Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացան ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստեր

2017թ. հունվարի 25-ից փետրվարի 4-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացան ֆակուլտետների (Կիրառական արվեստի, Բնական և Հումանիտար գիտությունների, Տնտեսագիտության) գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստեր, որոնց մասնակցում էին տնօրենը, ֆակուլտետների պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչները:

Հունվարի 25-ին տեղի ունեցավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստը, հունվարի 27-ին՝ Բնական և Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետների նիստերը, փետրվարի 4-ին կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի նիստը:

Ֆակուլտետների ընդլայնված նիստերում ամփոփվեց 2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը, քննարկվեցին 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքները և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտխորհրդի նիստում, նշված հարցերից բացի, քննարկվեցին ֆակուլտետի կողմից ցուցահանդեսների կազմակերպմանը, դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավվածության աստիճանի բարձրացման ուղիներին վերաբերող հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացան ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստեր

Հատուկ ուշադրություն դարձվեց «Գծանկարչություն» և «Գունանկարչություն» առարկաների դասավանդման, դասընթացների փաթեթների առկայության, ժամանակակից մեթոդների կիրառման, նյութատեխնիկական ապահովվածության խնդիրներին:

Հանձնարարվեց ստեղծել աշխատանքային խումբ՝ «Դիզայն» կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի, պրակտիկայի կազմակերպման հետ կապված որոշակի փոփոխություներ իրականացնելու նպատակով:

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացան ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստեր

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտխորհրդի նիստում II կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներից շեշտը դրվեց դասընթացների փաթեթների կիրառական նշանակության, մասնագիտության կրթական ծրագրի (ՄԿԾ) ղեկավարի ինստիտուտի գործունեության կարևորության վրա:

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացան ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստեր

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտխորհրդի նիստում ընդհանուր գծերով ներկայացվեցին կայացած քննությունների արդյունքները: Նշվեց, որ քննաշրջանը կազմակերպվել է սահմանված կարգով՝ ըստ 2016-2017 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցի, մի քանի քննություն դեռևս ընթացքի մեջ է, ուստի թվային վերջնական տվյալները կներկայացվեն ֆակուլտետի գիտական խորհրդի հաջորդ նիստին:

Նշվեց, որ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանին մասնակցած 332 ուսանողներից միայն գերազանց գնահատականներ ստացել է 44 ուսանող, գերազանց և լավ` 88, միայն բավարար` 15, խառը գնահատականներ է ստացել 162 ուսանող:

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացան ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստեր

Ֆակուլտետի 23 ուսանող քննաշրջանը փակել է ակադեմիական պարտքերով («Պատմություն» մասնագիտությունից՝ 9 ուսանող, «Հոգեբանություն»-ից՝ 3 ուսանող, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն»-ից՝ 2 ուսանող, «Անգլերեն լեզու և գրականություն»-ից՝ 4 ուսանող, «Հայոց լեզու և գրականություն»-ից՝ 1 և «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»-ից՝ 4 ուսանող):

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտխորհրդի նախագահ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Ա. Ներսիսյանը նշեց, որ քննաշրջանի ընթացքում յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները հրապարակվում են մասնաճյուղի կայքում և փակցվում ֆակուլտետի հայտարարությունների տախտակին: Վերահսկման այս համակարգի ներդրումը ակնառու դրական է անդրադարձել ուսման առաջադիմության և կրթության որակի վրա:

Ապա պարոն Ներսիսյանը զեկուցեց 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքի մասին: Նա ներկայացրեց ֆակուլտետի դասախոսների՝ 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական բեռնվածությունները, մի շարք դասախոսների առարկայական բաշխվածություններում և դրույքաչափերում կատարված փոփոխությունները: Նշվեց, որ արդեն պատրաստ են ձմեռային քննաշրջանի 1-ին լուծարքային շրջանի գրաֆիկները, երկրորդ կիսամյակի դասատախտակները:

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացան ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստեր

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստում ևս ամփոփվեց 2016-2017 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը, ներկայացվեցին 2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի համար իրականացված նախապատրաստական աշխատանքները: Հատուկ ուշադրություն դարձվեց ֆակուլտետի դասախոսների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունների, դրույքաչափերի, դասընթացների փաթեթների (պորտֆոլիոների), դասացուցակների կարգավորման հարցերին:

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացան ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստեր

Նիստերի ընթացքում ամփոփիչ ելույթներով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը՝ անդրադառնալով ուսումնական գործընթացի շարունակական բարելավմանն ուղղված խնդիրներին, ընդգծելով, որ անհրաժեշտություն կա մինչև նոր կիսամյակի սկիզբը ևս մեկ անգամ ամբիոններում քննարկել առարկաների ուսումնական փաթեթները, ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների հարցաշարերը:

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացան ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստեր

Իր ելույթներում տնօրենը կարևորեց դասախոսների վերապատրաստման ծրագրերը և ուսանողների հետ տարվող բարոյահոգեբանական աշխատանքները: