Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտակազմակերպական բաժին

ԵՊՀ ԻՄ-ի_գիտակազմակերպական բաժինը Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կառուցվածքային ստորաբաժանում է: Բաժինը գործում է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի և սույն կանոնադրության հիման վրա:

Բաժնի խնդիրներն են` ԵՊՀ ԻՄ ստորաբաժանումների գիտահետազոտական աշխատանքների համա­կարգումը և դրանց առնչվող ընթացակարգերի մշակումը, տեղական և միջազգային նշանակության գիտաժողովների ծրագրման և համակարգման աշխատանքների աջակցության ցուցաբերումը, ԵՊՀ ԻՄ գիտահետազոտական և ուսումնագիտական ստորաբաժանումների աշխատանքային պլանների և ծրագրերի մշակման գործընթացի կազմակերպումը և կատարման վերահսկումը, ԵՊՀ ԻՄ կառուցվածքային ստորաբաժանումներին գիտական ծրագրերի, դրամաշնորհների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը, դրամաշնորհային ծրագրերով գիտական նախագծերի ձևա­կերպ­ման և ներկայացման աջակցության ցուցաբերումը և դրանց կատարման ընթացքի համակարգումը, ԵՊՀ ԻՄ աշխատողների գիտական աշխատանքների վերաբերյալ նյութերի էլեկտրոնային հավաքագրումը, մշակումը և վերլուծությունը, ԵՊՀ ԻՄ-ում առկա գիտական սարքավորումների գույքագրումը,  բաժնի գործունեությունից բխող այլ խնդիրների իրականացումը:

Բաժնի գոր­ծու­նեութ­յու­նը կազմակերպում և վերահսկում է բաժնի վարիչը, նա ապահովում է բաժնի հիմնական խնդիրների և գործառույթների իրականացումը և լուծում դրանից բխող հիմնախնդիրները:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտակազմակերպական բաժնի վարիչն է ֆ.մ.գ.թ. Մհեր Աթոյանը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտակազմակերպական բաժնի գործավար օպերատորն է Արմինե Մելքումյանը:

Գտնվելու վայրը` ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, 4001:

Հեռախոս`  093 317 847, նեքին` 1 09

Էլեկտրոնային հասցե` matoyan@ysu.am: