Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ տնօրեն

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենը`

1. ղեկավարում է ԵՊՀ ԻՄ կրթական, գիտական, տնտեսական, ֆինանսական, միջազգային և այլ գործունեությունը,

2. կազմակերպում է ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի, կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքները` ապահովելով դրանց ներդաշնակ գործունեությունը,

3. հրավիրում է ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի և տնօրենության նիստերը,

4. տարեկան հաշվետվություն է ներկայացնում ԵՊՀ ԻՄ և ԵՊՀ գիտական խորհուրդներին,

5. ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշիվը, զարգացման ռազմավարական ծրագրերը, ԵՊՀ ԻՄ կանոնադրության կամ դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու որոշման նախագծերը,

6. ապահովում է ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի և տնօրենության որոշումների կատարումը,

7. ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, վերակազմակերպելու կամ լուծարելու վերաբերյալ առաջարկություններ,

8. ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները (այդ թվում` օրինակելի), կանոնակարգերը, ԵՊՀ ԻՄ ներքին կարգապահական կանոնները, ներքին իրավական այլ ակտերը,

9. սույն կանոնադրությանը համապատասխան` կազմավորվում է ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհուրդը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների կոլեգիալ կառավարման մարմինները, սահմանում է ԵՊՀ ԻՄ հաստիքացուցակը, աշխատողների լիազորությունները, պաշտոնական պարտականությունները,

10. արձակում է ուսանողների ընդունելության, հեռացման, վերականգնման, համապատասխան արձակուրդ ձևակերպելու, խրախուսման միջոցներ և կարգապահական տույժեր կիրառելու, որակավորման աստիճան շնորհելու, ուսանողական նպաստ հատկացնելու և ԵՊՀ ԻՄ գործունեությանն առնչվող այլ հրամաններ,

11. ԵՊՀ ռեկտորի համաձայնությամբ աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում փոխտնօրեններին,

12. աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին, որոշում նրանց գործունեության ոլորտները և իրավասությունը,

13. աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում է աշխատողներին,   նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և կարգապահական տույժեր, կազմակերպում է աշխատողների ատեստավորում,

14. կնքում է աշխատանքային պայմանագրեր ընտրված դեկանների, ամբիոնների վարիչների և գիտամանկավարժական համակազմի աշխատողների հետ,

15. արհեստակցական կազմակերպության նախագահի հետ կնքում է կոլեկտիվ պայմանագիր,

16. կասեցնում է ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի, ինչպես նաև կառուցվածքային ստորաբաժանումների կառավարման մարմինների այն որոշումները, որոնք չեն բխում նրանց իրավասությունից, հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանն ու սույն կանոնադրությանը` նշանակելով դրանց վերաքննարկում,

17. իր բացակայության ժամանակ տնօրենի պարտականությունների կատարումը հանձնարարում է փոխտնօրեններից մեկին,

18. տալիս է ԵՊՀ ԻՄ անունից հանդես գալու լիազորագրեր, բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ,

19. իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող և ԵՊՀ ԻՄ կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված լիազորություններ,

20. փոխտնօրենները նշանակվում են տնօրենի հրամանով, ԵՊՀ ռեկտորի համաձայնությամբ և իրականացնում են ԵՊՀ ԻՄ գործունեության որոշակի ոլորտի անմիջական ղեկավարում` տնօրենի հանձնարարություններին, հրամաններին և կարգադրություններին համապատասխան:

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենն է ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,  դոցենտ  Անուշավան Հայկարամի Մակարյանը:

Հասցե` ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական փող. 3

Հեռ.` (0263) 4-00-50 (*1-01)

Fax`  (0263) 3-22-02

Էլ. հասցե` a.makaryan@ysu.amanushmak@mail.ru