Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժին

Մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժինը ձևավորվել է  2014թ հունվարին:

Բաժնի խնդիրներն են.

 • համակարգել ԵՊՀ ԻՄ ընդունելության և դիմորդների նախապատրաստման ուղղությամբ համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքները,
 • ապահովել ԵՊՀ ԻՄ-ի և հանրակրթական դպրոցների միջև փոխադարձ կապի ամրապնդումը, դպրոց–բուհ համակարգի շարունակական կրթության սկզբունքը,
 • իրականացնել առկա և հեռակա համակարգերի դիմորդների հետ շուրջտարվա տեղեկատվական և կազմակերպչական աշխատանքները,
 • կազմակերպել բազմամակարդակ նախապատրաստական դասընթացներ:

Գործառույթներն են.

 • ԵՊՀ ԻՄ կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովման նպատակով ամեն տարի “Դիմորդի ուղեցույցի”- ի և ֆակուլտետների մասին պատմող տեսասկավառակների նախապատրաստումը,
 • ՀՀ հանրակրթական դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտներին ԵՊՀ ԻՄ կրթական համակարգի ծանոթացումը և մասնագիտական կողմնորոշումը,
 • ԵՊՀ ԻՄ–ի կառուցվածքում հենակետային վարժարանի (քոլեջի) ստեղծման ուղղությամբ հախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպումը, հանրակրթական ավագ դպրոցներում բազային դասարանների ստեղծումը,
 • ԵՊՀ ԻՄ–ում և ՀՀ մարզերում դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտների համար հանրակրթական տարբեր առարկանների գծով օլիմպիադաների անցկացումը,
 • ՀՀ–ում գործող ավագ դպրոցների և վարժարանների հետ համատեղ կրթական գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ երկարաժամկետ համաձայնագրերի կնքումը,
 • ՀՀ մարզերում ԵՊՀ ԻՄ դիմորդների հետ տարվող աշխատանքների գծով հենակետերի (հավաքագրման մշտական ծառայություններ) ստեղծումը,
 • երկարաժամկետ նախապատրաստական դասընթացներում դիմորդների գործերի ընդունման և ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը,
 • բուհական ընդունելության քննություններից առաջ արագացված նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպումը,
 • հեռակա (հեռահար) ուսուցմամբ նախապատրաստական դասընթացների մշակումը,
 • դիմորդների համար բուհական ընդունելության քննություններից առաջ փորձնական քննությունների կազմակերպումը:

Մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժնի վարիչն է` պատմ. գիտ. թեկն. Լիաննա Գրիշայի Բեգինյան:

Բաժնի կազմը. 

Լիաննա Գրիշայի Բեգինյան բաժնի վարիչ, պ.գ.թ.
Անահիտ Վառլամի Սարիբեկյան տեսուչ
Սարուխանյան Մուշեղ Լևոնի  տեսուչ

Հասցեն՝ ՀՀ Տավուշի մարզ, ք.Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժին

Հեռ.՝ (+37494) 03-21-12

Էլ. փոստ՝ Lianaarevik@mail.ru