Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ

1. գլխավոր 2021թ. հոկտեմբերի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ա.Մակարյանը, մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին վարչական որոշ ստորաբաժանումների ղեկավարներ՝ Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և վերահսկման բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը, Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի վարիչ Տ.Խաչատրյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին օրակարգային հետևյալ հարցերը.

  1. ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատարի՝ 2021թ. հոկտեմբերի 26-ի  «Ուսումնական գործընթացն առցանց կազմակերպելու մասին» թիվ 199/7 հրամանից բխող գործողությունների ընթացքը (զեկուցողներ՝ Ա.Մակարյան, Ա.Դավթյան, Տ.Խաչատրյան):
  2. Հաղորդում ուսանողների կրթական և այլ կարիքների վերհանման, մատուցվող ծառայություններից նրանց բավարարվածության գնահատման մասին (զեկուցող՝ Մ.Ճաղարյան):
  3. Ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին (զեկուցողներ՝ ֆակուլտետների դեկաններ, Ա.Մարգարյան):
  4. Ընթացիկ հարցեր.

5.1. ՀՀ առողջապահության նախարարի՝ 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի N 17-Ն հրամանի կատարումն ապահովող միջոցառումների կատարման ընթացքի մասին (COVID-19) (զեկուցողներ՝ Ա.Մակարյան, Վ.Եգանյան):

5.2. ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների ուսանողական իրավունքները վերականգնելու մասին (զեկուցող՝ Ն.Առուշանյան):

5.3. Մասնաճյուղից ուսանողի հեռացման հարցի քննարկում (զեկուցող՝ Ն.Առուշանյան):

Առաջին հարցի վերաբերյալ զեկուցող Ա.Դավթյանը մասնավորապես նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման բակալավրի՝ 2021-2022 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն սկսվելու են ս.թ. նոյեմբերի 2-ից, իսկ հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի դասերը՝ նոյեմբերի 15-ից:

Նշվեց, որ դասացուցակները պատրաստ են, դրանք ուղարկվել են   դասախոսների և ուսանողների էլեկտրոնային հասցեներին, տեղադրվել են մասնաճյուղի կայքէջում: Դասերն իրականացվելու են Zoom հարթակում, ուսանողների համար նախատեսված հղումները նույնպես ներկայացված են դասացուցակներում: Կօգտագործվեն արդեն մշակված ուղեցույցները ուսանողների և դասախոսների համար: Այդ մասին հայտարարություն կդրվի ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքում:

Առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրի դասերը մինչև նոյեմբերի 15-ն իրականացվելու են առցանց՝ հիմք ընդունելով ԵՊՀ-ի ռեկտորի պաշտոնակատար Հ.Հովհաննիսյանի՝ 26.10.2021թ. թիվ 199/7 և ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանի՝ 27.10.2021թ. «Ուսումնական գործընթացն առցանց կազմակերպելու մասին» №163 §1 հրամանները:

Որոշվեց.

  • ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատարի՝ 2021թ. հոկտեմբերի 26-ի  «Ուսումնական գործընթացն առցանց կազմակերպելու մասին» թիվ 199/7 հրամանից բխող գործողությունների ընթացքի մասին զեկուցողներ Ա.Մակարյանի, Ա.Դավթյանի և Տ.Խաչատրյանի զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:
  • Հեռակա ուսուցման բակալավրի և մագիստրատուրայի՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ընթացքը համարել բավարար:

Երկրորդ հարցի՝ ուսանողների կրթական և այլ կարիքների վերհանման, մատուցվող ծառայություններից նրանց բավարարվածության գնահատման մասին զեկուցող Մ.Ճաղարյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինը տարբեր մեխանիզմներով (հարցումների, հանդիպումների միջոցով)  կատարել է ուսանողների կրթական կարիքների ուսումնասիրություն,  վերհանել է նրանց խնդիրները, հավաքագրել ներքին և արտաքին շահակիցների կատարած առաջարկները, կատարել է հավաքագրած տվյալների վերլուծություն և կազմել է խնդիրների ու առաջարկների ամփոփ փաթեթ: Հավաքագրված տվյալները, դրանց վերլուծությունները և ուսանողների բարձրաձայնած խնդիրներն ու առաջարկները բաժինն իր առաջարկների հետ միասին ուղարկել է բոլոր շահագրգիռ կառույցներին՝ ակնկալելով դրանց քննարկում և բարձրաձայնած խնդիրների վերաբերյալ առաջարկությունների և լուծումների առաջարկ:

