Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների համար Աննա Ատոյանն անցկացրեց վարպետաց դաս