Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հեռակա ուսուցման բաժին

Հեռակա ուսուցման բաժնի գործառույթներն են.

1. հեռակա ուսուցման բաժնի ուսումնական պլանների ու առարկայական ծրագրերի կատարման կազմակերպում և վերահսկում,

2. հեռակա ուսուցման բաժնում ժամավճարային հիմունքներով աշխատողների ձևակերպման և հաշվառման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում,

3. հեռակա ուսուցման բաժնի դասատախտակների պատրաստում և ուսումնական գործընթացի կազմակերպում,

4. ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների անցկացման գրաֆիկի պահպանման վերահսկում, ավտոմատացված համակարգով ստուգարքային և քննական տեղեկագրերի տվյալների մուտքագրման և մշակման գործընթացի կազմակերպում,

5. ուսումնական գործընթացի փաստաթղթային գործավարության ապահովում,

6.հեռակա ուսուցման բաժնի համապատասխան կուրսերի ուսումնական, արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների կազմակերպում,

7. ուսանողների տվյալների հենքի ստեղծում և պահպանում,

8.ուսանողների շարժի հետ կապված հրամանների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում,

9. ուսանողների ուսման վարձի ժամանակին մուծման վերահսկում:

Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչն է բան. գիտ. թեկնածու Մարատ Հովիկի Զուրաբյանը:

ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան

Ուսանողական փող. 3

Հեռ.` (0263) 4-04-50 (*1-10)

Էլ. հասցեն` course_ib @ysu.am

Էլ. կայք` heraka.com