Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գեղխորհրդի նիստում

2013թ. ապրիլի 29-ին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում տեղի ունեցավ Գեղխորհրդի նիստ` Լ.Լաչիկյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին ֆակուլտետի գեղխորհրդի անդամները, հրավիրված էր Դեկորատիվ կիրառական արվեստի ամբիոնի դասախոս Ա.Դիլբարյանը:

Լ.Լաչիկյանը գեղարվեստական խորհրդի անդամներին ներկայացրեց խորհրդի գործառույթները:

Նիստում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հարցերը:

2013-2017 ուստարիների ուսումնական աշխատանքային պլանի առարկայացանկի և առարկաների գնահատման ձևերի մասին զեկուցեց ֆակուլտետի դեկան Կ.Այվազյանը: Նա տեղեկացրեց, որ նոր ուսումնական պլանի համար հիմք է ընդունվել 2008-2012 ուստարիների ուսումնական պլանը, որի մեջ գեղխորհրդի անդամների քվեարկությամբ կատարվեցին մի շարք փոփոխություններ: Մասնավորապես` ուսումնական պլանից հանվեցին «Ֆրանսերեն լեզու-3», «Անգլերեն լեզու-3» առարկաների կամընտրական բլոկը և ուսումնառության 7-րդ կիսամյակում նախատեսված կուրսային աշխատանքը:

Գեղխորհրդի անդամների կողմից առաջարկվեցին.

  • Ամբիոնների նիստերում քննարկել մասնագիտական առարկաների ուսումնական ծրագրերը և այդ ծրագրերի բարեփոխված տարբերակները ներկայացնել գեղխորհրդի հաստատմանը:
  • «Գծանկար, գունանկար» ամբիոնին հանձնարարել յուրաքանչյուր շաբաթվա երեքշաբթի և ուրբաթ օրերը համարել պլեներային նկարչության օրեր և դասապրոցեսը կազմակերպել պլեներում:
  • «Գծանկար, գունանկար» ամբիոնի «Գծանկարչություն» և «Գունանկարչություն» առարկաների ուսումնական ծրագրերում զետեղել պլեներային նկարչության դասաժամեր:
  • Ընթացիկ քննության ժամանակ ուսանողը ներկայացնի առաջադրանք` արվեստանոցային և պլեներային նկարչությունից: