երևան, Սովետական գրող, 1982, 352 էջ:
 2. Գալթունգ Յոհան, Հաղթահարել և փոխակերպել. կոնֆլիկտաբանական աշխատանքի ներածություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 314 էջ:
 3. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, 534 էջ:
 4. Խանզատյան Ս., Անդրանիկ, Երևան, Խորհրդային գրող, 1989, 448 էջ:
 5. Հակոբյան Թ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն, ԵՊՀ, ԵՊՀ հրատ, 2007, 520 էջ:
 6. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հատոր 2, կազմողներ` Պ. Հովհաննիսյան, Ա. Մովսիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2011, 696 էջ:
 7. Հայկական սկզբնաղբյուրները Վրաստանի մասին (Ե-Ժ դարեր), Քաղեց և ծանոթագրեց Ռուզաննա Հարությունյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 314 էջ:
 8. Նազարյան Հայկ, Տեղեկատվական պատերազմներ և դիվանագիտություն, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 146 էջ:
 9. Սաքայան Դորա, «Նրանց քշում են անապատները…». Կլարա և Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթիները Հայոց ցեղասպանության ականատեսներ (1915-1918),Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 424 էջ:
 10. Սիմոնյան Արամ, Զանգեզուրի գոյապայքարը 1917-1920 թթ. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 742 էջ:
 11. Федеорова О., Допетровская Русь. Исторические портреты, Москва, 2008, 380 c.
 12. Hayruni Ashot, Armenien in der deutschen Aussenpolitik im Jahre 1918, Jerewan, Verlag der SUJ, 2017, 164 s. 

 

Հոգեբանություն և մանկավարժություն 

 1. Ավանեսյան Հրանտ, Պրոյեկտիվ մեթոդների գիտակիրառական առանձնա- հատկությունների համակարգումը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 258 էջ (2 օրինակ): 
 2. Գրին Էլդա, Աֆեկտ, Երևան, Զանգակ հրատ, 2017, 112 էջ:
 3. Կարապետյան Ս., Շախերյան Ս., Տարիքային ֆիզիալոգիա,Երևան, Լույս, 1981, 264 էջ:
 4. Հարությունյան Նազիկ,Ղազարյան Արևիկ,  Ղուկասյան Լուսիկ, Սոցիալական մանկավարժություն, Բուհական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ (3 օրինակ):
 5. Հոգեդիագնոստիկա, Ուսումնական ձեռնարկ /ԵՊՀ: Կազմ.՝ Ռ. Ստեփանյան, Ա. Գալստյան/, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012թ. 210 էջ (5 օրինակ):
 6. Պապոյան Վ.,Գալստյան Ա., Սարգսյան Դ., Մուրադյան Ե., Սովորողի ինքնուրույնութ-յան և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում, Մեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 78 էջ:
 7. Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն Դասընթացի նյութերի ժողովածու (կազմող և խմբագիր Ս. Ս. Ամիրյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ (2 օրինակ):
 8. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, խմբ.` Պետրովսկու, Երևան, «Լույս» հրատ., 1977, 399 էջ:
 9. Ֆրոմ Էրիխ, Սիրելու արվեստ, Երևան, Էդիթ պրինտ, 2016, 224 էջ:
 10. Агузумцян Рубен, Папоян Вардуи, Галстян Алина,Мурадян Елена, Саргсян Диана, Психологическая безопасность личности в системе человек-транспорт, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2017, 84 с. 
 11. Ануфриенко Светлана, Атанесян Артур, Боташева Асият, Мелконян Нвард,  Волочаева Оксана, Овчарова Галина, Мкртичян Артур,  Румачик Ирина,  Саядян Лианна, Мартиросян Нагаш, Тер-Арутюнян Артем, Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций, Коллективная монография, Ереван, Изд-во Ереванского государственного университета, 2017, 214 с. 

 

 Հայոց լեզու և գրականություն

Օտար լեզուներ

 1. Աբաջյան Աննա,Դիլբարյան Նարինե, Յուզբաշյան Անահիտ, Հայոց լեզվի պատմություն, Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 444 էջ (2 օրինակ):
 2. Աբրահամյան Ս., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, հատոր 2, Երևան, «Լույս» հրատ., 1975, 480 էջ:
 3. Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, 300 էջ (2 օրինակ):
 4. Ավետիսյան Յու., Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2016, 512 էջ (3 օրինակ):
 5. Արսենյան Վահե, Ուիթմենյան ավանդույթները և XX դարի առաջին կեսի ամերիկյան պոեզիան, Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 144 էջ:
 6. Գաբրիելյան Վազգեն, Գրավոր խոսք, Երևան, Լիմուշ հրատ., 2012, 295 էջ:
 7. Գաբրիելյան Վ., Հայ նորագույն գրականություն. Սփյուռքահայ գրականություն, Ուսումնական ձեռնարկ, 3-րդ՝ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 424 էջ: 
 8. Գալստյան Հ., Ճիշտը և սխալը, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2007, 96 էջ:
 9. Գյուրջինյան Դ., Հեքեքյան Ն., Հայոց լեզու, Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևան, Էդիթ պրինտ հրատ., 2015, 256 էջ (3 օրինակ):
 10. Խաչատրյան Լ., Լեզվաբանության ներածություն, Երևան, Զանգակ 97, 2008, 304 էջ:
 11. Հայոց լեզվի ուսուցման հարցեր: Հայոց լեզուն տարրական դաս., Երևան, Լույս հրատ., 1986, 153 էջ:
 12. Պապոյան Ա., Բադիկյան Խ., Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, 462 էջ (2 օրինակ):
 13. Ջահուկյան Գ., Աղայան Էդ., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, հատոր I, Երևան, «Լույս» հրատ., 1980, 528 էջ (2 օրինակ):
 14. Սաֆարյան Վազգեն, Հայ միջնադարյան գրականություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 362 էջ (2 օրինակ):
 15. Մոեմ Սոմերսեթ, Թատրոն, Երևան, Սովետական գրող, 1985, 264 էջ:
 16. Մորավիա Ալբերտո, Չոչարա, Երևան, ՀայՊետՀրատ, 1962, 445 էջ:
 17. Սարգսյան Լուսինե, Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 50 էջ (2 օրինակ):
 18. Քալանթարյան Ժենյա, Քննադատությունն իբրև գործնական գրականագիտութ-յուն,Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 290 էջ (2 օրինակ):
 19. Ֆրանսիական կլասիցիզմ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1982, 264 էջ:
 20. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. – Издательство” Нестор Академик”, 2004 (2 օրինակ).
 21. Русский язык: Учебник для студентов филологических факультетов с армянским языком обучения. Под общей редакцией Л.Мкртчяна. Ереван: Изд-во Ереван.ун-та, 2004 (2 օրինակ).
 22. Gabrieljan Juri, Grammatiktheorien moderner Germanistik, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 80 էջ:
 23. Girunyan Gayane, Text – Discourse – Knowledge (An Introductory Course in Textlinguistics), Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 376 էջ:
 24. Karapetyan Marina,Vartapetian Zarouhi, Hovhannisyan Gayane, Petrosyan Arshaluys, Building ESP Listening Skills: Political Leadership, YSU Publishing House, Yerevan, 2017, 106 p. 

 

Բնական գիտություններ 

 1. Աղաջանյան Ա., Թռչունյան Ա., Բույսերի կենսաքիմիա, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 152 էջ:
 2. Ավետիսյան Ռուբիկ,Տոնոյան Գագիկ, Սարգսյան Սոնա, Պետրոսյան Անուշ, Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 136 էջ (2 օրինակ):
 3. Դումանյան Վահրամ, Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 132 էջ (2 օրինակ):
 4. Գալստյան Լևոն, Բարձրագույն մաթեմատիկա. Մաս II. մեկ փոփոխականի դիֆերենցիալ հաշիվ, Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 118 էջ (2 օրինակ):
 5. Գրիգորյան Կարինե,Մարտիրյան Արմեն, Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն–հայերեն–ռուսերեն տերմինա-բանական համառոտ բառարան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 70 էջ (2 օրինակ):
 6. Խաչատրյան Ռ., Օպտիմիզացիայի մեթոդներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2014, 134 էջ (2 օրինակ):
 7. Մարգարյան Շիրազ,Գրիգորյան Կարինե, Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 132 էջ:
 8. Չուբարյան Ա,Մովսեսյան  Հ.,  Սայադյան Ս., Հաշվարկելիության բարդության տեսության հիմնադրույթները, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 62 էջ (2 օրինակ): 
 9. Սաղաթելյան Կ., Օպտիմալացման մեթոդներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 238 էջ (2 օրինակ):

 

 

 

 

 

«Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբն ունի նոր նախագահ

2017թ. սեպտեմբերի 29-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի անդամների հետ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանի հանդիպումը:

«Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբն ունի նոր նախագահ

 

Հանդիպման հիմնական նպատակն էր «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի նոր նախագահի նշանակումը:

Նախ` ակումբի գործող նախագահ Լազր Ափինյանն անդրադարձավ կառույցի գլխավոր առաքելությանը, խնդիրներին, կատարված աշխատանքներին, մարզի տարբեր ոլորտների (ռազմական, ուսումնական, հասարակական) ներկայացուցիչների, հաստատությունների ու կազմակերպությունների  հետ համագործակցությանը:

«Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբն ունի նոր նախագահ

 

Ելույթ ունեցավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը, ևս մեկ անգամ ընդգծեց մատաղ սերնդի (հատկապես արական սեռի ներկայացուցիչների) ռազմահայրենասիրական դաստիարակության կարևորությունը, մեկնեց ազգ-պետություն-բանակ եռամիասնության խորհուրդը: Տնօրենն ընդհանուր առմամբ իր գոհունակությունն արտահայտեց ակումբի և մասնավորապես նրա նախագահ Լազր Ափինյանի` մարզում երիտասարդների ռազմահայրենասիրական ոգին բարձրացնելուն ուղղված գործունեությունից (բուհի, քաղաքի և մարզի մասշտաբով տարբեր միջոցառումներ, սեմինարներ, այցելություններ զորամասեր, ուխտագնացություններ պատմամշակութային վայրեր և այլն): Միայն հավելեց, որ ամեն փոփոխություն (այդ թվում` ակումբի նախագահի) պիտի տանի դեպի առաջընթաց, գերազանցի նախորդին. այդ իմաստով շեշտվեց ՀՀ զինված ուժերում ծառայած ուսանողներին ակումբում առավելագույնս ընդգրկելու,  նրանց ներուժը, փորձն ու հմտությունները կիրառելու անհրաժեշտության, գործնական դասընթացներ կազմակերպելու հնարավորության մասին:

«Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբն ունի նոր նախագահ

Այնուհետև «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի նոր նախագահ նշանակվեց «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանող Արեն Թամրազյանը, ով շնորհակալություն հայտնեց վստահության համար և խոստացավ պատվով իրականացնել իրեն վստահված այդ պատասխանատու գործը:

«Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբն ունի նոր նախագահ

Ակումբի նորանշանակ նախագահին շնորհավորեցին մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը և ակումբի նախկին նախագահ Լազր Ափինյանը` նրան մաղթելով ակտիվ և արդյունավետ գործունեություն, հաջողություն իր նոր ձեռնարկումներում:  

«Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբն ունի նոր նախագահ

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-18 ուստարվա I կիսամյակի անվանական կրթաթոշակառուները

Սիրելի՛ համալսարանականներ, ներկայացնում ենք ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-18 ուստարվա առաջին կիսամյակում անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակը:

 

1

«ՄՈՆԹԵ   ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

«Տնտեսագիտություն» մասնագիտության «Տնտեսագիտություն» բակալավրի կրթական ծրագրի անվճար ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսի  ուսանողուհի 

Սոսե Արծրունիի Խաչատրյան

2

 

 

1

«ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Դիզայն» մասնագիտության անվճար ուսուցման  համակարգի երրորդ կուրսի ուսանողուհի

Մերի Արթուրի Դարբինյան

3 

 

 1

«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ»  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 

 Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն»

մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Մերի Սահակի Սարգսյան
4

 

 

1

 «ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

 Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Մանկավարժություն և հոգեբանություն»  մասնագիտության  անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանող 

Ալբերտ Մարատի Զուրաբյան 

5

 

 

1

«ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

 Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

 Արուսյակ Արտավազդի Գասպարյան

6 

 

1

 «ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու և գրականություն»

մասնագիտության անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանող

Հայկ Արթուրի Դանիելյան

7

 

 

1

«ՇԱՎԱՐՇ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ» ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության  անվճար ուսուցման համակարգի չորրորդ կուրսի ուսանողուհի

Հասմիկ Հարությունի Քարտաշյան

8

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Կայացավ ՈՒԽ-ի նախաձեռնած «Բանավեճի տեխնիկա» թեմայով սեմինարը

2017թ. սեպտեմբերի 28-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Բանավեճի տեխնիկա» թեմայով սեմինարը, որը նախաձեռնել էր ՈՒԽ-ի գիտակրթական հանձնաժողովը:

Սեմինարը վարեց «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանող Հրանտ Ղարագյոզյանը:

Կայացավ ՈՒԽ-ի նախաձեռնած «Բանավեճի տեխնիկա» թեմայով սեմինարը

Նախ ներկայացվեց, թե ինչ է բանավեճը, ինչ կտա այդ թեմայով սեմինարն ուսանողներին, ստացված գիտելիքները որտեղ և ինչպես նրանք կարող են օգտագործել:

Ապա սեմինարավարն ընդգծեց, որ բանավեճում հաղթանակ տանելու համար քիչ է լինել լավ հռետոր, մասնագետ, գիտնական կամ փաստաբան, պետք է նաև ջանք, եռանդ, փորձառություն և լուրջ նախապատրաստական աշխատանք: Բանավեճի ելույթի յուրաքանչյուր դրույթը պետք է լավ կառուցված, հիմնավորված ու ազդեցիկ լինի:

Կայացավ ՈՒԽ-ի նախաձեռնած «Բանավեճի տեխնիկա» թեմայով սեմինարը

Անդրադարձ կատարվեց նաև Քոլին Ֆլինի տված խորհուրդներին, թե ինչպես պետք է կառուցել բանավիճային ելույթները:

Բանավեճը դիտարկելով արվեստի տեսանկյունից՝ առանձնացվեցին այն հատկանիշները, որ պետք է ունենա բանավիճող անձը.

 • կիրք,
 • պատրաստվածություն,
 • հավասարակշռություն և ինքնավստահություն,
 • ներկայացում:

Հանգամանորեն ներկայացվեց հիմնավորումների կառուցվածքն ու առանցքը:

Կայացավ ՈՒԽ-ի նախաձեռնած «Բանավեճի տեխնիկա» թեմայով սեմինարը

Սեմինարը եզրափակվեց բանավեճի էթիկային վերաբերող հետևյալ դրույթներով.

 • Մի՛ գողացիր ուրիշի մտքերը. նշի՛ր աղբյուրը:
 • Մի՛ ընդհատիր դիմացինիդ:
 • Լսի՛ր դիմացինիդ:
 • Բանավիճի՛ր տեսակետների/դիրքորոշման հետ, ոչ թե մարդու արժեքների:
 • Բոլորս տարբեր ենք. յուրաքանչյուրն ունի իր կարծիքը:
 • Որքան էլ տեսակետները տարբեր են, անհրաժեշտ է համերաշխություն պահպանել:

 

 

Կայացավ «Ինչպե՞ս ճիշտ կազմակերպել ուսանողական առօրյան» թեմայով քննարկում

2017թ. սեպտեմբերի 28-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի  նախաձեռնությամբ առաջին կուրսեցիների հետ կայացավ «Ինչպե՞ս ճիշտ կազմակերպել ուսանողական առօրյան» թեմայով քննարկում:

Քննարկմանը մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տարբեր մասնագիտությունների ավագ կուրսերի բարձր առաջադիմությամբ  ուսանողներ, ովքեր իրենց դրական փորձը փոխանցեցին կրտսեր ընկերներին:

Կայացավ «Ինչպե՞ս ճիշտ կազմակերպել ուսանողական առօրյան» թեմայով քննարկում

Նախ ներկայացվեցին բուհում սովորելու առանձնահատկությունները, այդ համատեքստում ընդգծվեց, որ բուհում, ի տարբերություն դպրոցի, գիտելիքների ու մասնագիտական հմտությունների մեծ մասն ուսանողները ձեռք են բերում ինքնուրույն աշխատանքի միջոցով:

Առաջին կուրսեցիներին կոչ արվեց լինել նպատակասլաց, ուսումնատենչ, ակտիվ և նախաձեռնող, երբևէ չտրվել ծուլությանը:

Կայացավ «Ինչպե՞ս ճիշտ կազմակերպել ուսանողական առօրյան» թեմայով քննարկում

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ավագ ուսանողները առաջին կուրսեցիներին տվեցին ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու, ուսումնառության ընթացքը ճիշտ կազմակերպելու վերաբերյալ օգտակար խորհուրդներ.

 • Ճիշտ կազմակերպել ինքնուրույն պարապմունքները. 50 րոպե աշխատելուց հետո ընդմիջել 5-10 րոպե, իսկ 3 ժամ աշխատելուց հետո՝ 20-25 րոպե:
 • Մտավոր աշխատանքի հոգնածությունը թոթափելու համար կատարել ֆիզիկական վարժություններ, քանի որ մտավոր և ֆիզիկական պարապմունքների հերթագայումը վերականգնում է աշխատունակությունը:
 • Դասախոսություններից առաջ կարդալ գրառումները և վերհիշել նախորդ դասախոսությունը:
 • Դասախոսության գրառումները համեմատել ձեռնարկի համապատասխան թեմայի հետ՝ կատարելով անհրաժեշտ լրացումներ:
 • Գրառման մեջ նշել կարևոր հատվածները:
 • Տվյալ նյութին բանավոր լավ չտիրապետելու դեպքում կազմել շարադրվող նյութի պլան, բայց ոչ համառոտ պատասխաններ, հակառակ դեպքում մեխանիկորեն կընթերցվի նյութը:
 • Սեմինար կամ քննություն պատասխանելիս չհուզվել, խոսքը կառուցել հստակ և հաղթահարել լսարանի առջև ելույթ ունենալու բարդույթը, համարձակ մասնակցել բանավեճերի, իսկ սխալվելու դեպքում երբեք չհուսահատվել:

Ներկայացվեցին մի քանի հնարքներ, որոնցով կարելի է մարզել հիշողությունը:

Կայացավ «Ինչպե՞ս ճիշտ կազմակերպել ուսանողական առօրյան» թեմայով քննարկում

Կարևոր խորհուրդը, որ տրվեց ուսանողներին, յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում դասերին ժամանակ հատկացնելն էր, հետևողականորեն սովորելը՝ քննաշրջանին լիարժեք մասնակցելու նպատակով: Քննաշրջանի ընթացքում ուսանողներին խորհուրդ տրվեց.

 • Քննության նախորդ գիշերը չպարապել և հանգիստ քնել:
 • Շուտ գալ քննության, որպեսզի անցնի նախնական հուզվածությունը:
 • Քննատոմսը վերցնել՝ առանց երկար մտածելու:
 • Թղթի վրա ազատ տեղեր թողնելով՝ կազմել առաջին հարցի պատասխանի մոտավոր սխեման. երբ սխեման պատրաստ լինի, ազատ տեղերում գրառել առավել համառոտ պլանը:
 • Առաջին հարցն ավարտելու դեպքում անցնել հաջորդ հարցին:
 • Ժամանակատար հարցին անդրադառնալ վերջում:
 • Պատասխանել միայն բուն հարցին և այլն:

Վերջում ելույթ ունեցան տարբեր կուրսերի ուսանողներ՝ ներկայացնելով, թե ուսումնառության ընթացքում ինչպիսի դժվարությունների են հանդիպել և ինչպես են դրանք հաղթահարել:

Կայացավ «Ինչպե՞ս ճիշտ կազմակերպել ուսանողական առօրյան» թեմայով քննարկում