Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր

1. գլխավոր

2021թ. հուլիսի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը՝ ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանի, և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը՝ ի դեմս ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանի, կնքեցին համագործակցության հուշագիր:

 

Կնքված հուշագրի նպատակը երկու բուհերի միջև կրթական և գիտահետազոտական ոլորտներում գործընկերային հարաբերությունների հաստատումն է, համագործակցության ծրագրերի իրականացումը:

 

Երկկողմ համագործակցության հիմնական ուղղություններն են.

 • ՇՏՀ-ում և ԵՊՀ ԻՄ-ում մշակված առարկայական ծրագրերի, կրթական ծրագրերի արտաքին փորձագիտական գնահատման աշխատանքների իրականացում,
 • սովորողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների ակադեմիական շարժունության իրականացում,
 • կրթական ծրագրերի և/կամ առանձին դասընթացների համատեղ մշակում՝ սովորողների համար հնարավորություններ ստեղծելով կրթություն ստանալու նաև հեռաուսուցման միջոցով,
 • սովորողների և դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստումների, վարպետության դասերի, կլոր սեղանների, թեմատիկ բանավեճերի կազմակերպում,
 • համատեղ գիտահետազոտական ծրագրերի իրականացում,
 • ՇՏՀ-ի և ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական ամսագրերում համատեղ ուսումնագիտական հետազոտությունների արդյունքների հրատարակում,
 • կողմերի ուսանողների գիտահետազոտական, գիտամանկավարժական, ուսումնական արտադրական պրակտիկաների փոխադարձ կազմակերպում,
 • սովորողների ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի փոխադարձ ղեկավարում և գրախոսում, գիտակրթական և մեթոդական գրականության ու մասնագիտական զարգացմանը նպաստող էլեկտրոնային աղբյուրների տրամադրում, գիտական աշխատությունների, դասագրքերի, ուսումնական նյութերի, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների մշակում և խմբագրում,
 • համատեղ հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների կազմակերպում,
 • համատեղ կրթական, գիտական ուղղվածության դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացում,
 • մյուս կողմին արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերում որպես գործընկեր ներգրավում,
 • կողմերի իրականացրած այլ կրթական, գիտական, մշակութային ծրագրերին, կազմակերպած միջոցառումներին մասնակցություն:

   2