Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննություններն ավարտվեցին

2018թ. հունվարի 8-27-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացան առկա ուսուցման համակարգի 2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի եզրափակիչ գնահատմամբ և հանրագումարային քննությունները:

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննություններն ավարտվեցին

Ամփոփելով քննությունների արդյունքները՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը հավաստեց, որ քննաշրջանն անցկացվել է սահմանված կարգով, ըստ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցների, խախտումներ չեն արձանագրվել:

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննություններն ավարտվեցին

Պարոն Դավթյանը նշեց, որ առկա ուսուցման համակարգում սովորում են 631 ուսանողներ, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 155 ուսանող, իսկ վճարովի ուսուցմամբ՝ 476:

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակում ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 74%, այդ թվում` անվճար ուսուցմամբ 99%, վճարովի` 66%:

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննություններն ավարտվեցին

Անբավարար գնահատականներ են ստացել 162 ուսանողներ, որից անվճար ուսուցմամբ 2 ուսանող,   վճարովի` 160:

Մասնաճյուղի ֆակուլտետներից ամենաբարձր առաջադիմությունն ապահովել է Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը (87%), իսկ ամենացածրը՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետը (57%):

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննություններն ավարտվեցին

Բնական գիտությունների ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 128 ուսանողներ, այդ թվում՝ 26 անվճար և 102 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 57% , այդ թվում` 92% անվճար, 48%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննություններն ավարտվեցին

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 123 ուսանողներ, այդ թվում՝ 36 անվճար և 87 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 59%, այդ թվում` 100% անվճար,  87%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննություններն ավարտվեցին

Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 312 ուսանողներ, այդ թվում՝ 73 անվճար և 239 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 87% , այդ թվում` 100% անվճար, 83%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննություններն ավարտվեցին

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում քննաշրջանին մասնակցել են 68 ուսանողներ՝ 20 անվճար և 48 վճարովի ուսուցման համակարգից: Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 76%, այդ թվում՝ 100% անվճար, 67%  վճարովի ուսուցման համակարգերում:

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի քննություններն ավարտվեցին