Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ «Ավարտական աշխատանքի կատարումը» թեմայով սեմինար-քննարկումը

2018թ. մարտի 9-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Ավարտական աշխատանքի կատարումը» թեմայով սեմինար-քննարկումը, որը վարեց ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության բակալավրիատի բաժնի վարիչ, մասնաճյուղի տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ, ա.գ.թ., դոցենտ Գ.Հովհաննիսյանը:

Կայացավ «Ավարտական աշխատանքի կատարումը» թեմայով սեմինար-քննարկումը

Քննարկմանը ներկա էին մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական ու վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ և ուսանողներ:

«Ավարտական աշխատանքի կատարումը» թեմայով սեմինար-քննարկումը Գ.Հովհաննիսյանի կողմից նախատեսված եռօրյա դասընթացի (I. «Ավարտական աշխատանքի կատարումը», II. «Ավարտական աշխատանքի ձևավորումը», III. «Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունը») առաջին դասն էր: 

Կայացավ «Ավարտական աշխատանքի կատարումը» թեմայով սեմինար-քննարկումը

«Գիտահետազատական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները» մեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ Գ.Հովհաննիսյանի խոսքով՝ կազմակերպված սեմինար-քննարկման նպատակն է ավարտական աշխատանքների հետ առնչվող անձանց՝ ղեկավարներին և ուսանողներին հաղորդակից դարձնել ավարտական աշխատանքների կատարման մեթոդաբանությանը և մեթոդներին, դրանց ձևավորման և ձևակերպման կանոններին, ուսանողներին պատրաստել ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը, նրանց ներկայացնել հրապարակային պաշտպանության ժամանակ աշխատանքների գնահատման սանդղակը:

Կայացավ «Ավարտական աշխատանքի կատարումը» թեմայով սեմինար-քննարկումը

Սեմինար-քննարկման ընթացքում ներկայացվեցին գիտական հետազոտության առանձնահատկությունները՝ գործընթացի նպատակաուղղվածությունը, անհայտի բացահայտումը, նորի որոնումը և հետազոտության հատուկ մեթոդների օգտագործումը:

Տրվեց ավարտական աշխատանքի՝ որպես գիտահետազոտական աշխատանքի սահմանումը, այն է՝ ավարտական աշխատանքն ուսանողի մասնագիտական որակավորումը՝ տեսական ու գործնական պատրաստվածությունը հաստատող ուսումնասիրություն է: Բակալավրի ավարտական աշխատանքն ինքնուրույն, տեսական կամ կիրառական նշանակության աշխատանք է, որն արտացոլում է տվյալ մասնագիտության շրջանակներում ուսանողի ձեռք բերած գիտելիքները կիրառելու, մասնագիտական ոլորտին առնչվող խնդիրներ բարձրացնելու և լուծումներ առաջադրելու հմտություններ:

Կայացավ «Ավարտական աշխատանքի կատարումը» թեմայով սեմինար-քննարկումը

Ներկայացվեցին գիտական հետազոտության իրականացման վերաբերյալ որոշ մեթոդաբանական մոտեցումներ, այսինքն՝ բացատրվեց, թե ինչ է նշանակում գիտականորեն ուսումնասիրել՝ լինել գիտականորեն օբյեկտիվ, չանտեսել փաստերը՝ ելնելով դրանք բացատրելու կամ դրանց գործնական կիրառությունը ցույց տալու դժվարությունից, քանզի գիտության մեջ նորի էությունը ոչ միշտ է տեսանելի հետազոտողին:

Ընդգծվեց, որ գիտականորեն հետազոտել նշանակում է չափել այն ամենը, ինչը հնարավոր է չափել, ցույց տալ ուսումնասիրվող օբյեկտի կամ երևույթի հարաբերակցությունն արդեն հայտնիի հետ, ոչ միայն դիտել, այլև տեսնել, նկատել կարևոր մանրամասնություններ, մեծը փոքրի մեջ՝ այդ ընթացքում իհարկե չշեղվելով հետազոտության գլխավոր գծից:

Կայացավ «Ավարտական աշխատանքի կատարումը» թեմայով սեմինար-քննարկումը

Նշվեց, որ գիտական հետազոտությամբ բավարար չէ միայն հաստատել գիտական նոր փաստ, կարևոր է դրան տալ գիտական բացատրություն, ցույց տալ դրա ճանաչողական, տեսական կամ գործնական նշանակությունը:   

Անդրադարձ կատարվեց նաև գիտության լեզվին, որի հիմքը կազմում են տերմինաբանական բնույթի այնպիսի բառեր և բառակապակցություններ, ինչպիսիք են թեմայի արդիականություն, ասպեկտ, գիտաենթադրություն, դեդուկցիա, ինդուկցիա, գիտական հետազոտություն, հետազոտության նպատակ, խնդիրներ, օբյեկտ, առարկա, կատեգորիա, հետազոտության մեթոդ, գիտական ճանաչողության մեթոդաբանություն, գիտական փաստ, հասկացություն, դատողություն, տեսություն, սկզբունք, հետևություն, եզրակացություն և այլն:

Կայացավ «Ավարտական աշխատանքի կատարումը» թեմայով սեմինար-քննարկումը

Ցուցադրվեց հետազոտության կառուցվածքը, գիտական հետազոտության ընթացքի ընդհանուր սխեման.

 1. Ընտրված թեմայի արդիականության (ակտուալության) հիմնավորում:
 2. Հետազոտության նպատակի և խնդիրների սահմանում:
 3. Հետազոտության օբյեկտի և առարկայի սահմանում:
 4. Հետազոտության իրականացման մեթոդի (մեթոդիկայի) ընտրություն:
 5. Հետազոտության գործընթացի նկարագրություն:
 6. Ստացված արդյունքների հետևությունների ձևակերպում և գնահատում:

Դասակարգվեցին գիտական հետազոտության մեթոդները՝ ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական, պատմական, համակարգային մոտեցման, դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների, հարցումների և այլ մեթոդներ:     

Ամփոփելով սեմինարի ընթացքում քննարկված հարցերն ու խնդիրները՝ պարոն Հովհաննիսյանը կատարեց հետևյալ հետևությունները.

 • գիտահետազոտական աշխատանք գրելիս հեղինակը պետք է իմանա գիտական հետազոտություն կատարելու հիմնական սկզբունքները,
 • ուսումնասիրության թեմայի ընտրությունից ու հաստատումից հետո անհրաժեշտ է զբաղվել թեմային առնչվող նյութերի՝ սկզբնաղբյուրների և ուսումնասիրությունների հավաքմամբ («մրջյունի» փուլ),
 • այնուհետև հարկ է ընթերցել հավաքված գրականությունը՝ ընթացքում առանձնացնելով ուսումնասիրության թեմային վերաբերող նյութերը («մեղվի» փուլ):  

Վերջում մասնակիցներն ստացան իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները:

Զեկուցում կարդաց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Ալավերդյանը

2018թ. մարտի 9-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Սլավիկ Ալավերդյանը ներկայացրեց «Շարժվող օբյեկտի հայտնաբերման մի խնդիր» թեմայով գիտահանրամատչելի զեկուցում:

Զեկուցում կարդաց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Ալավերդյանը

Միջոցառումը նախաձեռնել էր ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը:

Ներկա էին ֆակուլտետի 3 տասնյակ ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Ալավերդյանը

Ս.Ալավերդյանը ներկայացրեց փնտրման խնդրի էությունը, լուծման ալգորիթմը, պրեզենտացիայի միջոցով ցուցադրեց խնդրի լուծման ընթացքը:

Զեկուցում կարդաց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Ալավերդյանը

Ընդգծվեց, որ փնտրման խնդիրները մեծ կարևորություն ունեն գիտության և տեխնիկայի բազմաթիվ բնագավառներում (մեխանիկա, տիեզերագնացություն, ռոբոտաշինություն և այլն)։ Տնտեսագիտության մեջ հանդիպող որոշ խաղեր և սպորտաձևերում հանդիպող որոշ իրավիճակներ կարելի է ներկայացնել որպես փնտրման խնդիրներ։

Զեկուցում կարդաց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Ալավերդյանը

Բացատրվեց, որ ընդհանուր առմամբ փնտրման խնդիրը մի օբյեկտի կողմից մեկ այլ օբյեկտի հայտնաբերումն ապահովող ղեկավարման կառուցումն է։ Փնտրող և որոնվող օբյեկտները կարող են ունենալ տարբեր սահմանափակումներ՝ առավելագույն արագություն, արագությունը փոխելու առավելագույն անկյուն կամ փոփոխման առավելագույն քանակ, տարածության կամ հարթության մեջ տեղաշարժվելու հնարավորություն, գծային չափեր, տվյալ պահին փնտրողին հասանելի (հայտնի) տիրույթի չափ, տեսք ու փոփոխման օրենքներ և այլն։

Զեկուցում կարդաց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Ալավերդյանը

  Ներկայացվեց հարթության վրա արագությամբ ղեկակավարվող շարժական կետային օբյեկտի փնտրման խնդիրը, որն իրականացվում է տարածության մեջ արագությամբ ղեկավարվող փնտրողի կողմից:

Զեկուցում կարդաց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Ալավերդյանը

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

2018թ. մարտի 9-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում կայացավ Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում (անգլերեն), որը կազմակերպել էր Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., դոցենտ Քրիստինե Հարությունյանը:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Ներկա էին ամբիոնի անձնակազմի անդամները, ֆակուլտետի դասախոսներ և ուսանողներ, մասնակցում էին «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողները:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին Կանանց միջազգային տոնի  ծագումը, տարբեր երկրներում այն նշելու  ավանդույթներն ու սովորույթները:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Ուսանողներն անդրադարձան կանանց տարբեր բնավորությունների տեսակներին, կանանց և տղամարդկանց մտածելակերպի տարբերություններին, ներկայացրին գեղեցկության չափանիշները ժամանակակից աշխարհում, կանանց բնորոշ և ավանդաբար նրանց համար ոչ պատշաճ համարվող մասնագիտությունները:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Քննարկվեց հարդարման և պլաստիկ վիրաբուժության դերը կանանց կյանքում:

Համեմատություն կատարվեց աշխատող կանաց և տնային տնտեսուհիների առօրյայի միջև:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Խոսվեց ժամանակակից հայ կնոջ կյանքում հեռուստասերիալների ունեցած դերի մասին:

Ներկայացվեցին նաև այն մասնագիտությունները, որոնք ուսանողների պատկերացմամբ համապատասխանում են իրենց դասախոսներին:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Միջոցառման ընթացքում հնչեցին տոնին նվիրված երգեր և բանաստեղծություններ: 

Վերջում կազմակերպվեց հյուրասիրություն:

Շնորհավո՛ր մարտի 8

Շնորհավորում ենք

Սիրելի՛ կանայք և աղջիկներ, ԳԵՂԵՑԻԿ  սեռի ներկայացուցիչներ, ջերմորեն շնորհավորում ենք Կանանց միջազգային օրվա` մարտի 8-ի առթիվ, մաղթում ենք ձեզ անսահման սեր, կանացի երջանկություն, գարնանային անվրդով երկինք, թարմ ու պայծառ տրամադրություն, ամենայն բարիք…

Թո՛ղ կանացի անանց սերն ու քնքշանքը, մայրական անմնացորդ նվիրվածությունն ու գորովը, մանկան պարզությունն ու անարատությունը մշտապես բխեն ձեր հոգիներից և ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ շնչով համակեն աշխարհը, որ չքանան ամեն տեսակ ավեր ու ավար, կեղծիք ու սուտ, անարդարություն ու չարիք…

 

_________________________________________________

Տոնի նախապատմությունը

Մարտի 8-ն ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես Կանանց միջազգային օր:

Այդ օրվա հետ կապված առաջին պատմական իրադարձությունը 1857թ. մարտի 8-ն էր, երբ Նյու Յորքի տեքստիլ գործարանների կին աշխատողներն իրենց իրավունքների պաշտպանության համար քայլերթով անցան քաղաքի փողոցներով:

Տոնի պատմությունն ավանդաբար կապվում է Կլարա Ցետկինի անվան հետ, ով ստեղծել էր կանանցից կազմած հեղափոխական ջոկատ: Որոշվում է ընտրել մի օր, որը կհամարվեր կանանց պրոլետարիատի ծննդյան օրը:

Կես դար անց նյույորքյան սոցիալ-դեմոկրատական կազմակերպության ակտիվիստները, հիշելով 1857թ. տեքստիլագործների բողոքի երթը, 1908թ. մարտի  8-ին կանանց իրավունքների պաշտպանության համար ցույց կազմակերպեցին: 1909թ. Ամերիկայի սոցիալիստական կուսակցությունը փետրվարի վերջին կիրակին հռչակեց Կանանց ազգային օր:

1910թ. Կոպենհագենում կին սոցիալիստների միջազգային երկրորդ խորհրդաժողովում Կլարա Ցետկինն առաջարկեց կանանց տոնը դարձնել ամենամյա, սակայն հստակ օր չմատնանշվեց:

Կանանց միջազգային օրն առաջինը նշվեց 1911թ. մարտի 19-ին չորս երկրում՝ Ավստրիա, Գերմանիա, Դանիա, Շվեյցարիա:

1914թ. մարտի 8-ին տոնը նշվեց վեց երկրում՝ Ավստրիայում, Դանիայում, Գերմանիայում, Նիդեռլանդներում, Ռուսաստանում և Շվեյցարիայում, քանի որ այդ օրը կիրակի էր և ոչ աշխատանքային:

1965-ից Խորհրդային Միությունում օրը համարվեց ոչ աշխատանքային: 1975-ին խորհրդային գաղափարախոսներին հաջողվեց հասնել նրան, որ ՄԱԿ-ը 1975-ը ճանաչեց Կանանց միջազգային տարի, որից հետո նույն կառույցը 1977թ. մարտի 8-ն արդեն հայտարարեց Կանանց միջազգային օր:

Հայաստանում փորձեցին մարտի 8-ը հանել տոնացույցից, և որպես այլընտրանք ապրիլի 7-ը հռչակվեց Մայրության և գեղեցկության օր, սակայն մարտի 8-ն այնքան խոր արմատներ էր գցել և դարձել հայերի սիրված տոներից, որ արդեն ձևավորված ավանդույթին հակառակ գնալն անիմաստ էր, և մարտի 8-ը վերականգնվեց: Ավելին՝ մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը ոչ պաշտոնապես մեզանում համարվում է կանանց միամսյակ:

 

«Հողամասերի օտարում» թեմայով զեկուցում կարդաց «ՔԿԳ» 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Դիանա Ներսիսյանը

 2018թ. մարտի 6-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտություն 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Դիանա Ներսիսյանը ներկայացրեց «Հողամասերի օտարում» թեմայով գիտահանրամատչելի զեկուցում:

v

Միջոցառումը կազմակերպել էր ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը:

Ներկա էին ֆակուլտետի դասախոսներ և ուսանողներ:

Զեկուցման մեջ ներկայացվեց, որ քաղաքացիների ու իրավաբանական անձանց հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքը հողամասերն իրենց հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրավունքն է՝ օրենքով նախատեսված սահմանափակումների և այլ պայմանների պահպանմամբ: Հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքը ծագում է պետական ու համայնքային հողերի մասնավորեցման, ժառանգման, առքուվաճառքի, նվիրատվության և հողի հետ կապված այլ գործարքների ու իրավաբանական փաստերի հիման վրա:

Ընդգծվեց, որ երկու կամ մի քանի անձանց մոտ սեփականության, օգտագործման ներքո գտնվող հողամասը նրանց է պատկանում համապատասխանաբար՝ ընդհանուր սեփականության, ընդհանուր օգտագործման իրավունքով: Հողամասի նկատմամբ ընդհանուր սեփականության իրավունքը ծագում է երկու կամ մի քանի անձանց սեփականության իրավունքով այն հողամասն անցնելիս, որը չի կարող բաժանվել առանց դրա նպատակային նշանակության փոփոխման կամ օրենքի ուժով ենթակա չէ բաժանման: 

«Հողամասերի օտարում» թեմայով զեկուցում կարդաց «ՔԿԳ» 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Դիանա Ներսիսյանը

Սեփականատերերից մեկին պատկանող շենքի, շինության վերակառուցումը չի հանգեցնում ընդհանուր հողամասում նրա բաժնի մեծացմանը՝ առանց մյուս սեփականատերերի համաձայնության:

Նշվեց, որ քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց կամ համայնքներին չպատկանող հողերը պետության սեփականությունն են: Պետությունը կարող է սեփականության իրավունքով հողամասեր գնել համայնքներից, քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից:

Համայնքների սեփականության են պատկանում տվյալ համայնքի սահմանագծի ներսում գտնվող հողերը՝ բացառությամբ պետությանը, քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց և սեփականության այլ սուբյեկտներին պատկանող հողերի:

Պետության սեփականության հողամասերն օտարվում են՝

 1) սեփականության իրավունքն անհատույց փոխանցելու միջոցով.

 2) ուղղակի վաճառելու միջոցով.

 3) աճուրդով:

Պետության և համայնքների սեփականության հողամասերը սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրվում են գյուղատնտեսական գործունեության համար և որպես տնամերձ կամ անհատական բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար:

Դ.Ներսիսյանը ներկայացրեց, որ պետության և համայնքների սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վաճառքը կատարվում է աճուրդով:

«Հողամասերի օտարում» թեմայով զեկուցում կարդաց «ՔԿԳ» 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Դիանա Ներսիսյանը

Աճուրդի մեկնարկային գինը չի կարող պակաս լինել հողի կադաստրային արժեքի 50 տոկոսից: Աճուրդի մեկնարկային գինը յուրաքանչյուր համայնքի, ինչպես նաև համայնքների առանձին հատվածների համար սահմանում է համայնքի ղեկավարը՝ համաձայնեցնելով համայնքի ավագանու հետ:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ, լեռնային, ծայրամասային բնակավայրերում աճուրդի մեկնարկային գինը չի կարող պակաս լինել հողի կադաստրային արժեքի 30 տոկոսից:

Զեկուցման ներկայացումից հետո ծավալվեց հետաքրքիր քննարկում՝ դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ:

Վերջում ելույթ ունեցավ նաև Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ. Ա.Սիմոնյանը, ով ֆակուլտետի 2 մասնագիտությունների ուսանողներին առաջարկեց համագործակցել, ուսումնասիրել իրենց մասնագիտական գիտելիքների կիրառման հնարավորությունները և դրանց վերաբերյալ ներկայացնել զեկուցումներ: