Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին

2011թ. հոկտեմբերին մասնաճյուղում ձևավորվել է կրթության որակի ապահովման և գնահատման (ԿՈԱԳ) բաժինը, որը 2014թ. վերանվանվել է Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժին:

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի գործառույթներն են.

 1. Մշակել ԵՊՀ ԻՄ որակի ներքին ապահովման (ՈՆԱ) գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթերը, համապատասխան մեխանիզմները և գործիքները, համակարգել ՈՆԱ գործընթացները մասնաճյուղում:
 2. Բաժնի կանոնակարգով սահմանված իրավասությունների շրջանակներում  իրականացնել որակի ներքին ապահովման գործընթացներ, ուսումնասիրել և մշակել դրանց բարելավման առաջարկներ, զեկուցել դրանց արդյունքների մասին:  
 3. Աջակցել ԵՊՀ ԻՄ բոլոր ստորաբաժանումներում որակի ներքին ապահովման գործընթացների մշակմանը, իրականացմանը և արդյունքների վերլուծությանը:
 4. Ապահովել ՈՆԱ գործընթացների թափանցիկությունը՝  ներքին և արտաքին շահեկիցների գործուն մասնակցությամբ:
 5. Իրականացնել մասնաճյուղի գործունեության  գնահատման առանցքային ցուցիչների /ԳԱՑ/  վերաբերյալ ամենամյա տեղեկատվության հավաքագրում, և համապատասխան ստորաբաժանումների հետ դրանց վերլուծում, գնահատում և առաջարկությունների մշակում:
 6. Կազմակերպել ԵՊՀ ԻՄ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնագնահատման գործընթացը, զեկույցի պատրաստումը, նրա քննարկումը  և հրապարակումը:
 7. Համակարգել մասնաճյուղի ստորաբաժանումների աշխատանքը հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցերի ժամանակ:
 8. Ապահովել փորձագիտական խմբի եզրակացության քննարկումը և արդյունքներն օգտագործել որակի ներքին ապահովման գործընթացների բարելավման համար:
 9. Պատրաստել մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման, մշտադիտարկման և պարբերական վերանայման ընթացակարգեր, համակարգել և աջակցել դրանց իրականացմանը ԵՊՀ ԻՄ ստորաբաժանումներում:
 10. Համակարգել ԵՊՀ ԻՄ կրթական ծրագրերի որակի ինքնագնահատումը և օժանդակում դրանց արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին:
 11. Մշակել դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների գնահատման մեթոդների արդյունավետության գնահատման գործիքակազմը (հարցումներ, ֆոկուս-խմբեր և այլն), իրականացնել գնահատումը և առաջարկել բարելավմանն ուղղված քայլեր:
 12. Համագործակցել ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի որակի կառավարման մշտական հանձնաժողովի և որակի ապահովման ֆակուլտետային հանձնախմբերի հետ և աջակցել նրանց աշխատանքներին:

2016թ. մարտից ՄԿՈԱ բաժնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ Մարիետա Ալբերտի Ճաղարյանը:

 2017-2018 ուստարվա աշխատանքային պլան

 2016-2017 ուստարվա աշխատանքային պլան

 2015-2016 ուստարվա աշխատանքային պլան

 

Բաժնի կազմը. 

Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի բաժնի վարիչ
Հովսեփյան Անահիտ Մհերի մասնագետ
Գասպարյան Մերի Արարատի մասնագետ
Ղարայան Էրինե Հրայրի շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների համակարգող

Հասցեն՝ ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին

Հեռ.՝ (0263) 4-04-50 (*1-07)

Էլ. փոստ՝  koag.ysuib@gmail.com

 

ՄԿՈԱ բաժնի հաշվետվություններ