Այս հարցի հետ կապված՝ պարոն Մակարյանն առաջարկեց տնօրենության նիստի քննարկմանը ներկայացնելուց առաջ ֆոկուս-խմբերի հետ կազմակերպել հարցումների արդյունքների վերաբերյալ քննարկումներ՝ խնդիրների իրական պատճառները պարզելու նպատակով և տնօրենությանը ներկայացնել խնդիրների լուծման առաջարկներ:

Որոշվեց՝ ուսանողների կրթական և այլ կարիքների վերհանման, մատուցվող ծառայություններից նրանց բավարարվածության գնահատման մասին Մ.Ճաղարյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Երրորդ հարցի՝ ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները, հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա»  կրթական ծրագրի համակարգող Ա.Մարգարյանը: Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ ավարտական աշխատանքների թեմաներն ամբիոններում քննարկվել և հաստատվել են, ըստ գործող կարգի՝ ուսանողները գրել են դիմումներ, և աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Հաշվի են առնվել նաև 2020թ. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների դիտարկումներն ու առաջարկությունները՝ կապված ավարտական աշխատանքների թեմաների հետ: Ա.Մարգարյանը հավելեց, որ մագիստրոսական թեզերի թեմաները հաստատվել են անցած տարի, աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:

Որոշվեց՝ ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին ֆակուլտետների դեկանների և Ա.Մարգարյանի զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ առաջին հարցի՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի՝ 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի N 17-Ն հրամանի կատարումն ապահովող միջոցառումների կատարման ընթացքի մասին (COVID-19) զեկուցեցին Ա.Մակարյանը և Վ.Եգանյանը: Զեկուցողները մասնավորապես նշեցին, որ ՀՀ առողջապահության նախարարի՝ 2020թ. օգոստոսի 4-ի N17-Ն հրամանով սահմանված սանիտարական և ԵՊՀ ռեկտորի շրջաբերականով նախատեսված նոր կանոնների պահպանման նպատակով ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատարի կողմից 2021թ. հոկտեմբերի 2-ին տրված հրամանի համաձայն՝ Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնին հանձնարարվել էր սահմանված կարգով հավաքագրել մասնաճյուղի աշխատակիցների պատվաստման (առաջին և երկրորդ դեղաչափը ստանալու), թեստավորման (կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի հետազոտության (ՊՇՌ)), պատվաստման բժշկական հակացուցումների, հղիության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալները:

Նշվեց, որ սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոններով սահմանված համապատասխան գրանցամատյանները պետք է պարբերաբար լրացվեն, կատարվի շաբաթական վերլուծություն, և ներկայացվի տեղեկատվություն: Նաև անհրաժեշտ է հետևել մասնաճյուղում հակահամաճարակային կանոնների խիստ պահպանմանը: Հաշվի առնելով թեստավորուման առաջին փուլի խնդիրները՝ փոխտնօրեն Մ.Օթարյանին առաջարկվեց բանակցել մեկ այլ բժշկական կազմակերպության հետ՝ հաջորդ թեստավորումն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար:

Որոշվեց՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի՝ 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի N 17-Ն հրամանի կատարումն ապահովող միջոցառումների կատարման ընթացքի մասին (COVID-19) Ա.Մակարյանի և Վ.Եգանյանի զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ երկրորդ հարցի մասին զեկուցող Ն.Առուշանյանը նշեց, որ այս պահի դրությամբ հեռակա ուսուցմամբ վերականգնվելու համար դիմել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 4 նախկին ուսանող: Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել է ուսանողների ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգին, որի համաձայն՝ նրանց թույլատրվում է վերականգնել իրենց ուսանողական իրավունքները:

Որոշվեց՝ «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգին համապատասխան՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի 4 նախկին ուսանողներին թույլատրել վերականգնել իրենց ուսանողական իրավունքները:

Ընթացիկ երրորդ հարցի մասին զեկուցող Ն.Առուշանյանը նշեց, որ 120 ժամ և ավելի անհարգելի բացակայության պատճառով մասնաճյուղից հեռացման է ենթակա առկա ուսուցման համակարգի 1 ուսանող:

Որոշվեց՝ ըստ ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոնների 62.4 կետի (կիսամյակի ընթացքում 120 ժամ և ավելի անհարգելի բացակայության դեպքում)՝ առկա ուսուցման համակարգի տվյալ ուսանողին հեռացնել մասնաճյուղից: