Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հաստատվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացների կազմակերպման ժամանակացույցները

Ժ.ցույցի նորության նկարը

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի՝ 2020թ. հունվարի 30-ի №13§1 հրամանով հաստատվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացների կազմակերպման ժամանակացույցները:

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա ուսուցման դասերը սկսվելու են փետրվարի 10-ից:

Հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասերը սկսվելու են մարտի 9-ից և ավարտվելու են ապրիլի 4-ին:

Առկա ուսուցման ոչ ավարտական կուրսերի համար քննաշրջանն այս կիսամյակում անցկացվելու է հունիսի 8-27-ը, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի ոչ ավարտական կուրսերի համար՝ հունիսի 1-27-ը:

Առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի համար քննաշրջանը կազմակերպվելու է ապրիլի 6-11-ը, իսկ հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի համար՝ ապրիլի 20-25-ը:

Ամբողջական հաստատված ժամանակացույցները տե՛ս այստեղ: