Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

Նկ. - հայտ.

 2019թ. նոյեմբերի 30-ին` ժամը 13:00-ին,  տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի  գիտական խորհրդի նիստ` հետևյալ օրակարգով.

  1. 2019- 20 ուստարվա կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների հաստատում (զեկուցող՝ Ա. Մարգարյան):
  2. 2019-20 ուստարվա առաջին կիսամյակի 2-րդ ընթացիկ քննություների և ստուգումների ժամանակացույցների քննարկում և հաստատում (զեկուցող՝ Ա. Մարգարյան):
  3. 2016-20 թթ. ՌԾ-ի կատարման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Ա. Մարգարյան):
  4. Ընթացիկ հարցեր: