Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ «Մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակում» թեմայով դաս-քննարկումը

2017թ. հունվարի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կազմակերպած՝ «Մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակում» թեմայով դաս-քննարկումը, որը վարեց Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ., տնօրենի խորհրդական Ա. Հ. Մակարյանը:

Կայացավ «Մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակում» թեմայով դաս-քննարկումը

Քննարկմանը ներկա էին վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ՝ տնօրենը, Ուսումնամեթոդական վարչության պետը, կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, երիտասարդ դասախոսները:

«Մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակում» թեմայով դասը Ա.Մակարյանի կողմից նախատեսված եռօրյա դասընթացի (I. «Կրթական վերջնարդյունքների գնահատում», II. «Մոդուլի  վերջնարդյունքների մշակում», III. «ՄԿԾ մշակում») երրորդ մասն էր: 

Իր դասընթացի փաթեթի (պորտֆոլիոյի) օրինակով  պարոն Մակարյանը ներկայացրեց, թե ինչպես ճիշտ ձևակերպել դասընթացի ռազմավարությունն ու մարտավարությունը, անդրադարձավ վերջինիս հիմքում ընկած մեթոդների ընտրության խնդրին, իր կողմից կիրառվող մեթոդների տեսակներին: 

Կայացավ «Մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակում» թեմայով դաս-քննարկումը

Բացատրվեց, թե ինչպես ճիշտ կազմել կրթական վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություն, հմտություն) և ակնկալվող ելքային արդյունքները, ինչպիսի բայեր է նպատակահարմար կիրառել (կազմել, բացատրել, ստեղծել, պլան կազմել, վերլուծել, նախագծել, ընտրել, օգտագործել, ցուցադրել, պատրաստել, հաշվարկել, քննարկել, փաստարկել, կանխատեսել, գնահատել, համեմատել, ուրվագծել և այլն):

Ա.Մակարյանը մանրամասն ներկայացրեց գնահատման ընդհանուր ռազմավարությունը և ձևերը՝ դիագնոստիկ գնահատում, ուսուցանող գնահատում, բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք և այլն: 

Գնահատման մեթոդների կոնկրետ օրինակներով տրվեց ակնկալվող ելքային արդյունքների գնահատման ծրագիրը:

Դասընթացն ուղեկցվեց հարցերով ու պատասխաններով, մասնակիցների ընդմիջարկումներով, անհատական օրինակների քննարկումներով:  

Կայացավ «Մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակում» թեմայով դաս-քննարկումը