Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրապարակվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծությունը

PDCA brings continual improvement

Սիրելի՛ համալսարանականներ, ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքի «Կրթության որակի կառավարում» բաժնի  «ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություններ»  էջում կարող եք ծանոթանալ 2020թ. իրականացված ինքնավերլուծությանը:  

 

Ինստիտուցիոնալ կարողությունների այս վերլուծությունն իրականացվել է «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի կազմում Իջևանի մասնաճյուղի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նպատակով:

 

Սույն ինքնավերլուծությամբ գնահատվել են բուհի մատուցած կրթական ծառայությունները և կրթական ծրագրերը (ՄԿԾ-ները) և հիմնավորվել է, թե դրանք որքանով են ծառայում մասնաճյուղի առաքելությանը, նախանշված կրթական նպատակներին և ուսումնառության վերջնարդյունքներին:

 

Ինքնավերլուծությունը նպատակ ունի բարելավելու մասնաճյուղի        ՄԿԾ-ների որակը և համապատասխանությունը ՀՀ ՈԱՇ-ի նկարագրիչներին, ընդլայնելու մասնաճյուղի և կրթական ծրագրերի ներուժը, որոշումներ կայացնելու համար ապահովելու տեղեկատվական համապատասխան հիմքեր, նպաստելու ուսանողների ուսումնառության որակի բարելավմանը: Ինքնավերլուծության խնդիրն է եղել հիմնավորել, որ ԵՊՀ ԻՄ-ն այնպիսի  ուսումնական հաս­տա­տու­թյուն է, որն ուսանողներին առաջարկում է համակողմանի գի­տե­լիքներ, կա­րո­ղու­թյուններ և հմտություններ ապա­հովող կրթական ծրագրեր, նրանց դաստիարակում է բարոյական, ազգային և համամարդ­կային արժեքներով, հա­սարակության ամենատարբեր շեր­տե­րին ընձեռում է մատչելի կրթություն և մասնագիտությունների ընտրության լայն հնարավորություն­ներ,  տրամադրում է հետազոտություններ իրականացնելու հա­մար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ ու բարենպաստ միջավայր:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծությունը հասցեագրվում է մասնաճյուղի ներքին և արտաքին շահակիցներին:

 

Ինքնավերլուծության վերաբերյալ դիտողություններն ու առաջարկությունները խնդրում ենք ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի էլեկտրոնային հասցեին՝ mkoa.ysuib@gmail.com: