Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ – 2018» ՄՐՑՈՒՅԹ

«Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2016» ՄՐՑՈՒՅԹ

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն կազմակերպում է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության
«Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2018» ՄՐՑՈՒՅԹ:

Մրցույթին մասնակցելու հայտ ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե՝ մինչև 2018 թվականի ապրիլի 16-ը:

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ և խորհրդատվություն
կարելի է ստանալ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության
նախարարության գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի գիտական
գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական ծրագրերի իրականացման աջակցության բաժնում՝ աշխատանքային օրերին ժամը 14:00 – 17:00 (հեռախոսներ՝ 21-01-40 (*113), 21-01-40 (*116)):

Մրցույթի հրավերի փաթեթը`
http://www.scs.am/files/mrcuyt-aspirantakan-2018.doc

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի
տեղեկատվության և հասարակայնության հետ
կապերի բաժին
210 140 (109)

Մասնաճյուղի գրադարանը դարձյալ համալրվեց մասնագիտական գրքերով

2018թ. մարտի 15-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանը հերթական անգամ համալրվեց մասնագիտական նոր գրքերով:

Մասնաճյուղի գրադարանը դարձյալ համալրվեց մասնագիտական գրքերով

Ստորև ներկայացնում ենք ձեռք բերված գրականության ցանկը՝ ըստ մասնագիտությունների. 

Տնտեսագիտության տեսություն և զբոսաշրջություն

 1. Զաքարյան Ա․, Մարքեթինգի հիմունքներ, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատ., 2013, 702 էջ։
 2. Մենեջմենթ, խմբ․ Յու․ Սուվարյան, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատ., 2002, 560 էջ։

Մասնաճյուղի գրադարանը դարձյալ համալրվեց մասնագիտական գրքերով

Պատմություն

Արվեստ

 1. Աբրահամյան Հ․, Արցախյան գոյամարտ, Երևան, «Գիտելիք» հրատ․, 1991, 174 էջ։
 2. Ամերիկայի պատմության ուրվագծերը, խմբ՝․ Հովարդ Սինկոտա, Երևան, Միացյալ նահանգների տեղեկատվական գործակալություն։
 3. Սիմոնյան Ա․, Զանգեզուրի գոյամարտը 1917-1921 թթ․, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 1096 էջ։
 4. Բաբաջանյան Վ․, Միջկուսակցական հրաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1918-1920 թվականներին, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 228 էջ։
 5. Հայոց ցեղասպանության թեման վրացական պարբերականներում 1914-1918 թվականներին, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 226 էջ։
 6. Գրիգորյան Ս․, Իսլամական արմատականությունը Կովկասում, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 126 էջ (2 օրինակ)։
 7. Հովհաննիսյան Ա․, Զաքարիա Ագուլեցին և իր ժամանակը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 190 էջ (2 օրինակ)։
 8. Արիստակես Լաստիվերտցի, Պատմություն, Երևան, «Հայաստան» հրատ․, 1971, 154 էջ։
 9. Էլլարյան Ի․, Աղստևի հովտի բնությունը և պատմական հուշարձանները, Երևան, «Հայաստան» հրատ․, 1968, 95 էջ։

Հոգեբանություն և մանկավարժություն

 1. Նազարյան Ա․, Վարվեցողության հիմունքներ, Երևան, «Զանգակ» հրատ․, 2013, 264 էջ։
 2. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, խմբ․ Պետրովսկու, Երևան, «Լույս» հրատ․, 1977, 397 էջ։

Մասնաճյուղի գրադարանը դարձյալ համալրվեց մասնագիտական գրքերով

Հայոց լեզու և գրականություն

օտար լեզուներ

 1. Էդգար Հարությունյան, Նվիրելու արվեստ կամ ձոն Վարդին, Երևան, «Անտարես» հրատ․, 2018, 104 էջ։
 2. Վարդգես Պետրոսյան, Չորս վիպակ, Երևան, 1990, 392 էջ։
 3. Վահան Տերյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 3, Երևան, 1975, էջ 416։
 4. Ակսել Բակունց, Միրհավ, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ․, 1979, 72 էջ։
 5. Մկրտիչ Արմեն, Երկեր, հատոր 5, Երևան, 1973, 680 էջ։
 6. Գրիգոր Զոհրապ, Նորավեպեր, Երևան, 2011, 232 էջ։
 7. Կոստան Զարյան, Միացյալ Նահանգներ, Երևան, «Սարգիս Խաչենց» հրատ․, 2002, 500 էջ։
 8. Ավետիք Իսահակյան, Լիլիթ, «Սովետական գրող» հրատ․, 1983, 92 էջ։
 9. Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու 4 հատորով, Երևան, 1986, 1987 (4 հատոր)։
 10. Խաչատուր Աբովյան, Վերք Հայաստանի, Երևան, «Լույս հրատ., 1975, 152 էջ։
 11. Էմիլ Զոլա, Թերեզ Ռաքեն, Երևան, 1964, 232 էջ։
 12. Օսկար Ուայլդ, Երկեր, Երևան, 1980, 440 էջ։
 13. Լուիս Քերոլ, Ալիսը հրաշքների աշխարհում, Երևան, «Հայաստան» հրատ․, 1971, 222 էջ։
 14. Ֆիրդուսի, Շահնամե, Երևան, 1975, 535 էջ։
 15. Ռեմարկ Է․, Երեք ընկեր, Երևան, «Հայաստան» հրատ․, 1972, 496 էջ։
 16. Կոնան Դոյլ Ա․, Նոթեր Շերլոկ Հոլմսի մասին, Երևան, Արևիկ հրատ․, 1989, 432 էջ։
 17. Բուալո, Քերթողական արվեստ, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ․, 1980, 103 էջ։
 18. Մոնտեսքյո, Պարսկական նամակներ, Երևան, 2016, 384 էջ։
 19. Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի, Մարդկանց երկիր, Երևան, Էդիթ-Պրինթ, 2017, 184 էջ։
 20. Պրոսպեր ՄԵրիմե, Կառլոս 9-րդի թագավորության ժամանակագրությունը, Երևան, 2002, 322 էջ։
 21. Դանիել Դեֆո, Օլիվեր Սվիվթ, Ռոբինզոն Կրուզո, Երևան, 1988, 788 էջ։
 22. Աղաբաբյան Ս․, Հայ սովետական գրականության պատմութուն, Երևան, 1986, 576 էջ։
 23. Տերտերյան Ա․, Մուրացան, Երևան, 1971, 279 էջ։
 24. Թամրազյան Հ․, Բանաստեղծը և ճակատագիրը, Երևան, 1987, 387 էջ։
 25. Աղայան Է․, Դրվագներ Արևելքի գրականության պատմության, Երևան, 1971, 241 էջ։
 26. Սեդրակյան Ա․, Ակնարկներ արտասահմանյան գրականության պատմության, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2016, 184 էջ։
 27. Ջուլհակյան Մ․ և ուրիշներ, Ֆրանսերենի դասագիրք, Երևան, 2013, 306 էջ։
 28. Lusik Hovakimyan, Linguistic Mosaic, Yerevan, 2007.

Մասնաճյուղի գրադարանը դարձյալ համալրվեց մասնագիտական գրքերով

Բնական գիտություններ

 1. Գևորգյան Գ․ և ուրիշներ, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, Երկրորդ մաս, Երևան, 2014, 265 էջ (2 օրինակ)։
 2. Գևորգյան Գ․ և ուրիշներ, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, Առաջին մաս, Երևան, 2014, 266 էջ (2 օրինակ)։
 3. Բաբայան Հ․ և ուրիշներ, Գեոդեզիա, Մաս Ա, Երևան, 2008, 168 էջ։
 4. Բաբայան Հ․ և ուրիշներ, Գեոդեզիա, Մաս Բ, Երևան, 2009, 186 էջ։
 5. И. Лавров, Л. Максимова, Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов, Москва, 1984․
 6. О. Ладыженская, Краевые задачи математической физики, Москва, 197

«ԱՆԳԼԵՐԵՆԸ՝ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ»

«ԱՆԳԼԵՐԵՆԸ՝ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ»

ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնը հրավիրում է մասնակցելու ապրիլի 12-13-ը կազմակերպվող  «Անգլերենը՝ միջմշակութային հաղորդակցության համար» խորագրով  գիտաժողովին:

Գիտաժողովի նպատակն է խթանել օտար լեզվի ուսուցման ժամանակակից ձևերի և տեխնոլոգիաների ներդրումը ԵՊՀ-ում, Հայաստանի այլ բուհերում, դպրոցներում և ուսումնական կենտրոններում: 

Մանրամասների համար հետևել հղմանը՝ https://www.smore.com/r9uq7:

Գիտական կոնֆերանս

գիտաժողով

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ, նախատեսում է կազմակերպել «Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումն և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը» խորագրով երկօրյա գիտական կոնֆերանս:

Կոնֆերանսի ուղղություններն են.
1. Կենսաբազմազանություն (ագրոկենսաբազմազանություն)
2. Կենսանվտանգություն:

Միջոցառմանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է biologyconference3@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին մինչև 01.06.2018թ. ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը.
1. թեզիսի տեքստը (հավելված 1` թեզիսին ներկայացվող պահանջները և օրինակը)
2. մասնակցության հայտը (հավելված 2):

Միջոցառման անցկացումը լինելու է առկա (թեզիսի զեկուցում և հրատարակում) և հեռակա (թեզիսի հրատարակում): Մասնակցության համար վճար չի նախատեսվում:

ՀԱՀ Էկոտուրիզմը Հայաստանում համաժողով 2018

ՀԱՀ Էկոտուրիզմը Հայաստանում համաժողով 2018

Նպատակը. Խթանել էկոտուրիզմի զարգացումը Հայաստանում՝ առաջարկելով գաղափարների և փորձի փոխանակման հարթակ, ինչպես նաև ստեղծել շահագրգիռ կողմերի ցանց:

14 ԱՊՐԻԼ, 2018

ԳՐԱՆՑՎԵԼ

Աղբյուրը՝ http://ace.aua.am