Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հաշվապահություն

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի հաշվապահությունը կենտրոնացված կարգով ուսումնասիրում և հաշվառում է կազմակերպության ֆինանսական միջոցները:

Հաշվապահության ղեկավարը գլխավոր հաշվապահն է, ով վերահսկում է ֆինանսական, հաշվապահական աշխատանքները, պատասխանատու է վարելու հաշվապահական հաշվառում` ֆինանսական հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու և համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար:

ԵՊՀ ԻՄ-ի հաշվապահությունը աշխատում է «ՀԾ-հաշվապահ» ծրագրով ԵՊՀ-ի հետ համատեղ:

  Հաշվապահության գործառույթները.

  1. Հաշվապահական հաշվառման վարումը, ֆինանսական, հարկային, եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշվի կատարողականի և այլ հաշվետվությունների հաշվարկների կազմումը, համապատասխան մարմիններին սահմանված կարգով և ժամկետներում դրանց ներկայացումը:
  2. ԵՊՀ ԻՄ-ի գույքի առկայության և շարժի, նյութական, աշխատանքային, ֆինանսական և դրամական միջոցների (ռեսուրսների) օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը:
  3. Ֆինանսական գործունեության բացասական երևույթների վերհանումը և դրա մասին ղեկավարությանը ժամանակին տեղեկացումը, ներտնտեսական ռեսուրսների բացահայտումը և հավաքագրումը:
  4. ԵՊՀ ԻՄ-ի ակտիվների, սեփական կապիտալի, պարտավորությունների վիճակի ու շարժի, ինչպես նաև գործունեության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, գրանցումը և ընդհանրացումը` տնտեսական գործառնությունների համընդհանուր և անընդհատ փաստաթղթային հաշվառման միջոցով:
  5. Ֆինանսական, հարկային և կառավարչական հաշվառման իրականացումը:
  6. ԵՊՀ ԻՄ-ի եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշվի նախագծի կազմումը:
  7. Փաստաթղթավորման և փաստաթղթաշրջանառության, ներքին վերահսկողական համակարգի, ինչպես նաև կառավարչական հաշվառման համակարգի ներդրման և արդյունավետ վերահսկողության իրականացումը:
  8. ԵՊՀ-ի և ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ խնդիրների իրականացումը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գլխավոր հաշվապահն է Մելանյա Մեսրոպի Մխիթարյանը: 

 

Ծննդյան թիվը

02.06.1957թ.

 

Կրթությունը
1964-1974 թթ.         թիվ 3 միջնակարգ դպրոց

1975-1980 թթ.         Գյուղատնտեսական ինստիտուտի Տնտեսագիտության          

                                  ֆակուլտետի «Էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ

 

Աշխատանքային գործունեությունը

1974-1991 թթ.         Հասարակական սննդի միավորում, որպես հաշվապահ

1991թ.-առ այսօր     ԵՊՀ ԻՄ-ում որպես գլխավոր հաշվապահ   

 

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն 

 

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է, ունի երկու որդի:

2020-2021 ուստարվա աշխատանքային պլան

Հաշվապահության կազմը.

Մխիթարյան Մելանյա

գլխավոր հաշվապահ

Ղազարյան Գոհար 

հաշվապահ

Եգանյան Արփինե

հաշվապահ

Դովլաթյան Անահիտ

հաշվապահ

Դավթյան Հասմիկ

հաշվապահ

Թիրաբյան Թագուհի

հաշվապահ

Հեռ.` (0263) 4-04-50 (*1-04)

Էլ. հասցե`accdep_ib@ysu.am