Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացան ՄԿՊԿ բաժնի հերթական հանդիպումները Իջևանի տարածաշրջանի դպրոցներում

1

 2018թ. նոյեմբերի 14-ին և 22-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի մի քանի աշխատակիցներ` Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթ­յանը, ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյանը, ՈՒՄՎ բաժնի աշխատակից Ա.Մանուչարյանը հերթական հանդիպումներն իրականացրին Տավուշի մարզի մի շարք դպրոցներում:

Այս անգամ համալսարանականներն այցելել էին Իջևանի ավագ դպրոց, Այգեհովիտ, Ազատամուտ, Կայանավան գյուղերի միջնակարգ դպրոցներ` նպատակ ունենալով ավարտական դասարանի աշակերտներին իրազեկել մաս­նա­ճյուղի՝ 2019թ. ընդունելության մասնագիտությունների և կրթա­կան ծրագ­րերի վերաբերյալ, իրականացնել մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներ:

Հանդիպումներին մասնակցում էին թե՛ 12-րդ դասարանի աշակերտները, թե՛ դպրոցների տնօ­րեն­ները և ուսուցիչները:

Այցելությունների ընթացքում ներկայացվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. ընդունելության կրթական ծրագրերը, նոր առաջարկություններն ու հնարավորությունները (խոսքը վերաբերում է առկա ուսուցմամբ «Բնապահ­պանություն և բնօգտա­գործում», «Կիրառական արվեստ» և «Հոգեբա­նություն» կրթական ծրագրերին), քննա­կան առարկաները, ընդունելության քննութ­յուն­ներում կատարված փոփո­խությունները:

Դպրոց-համալսարան կապն ամրապնդելու, դիմորդներին օգտակար լինելու նպատակով առաջարկվեց պարբերաբար իրականացնել ճանաչողական այցեր մասնաճյուղ, ինչպես նաև դպրոցներում կազմակերպել ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոս­ների մասնակցությամբ թեմատիկ և ակնարկային դասա­խոսություններ ու քննարկում­ներ:

Հանդի­պումների ընթացքում աշակերտները ստացան իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, որոնք վերաբերում էին կրթական գործընթացին, ուսման վարձաչափերին, ուսումնառողների համար նախատեսված զեղչերին ու արտոնություններին, ընդունելության քննությունների՝ աստղանիշով առարկաներին:

Այցելությունների վերջում դպրոցների և համալսարանի ներկայացուցիչները պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին ավելի սերտացնելու և խորացնելու  փոխհամագործակցությունը: