Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

2017թ. հոկտեմբերի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստը, որին հրավիրված էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ներսիսյանը, մասնակցում էին ամբիոնի անդամները՝ ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., ասիստենտ Լ.Հարությունյանի գլխավորությամբ:

Ընդլայնված նիստում ներկայացվեցին ուսումնական խորհրդատուի (կուրատոր/կուրսղեկ), կրթական ծրագրի պատասխանատուի, ամբիոնի վարիչի հաշվետվությունները՝ 2017-18 ուստարվա առաջին կիսամյակում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ:

Ներկայացվեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, ուսումնական խորհրդատու Վ.Մելիքսեթյանի կողմից «ՏՄՄ» մասնագիտության 1 կուրսում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Կայացավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

 • Ուսումնական տարվա սկզբին առաջին կուրսի ուսանողներին ներկայացվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ընդհանուր կառուցվածքն ու ուսումնական գործընթացի կանոնակարգը, մասնաճյուղի կայքից, դասատախտակից, գրադարանից օգտվելու կարգը:
 • Իրականացվել է ուսանողների անձնական տվյալների հավաքագրում:
 • Ուսանողներին ներկայացվել են իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև ուսումնառության կրեդիտային համակարգի սկզբունքները, կրթագրքից օգտվելու կարգը։
 • Ըստ համապատասխան ժամանակացույցի՝ պարբերաբար հանդիպումներ են իրականացվել 1-ին կուրսի ուսանողների հետ։
 • Լսարաններում փակցվել է եզրափակիչ գնահատմամբ, առանց եզրափակիչ գնահատման, հանրագումարային և ստուգարքային դասընթացների առարկայական ցանկը՝ ըստ համապատասխան կրեդիտների։
 • Ուսանողներին ներկայացվել են դասընթացների գնահատման կարգերը:
 • Ուսանողներին տեղեկացվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական նպաստների պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կարգի մասին: Որոշված ժամանակահատվածում հավաքվել են համապատասխան փաստաթղթեր և ներկայացվել ֆակուլտետի մանդատային խորհրդին։
 • Ուսանողներին տրամադրվել է համապատասխան խորհրդատվություն և օգնություն՝ ուսումնական գործընթացին առնչվող ցանկացած հարցի վերաբերյալ:
 • Ուսանողներին տրամադրվել է ուսումնական գործընթացին առնչվող տեղեկատվական նյութեր:
 • Վերահսկվել են ուսանողների հաճախումներն ու կարգապահությունը:
 • Յուրաքանչյուր ամիս ամփոփվել են ուսանողների հաճախումները  և ձեռնարկվել համապատասխան քայլեր /դիտողություն, գրավոր նկատողություն/։

Ամբիոնի նիստում «ՏՄՄ» մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու, հոգ. գիտ. թեկն., ասիստնետ Ա.Քամալյանի կողմից ներկայացվեցին հաշվետու ժամանակահատվածում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին)  իրականացված հետևյալ աշխատանքները.

Կայացավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

 • Կազմակերպվել է հանդիպում «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 1 և 2-րդ կուրսի ուսանողների հետ, պարզաբանվել կրթական ծրագրի պատասխանատուի դերը և գործառույթները:
 • Ուսումնասիրվել են դասախոսների կողմից ամբիոն ներկայացված առարկայական փաթեթները:
 • «Հոգեբանություն» մասնագիտության 3-րդ, «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողներին հանձնվել են կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաները:
 • Ուսումնական ծրագրի հետ կապված նորությունները ներկայացվել են ամբիոն:
 • Կազմվել է 2016-2017 թթ. համար նախատեսված կրթական մասնագիրը:
 • Կազմվել է 2017-2018 թթ. համար նախատեսված կրթական տեղեկագիրը:
 • Հետևողականորեն վերահսկվում է կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքը, պարբերաբար հադիպումներ են իրականացվում ուսանողների հետ, քննարկվում են նրանց առաջարկությունները և դրանց ընթացք են տրվում:
 • Որպես կրթական ծրագրի պատասխանատու՝ մասնակցել է Դ.Սարգսյանի կազմակերպած բաց դասին՝ նվրիված Հոգեկան առողջության համաշխարհային օրվան:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., ասիստենտ Լ.Հարությունյանը ներկայացրեց 2017-2018 ուստարվա սեպտեմբերի 1-ից մինչև հոկտեմբերի վերջը ամբիոնի կողմից իրականացված ուսումնագիտական և կազմակերպչական հետևյալ աշխատանքները.

Կայացավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

 • 2017-2018 ուստարվա աշխատանքային պլանի հաստատում:
 • Դասախոսների անհատական զարգացման պլանի հաստատում:
 • Կուրսղեկի աշխատանքային պլանի հաստատում:
 • Ամբիոնի՝ 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ժամանակացույցների հաստատում:
 • Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների և գրաֆիկների հաստատում:
 • Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հարցաշարերի քննարկում և հաստատում:
 • Ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին գրառումների մատյանի ստեղծում:
 • Մասնաճյուղի «Ակունք» և այլ գիտական հանդեսներում հոդվածների հրատարակում:
 • Ամբիոնի վարիչ՝ մ.գ.թ Լ.Հարությունյանը, դասախոսներ հ,գ.թ. Ա Քամալյանը, Վ. Մելիքսեթյանը, է.Սիմոնյանը,   հրատարակել են հոդվածներ միջազգային գիտական հանդեսում:
 • 1-ին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերի, թեստերի քննարկում և հաստատում:
 • Բաց դասի կազմակերպում՝ նվիրված Հոգեկան առողջության միջազգային օրվան (դասը վարել է հոգ. գիտ. թեկն., ասիստենտ Դ.Սարգսյանը):
 • Ճանաչողական այց ԵՊՀ՝ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ/ լաբորատորիա և Փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիա, ինչպես նաև Սթրեսի և ցավի կառավարման կենտրոն:
 • Տարիքային հոգեբանության դասընթացի շրջանակում «Հոգեբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հետ Իջևանի թիվ 1 մանկապարտեզ այցի կազմակերպում՝ նախադպրոցականների տարիքային առանձնահատկությունները և նրանց ուսուցման ու կրթության  մեթոդները ուսումնասիրելու նպատակով (դասախոս՝ Վ.Մելիքսեթյան):
 • Դասալսումերի կազմակերպում (Ի.Պոնոմարենկո,Ա.Կոբելյան, Լ.Սարգսյան):
 • Տարիքային հոգեբանության դասընթացի շրջանակում այցի կազմակերպում Իջևանի պոլիկլինիկա՝ մարդու պրեննատալ հոգեբանության ուսումնասիրման նպատակով:
 • Կրթական ծրագրի պատասխանատուի հաշվետվություն:
 • Կուրսղեկի (ուսումնական խորհրդատուի) հաշվետվություն:
 • Ամբիոնի վարիչի հաշվետվություն:

2017-18 ուստարվա առաջին կիսամյակում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի կողմից իրականացված աշխատանքները գնահատվեցին լավ:

Տեղի կունենա Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստ

Empty Conference Room --- Image by © Bill Varie/Corbis

2017թ. հոկտեմբերի 31-ին` ժամը 12:30-ին, տեղի կունենա Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստ` հետևյալ օրակարգով.

 1. Ուսումնական խորհրդատուի հաշվետվության ներկայացում:
 2. Կրթական ծրագրի պատասխանատուի հաշվետվության ներկայացում:
 3. Ամբիոնի վարիչի հաշվետվության ներկայացում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

ԵՊՀ-Ն՝ ԲՈՒՀԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ

ԵՊՀ-Ն՝ ԲՈՒՀԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ  
Հրապարակվել է 2017 թ.-ի «Arcaler QI» հոկտեմբեր և «Webometrics»-ի հուլիս ամիսների Հայաստանի և Արցախի 34 բուհերի վիրտուալ ներկայացուցչությունների համեմատական վարկանիշը:

Հայաստանի և Արցախի 34 բուհերից «Arcaler QI»-ի վարկանիշավորման աղյուսակի առաջին եռյակում հայտնվել են Երևանի պետական համալսարանը  (QI=1.24), Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը (QI=1.01) և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը (QI=0.43):

Վարկանիշային աղյուսակի առաջին տասնյակում հայտնվել են նաև Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարանը, Երևանի պետական բժշկական, Վանաձորի պետական, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական, Հայաստանի ամերիկյան և Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանների վեբկայքերը:

«Webometrics»-ի՝ 2017 թ.-ի հուլիս ամսվա վարկանիշային տվյալների համաձայն՝ հայկական 5 համալսարաններ դասակարգվել են հետևյալ հաջորդականությամբ՝

1. Երևանի պետական համալսարան՝ 2651-րդ տեղ,

2. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան՝ 3944-րդ տեղ,

3. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան՝ 5984-րդ տեղ,

4. Վանաձորի պետական համալսարան՝ 7044-րդ տեղ,

5. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան՝ 7611-րդ տեղ:

«Arcaler QI»-ի վարկանիշավորումով՝  նույն համալսարանները 2017 թ.-ի ապրիլին դասակարգվել են հետևյալ հաջորդականությամբ՝

1. Երևանի պետական համալսարան՝ 1-ին տեղ,

2. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան՝ 4-րդ տեղ,

3. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան՝ 2-րդ տեղ,

4. Վանաձորի պետական համալսարան՝ 12-րդ տեղ,

5. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան՝ 9-րդ տեղ:

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանի բուհերի որակի արդյունավետության վիրտուալ ներկայացուցիչների չափման և գնահատման համար «Arcaler QI»-ի մեթոդաբանությունը համարվում է ավելի օբյեկտիվ, տնտեսական և մատչելի, քանի որ այն հիմնված է Big Data և Smart Data ինովացիոն տեխնոլոգիաների հիման վրա, որոնք դուրս են բերում թաքնված գիտելիքներ գլոբալ որոնման համակարգերի տարբեր տվյալների միջոցով:

«Arcaler QI»-ը հիմնված է վիրտուալ ինտելեկտուալ կապիտալի ինդեքսների փոփոխման և գնահատման հիման վրա (նոր հասկացություններ, թվային տնտեսում), համալսարանների էլեկտրոնային ներկայացուցչությունների, որոնց շարժունությունը թույլ է տալիս կանխատեսել ճանաչողական գործընթացի տարբեր փուլերը: Այդ փուլերը նպաստում են ինչպես կրթության որակի բարձրացմանը և գիտական հետազոտություններին, մրցակցային ընդունակությունների աճին, այնպես էլ հայկական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանիշի բարձրացմանը և բուհերի կառավարմանը:

«QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings» համակարգի 2018 թ.-ի համար հրապարակված ցուցակում առաջին անգամ ՀՀ-ից 2 բուհեր են ընդգրկվել. Երևանի պետական համալսարանը զբաղեցրել է 181-190-րդ, իսկ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարանը՝ 201-250-րդ հորիզոնականների միջակայքը:

Նշենք նաև, որ ԵՊՀ-ն պրոֆեսորադասախոսական կազմ-ուսանողներ թվաքանակի հարաբերակցությամբ 99-րդն է, իսկ գիտական աշխատանքների թվով 120-րդ տեղում է: Այս հանգամանքը միջազգայնացման գործընթացի կարևոր փուլ է նախանշում:

Աղբյուրը՝ http://ysu.am

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄՐՑԱՆԱԿ 2017

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամից տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2017 թ. մրցանակներ շնորհելու գործընթացի մեկնարկի մասին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄՐՑԱՆԱԿ

Մրցանակը շնորհվում է յուրաքանչյուր տարի՝ լավագույն ստեղծագործություններ, հայտնագործություններ (գյուտեր) և աշխատանքներ կատարած ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հեղինակներին հետևյալ յոթ բնագավառներում`

• բնական գիտություններ,

• տեխնիկական գիտություններ և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ,

• ֆիզիկա,

• բժշկագիտություն,

• արվեստ (այդ թվում ճարտարապետություն, կերպարվեստ, թատրոն, կինոարվեստ, ֆոտոարվեստ և արվեստի այլ ձևեր),

• գրականություն (գեղարվեստական, գեղարվեստա-թարգմանական),

• հումանիտար գիտություններ:

Մրցանակաբաշխությանը կարող են ներկայացվել միայն այն գործերը, որոնք
առաջին անգամ հրատարակվել, հրապարակվել, կատարվել, ցուցադրվել, բեմադրվել, կառուցվել-ավարտվել են 2015-2017 թթ. ընթացքում:

Հայտերն ընդունվում են 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2018 թվականի
հունվարի 31-ը ներառյալ:

Մրցանակաբաշխության վերաբերյալ այլ մանրամասներ իմանալու, ինչպես նաև
ներկայացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներբեռնելու համար կարող եք այցելել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կայք
(http://himnadram.org/index.php?id=24162&lang=2):

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի
տեղեկատվության և հասարակայնության հետ
կապերի բաժին
Հեռ.` 210 140 (109)
 

Կայացավ Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

2017թ. հոկտեմբերի 25-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը, որին հրավիրված էր մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը, մասնակցում էին ամբիոնի անդամները՝ ամբիոնի վարիչի ԺՊ, ասիստենտ Ա.Մարդանյանի գլխավորությամբ:

Կայացավ Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

Ընդլայնված նիստում ներկայացվեց 2017-18 ուստարվա առաջին կիսամյակում   (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) ամբիոնում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն:

Մասնավորապես նշվեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ամբիոնը գործունեություն է ծավալել ըստ հաստատված աշխատանքային պլանի, որտեղ նախանշված են ամբիոնի անելիքներն ու խնդիրները:

Դեռևս 2017թ. օգոստոս ամսին վերափոխվել կամ կազմվել են դասընթացների փաթեթները՝ բոլոր մասնագիտությունների գծով: Սեպտեմբերի 4-ին ամբիոնի առաջին նիստում քննարկվել, վերանայվել և հաստատվել են առարկայական ծրագրերը առկա և հեռակա ուսուցման համակարգում դասավանդվող առարկաների համար: Նույն նիստում վերանայվել և հաստատվել են ավարտական և կուրսային աշխատանքների թեմաները և ղեկավարները, ամփոփիչ ավարտական քննության հարցաշարերը:

Ուսումնական պլանի համաձայն՝ 3-րդ կուրսի կուրսային աշխատանքները և 4-րդ կուրսի ավարտական աշխատանքների թեմաները լեզվաբանությունից են, իսկ 4-րդ կուրսի կուրսային աշխատանքները  ֆրանսիական գրականությունից: Հստակեցվել են խորհրդատվության օրերը և ժամերը:

Ուսումնական տարվա առաջին շաբաթում ուսանողները ստացել են ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների հարցաշարերը: Որոշում է կայացվել ամբողջական թեստային համակարգից անցում կատարել մասնակի թեստային կարգի` ավելի արդարացի և արդյունավետ դարձնելու գնահատումը: Կազմվել են փոխադարձ դասալսումների և անհրաժեշտության դեպքում բացակա դասախոսներին փոխարինելու գրաֆիկները:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օտար լեզուն, մասնագիտություն լինելուց բացի, դարձել է միջոց այլ մասնագիտությունների համար, խնդիր է դրվել մեծ ուշադրություն դարձնել ոչ մասնագիտական բաժիններում ֆրանսերենի ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը:

Կայացավ Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

Ամբիոնի 3 աշխատակիցներ հոդվածներ են ուղարկել «Ակունքում» տպագրելու համար: Ամբիոնը ավարտին է հասցրել 2018-22 թվականների կրթական չափորոշիչները, 2016-17 թվականների ուսումնական պլանները: Դասախոս Ս.Օհանյանը պատրաստում է «Ֆրանսահայ մեծերը» խորագրով միջոցառում:

Հոկտեմբերի 17-ին ամբիոնը կազմակերպել է հանդիպում ՀՀ արտգործնախարարի` ֆրանկոֆոնիայի հարցերով խորհրդական Վահագն Աթաբեկյանի հետ: Հանդիպմանը մասնակցել են «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությունների տարբեր կուրսերի ուսանողներ, Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոսները: ՀՀ արտգործնախարարի խորհրդականի հետ հանդիպման նպատակն էր մասնաճյուղի ուսանողներին ծանոթացնել Ֆրանսիա-Հայաստան միջազգային կապերին, Վալանս-Իջևան բարեկամության պատմությանը, ուսանողների փոխանակման ծրագրերին, ինչպես նաև քննարկելու 2018թ. Հայաստանում կայանալիք Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության XVII-րդ գագաթնաժողովին վերաբերող հարցեր: Հանդիպման ընթացքում ուսանողները ցանկություն հայտնեցին որպես կամավորներ աշխատել հաջորդ տարի Երևանում անցկացվելիք գագաթնաժողովի շրջանակներում: Համագործակցությունը խորացնելու նպատակով որոշվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ստեղծել Ֆրանկոֆոնիայի երիտասարդական կենտրոն:

2017-18 ուստարվա առաջին կիսամյակում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի կողմից իրականացված աշխատանքները գնահատվեցին բավարար: