Գերմանիայի Բունդեսթագի «Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ» ծրագրին մասնակցելու հրավեր

Հայտ. նկ.

Գերմանիայի Բունդեսթագը, համագործակցելով Բեռլինի Ազատ համալսարանի, Հումբոլդտի համալսարանի և Տեխնիկական համալսարանի հետ, այս տարի նույնպես առաջարկում է քաղաքականությամբ հետաքրքրվող, բարձրագույն կրթություն ունեցող երիտասարդներին Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ Բեռլինում:

Ծրագիրը տևում է 2022թ. մարտի 1-ից մինչև հուլիսի 31-ը:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը 2021թ. հուլիսի 31-ն է

Գերմանիայի Բունդեսթագի www.bundestag.de/ips համացանցային էջում զետեղված են ծրագրի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ, այդ թվում՝ մասնակցության նախադրյալներն ու մրցութային փաստաթղթերի ցանկը, գերմաներենի գիտելիքները հաստատող լրացման թերթիկը, ինչպես նաև մրցույթին վերաբերող հարցաթերթիկը։

Դեսպանության www.eriwan.diplo.de կայքում տեղադրված է համապատասխան հղում:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել դեսպանություն:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և ՀՀ կադաստրի կոմիտեի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր

Հուշագրի կնքման նկար

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի (ի դեմս ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանի) և Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի (ի դեմս ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի) միջև կնքվել է ուսանողների վերապատրաստման և մասնագիտական որակավորման բարձրացման գործընթացն իրականացնելու մասին համագործակցության հուշագիր:

Կնքված հուշագրի նպատակն է ապահովել Կոմիտեում Համալսարանի ուսանողների (այսուհետ՝ պրակտիկանտներ) վերապատրաստումը և մասնագիտական որակավորման բարձրացումը:

Կողմերը համագործակցության շրջանակներում կիրականացնեն մի շարք միջոցառումներ:

 

Կոմիտեն՝

 1. կիրականացնի պրակտիկանտների վերապատրաստման, մասնագիտական որակավորման բարձրացման գործընթացներ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների գրանցման, դրա վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման, անշարժ գույքի գնահատման, դրա հաշվառման (չափագրման), հողաշինարարության, գեոդեզիայի և քարտեզագրության ոլորտներում,
 2. կկազմակերպի ուսումնական պլաններին համապատասխան գործնական պարապմունքներ Կոմիտեի աշխատակիցների (քաղաքացիական ծառայողների և այլ մասնագետների) և Համալսարանի մասնագիտական ամբիոնների դասախոսների հետ համատեղ Կոմիտեի վարչական շենքում (հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց 7),
 3. կիրականացնի ուսումնական, արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաներ, ինչպես Կոմիտեի վարչական շենքում, այնպես էլ սպասարկման գրասենյակներում ու տարածքային ստորաբաժանումներում (ըստ անհրաժեշտության),
 4. կկազմակերպի սեմինարներ, դասընթացներ և այլ քննարկումներ,
 5. կապահովի Կոմիտեի աշխատակիցների մասնակցությունը Համալսարանի բակալավրիատի ավարտական աշխատանքների պատրաստման և գնահատման գործընթացներին:

Համալսարանը՝

 1. կաջակցի Կոմիտեի կողմից իրականացվող՝ ուսանողների արտադրական պրակտիկայի և ուսումնական դասընթացների կազմակերպմանը,
 2. կիրականացնի խորհրդատվություն Կոմիտեի աշխատակիցների համար՝ գիտահետազոտական և մասնագիտական գործունեության իրականացման վերաբերյալ,
 3. օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կաջակցի Կոմիտեին՝ համակարգը երիտասարդ մասնագետներով համալրելու գործընթացում:

   Կողմերի փոխհամաձայնությամբ կարող են իրականացվել նաև կնքված հուշագրի նպատակներից բխող այլ միջոցառումներ:

 

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր

1. գլխավոր

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի (ի դեմս ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի) և ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի (ի դեմս ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրեն Ա. Ա. Սարգսյանի) միջև կնքվել են համագործակցության հուշագիր և կենտրոնի մագիստրանտների պրակտիկաների կազմակերպման վերաբերյալ պայմանագիր ու համաձայնագիր:

Հուշագրի կնքումը, որի նպատակը Կողմերի միջև կրթական և գիտահետազոտական ոլորտներում գործընկերային հարաբերությունների հաստատումն է, հուշագրով նախատեսված մի շարք ուղղություններով համագործակցության ծրագրերի իրականացումը, նախաձեռնել է ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժինը:

Համագործակցության հիմնական ուղղություններն են.

ա) ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում և ԵՊՀ ԻՄ-ում իրականացվող կրթական ծրագրերի մասին տեղեկությունների տրամադրում, համատեղ կամ կրկնակի որակավորմամբ կրթական ծրագրերի իրականացմանն ուղղված աշխատանքների քննարկում և կազմակերպում,

բ) ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում և ԵՊՀ ԻՄ-ում մշակված առարկայական ծրագրերի, կրթական ծրագրերի արտաքին փորձագիտական գնահատման աշխատանքների իրականացում,

գ) սովորողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների ակադեմիական շարժունության իրականացում՝ նախապես հաստատելով փոխանակման պայմանները, ֆինանսավորումը,

դ) կրթական ծրագրերի և/կամ առանձին դասընթացների համատեղ մշակում՝ սովորողների համար հնարավորություններ ստեղծելով կրթություն ստանալու նաև հեռաուսուցման միջոցով,

ե) սովորողների և դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստումների, վարպետության դասերի, կլոր սեղանների, թեմատիկ բանավեճերի կազմակերպում,

զ) գիտահետազոտական համատեղ ծրագրերի իրականացում,

է) ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի և ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական ամսագրերում ուսումնագիտական համատեղ հետազոտությունների արդյունքների հրատարակում,

ը) Կողմերի ուսանողների գիտահետազոտական, գիտամանկավարժական, ուսումնական, արտադրական պրակտիկաների փոխադարձ կազմակերպում,

թ) սովորողների ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի փոխադարձ ղեկավարում և գրախոսում, գիտակրթական ն մեթոդական գրականության ու մասնագիտական զարգացմանը նպաստող էլեկտրոնային աղբյուրների տրամադրում, գիտական աշխատությունների, դասագրքերի, ուսումնական նյութերի, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների մշակում և խմբագրում,

ժ) հանրապետական և միջազգային համատեղ գիտաժողովների կազմակերպում,

ժա) կրթական, գիտական ուղղվածության դրամաշնորհային համատեղ ծրագրերի իրականացում,

ժբ) մյուս Կողմին արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերում որպես գործընկեր ներգրավում,

ժգ) Կողմերի իրականացրած կրթական, գիտական, մշակութային այլ ծրագրերին, կազմակերպած միջոցառումներին մասնակցություն:

Կողմերն իրավունք ունեն հանդես գալու հուշագրով նախատեսված միջոցառումների կազմակերպման ու անցկացման նախաձեռնողի դերում:

Համագործակցության նպատակով, հուշագրի հիման վրա, Կողմերը պարտավորվում են.

ա) ժամանակին միմյանց փոխանցել համապատասխան տեղեկատվություն, որը վերաբերում է հուշագրով նախատեսված համատեղ ծրագրերի ու միջոցառումների անցկացմանը,

բ) անվճար հիմունքներով խորհրդատվություն տրամադրել ծրագրի ու միջոցառումների կազմակերպման ու անցկացման հարցերում,

գ) ապահովել անհրաժեշտ նյութական բազա և պայմաններ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու և միջոցառումներ անցկացնելու համար,

դ) նախօրոք տեղեկացնել միմյանց համագործակցության ընթացքում առաջացող խնդիրների մասին և համատեղ ուժերով ապահովել դրանց լուծումը:

Կողմերի միջև կնքված մեկ այլ փաստաթղթի՝ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրանտների պրակտիկայի կազմակերպման մասին պայմանագրի համաձայն՝ կենտրոնի մագիստրանտները հնարավորություն կունենան անցնելու գիտահետազոտական կամ զիտամանկավարժական պրակտիկա ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում:

ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից կստեղծվեն անհրաժեշտ պայմաններ պրակտիկայի ծրագրով նախատեսված հանձնարարությունների իրականացման համար, պրակտիկայի ղեկավարներ կնշանակվեն համապատասխան մասնագիտական հմտություններ ունեցող առաջատար մասնագետները:

«Ուսուցման կազմակերպումը Google Apps-ի և նրա գործիքակազմի օգնությամբ» թեմայով առցանց վերապատրաստմանը մասնակցելու հրավեր

Հայտ. նկար

Հարգելի՛ դասախոսներ, 2021թ. ապրիլի 19-ին, 20-ին  և 21-ին՝ ժամը 18:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը կազմակերպում է «Ուսուցման կազմակերպումը Google Apps-ի և նրա գործիքակազմի  օգնությամբ» թեմայով առցանց վերապատրաստումը, որը կվարի ԵՊՀ ԻՄ-ի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ Մելանյա Սաշայի Բարսեղյանը:

Վերապատրաստման ընթացքում մասնակիցներին կներկայացվեն Google Apps-ը և նրա գործիքակազմը (Google mail, Google drive, Google doc, Google table, Google sites, Google Forms և այլն), դրանց օգնությամբ ուսուցման կազմակերպման առավելությունները:

Հանդիպմանը մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել  հետևյալ հղումով՝ https://forms.gle/ErgaUUTE9c8frm396:  

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Տավուշի թեմի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր

Տավուշի թեմ-ԵՊՀ ԻՄ հուշագրի նորութ. նկար

2021թ. ապրիլի 8-ին Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի (ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանի) և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տավուշի թեմի (ի դեմս առաջնորդ Տեր Բագրատ  եպիսկոպոս Գալստանյանի) միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր:

Հուշագրի կնքումը, որի նպատակը երկու կողմերի միջև գործընկերային հարաբերությունների հաստատումն է և համագործակցության ծրագրերի իրականացումը, նախաձեռնել է ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժինը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տավուշի թեմի համագործակցության հիմնական ուղղություններն են.

 1. Ուսանողական աշխատանքային խմբի ձևավորում՝ Առաջնորդարան-մասնաճյուղ կապ հաստատելու համար,
 2. Ուսանողների և հոգևոր դասի ներկայացուցիչների միջև պարբերաբար հանդիպումների կազմակերպում,
 3. Ուխտագնացությունների միջոցով գիտաճանաչողական համատեղ արշավների կազմակերպում,
 4. Ազգային երգի և պարի դասընթացների կազմակերպում,
 5. Ուսանողական խորհրդի և Ուսանողական գիտական ընկերության ակումբների նախաձեռնած դասընթացների կազմակերպում Առաջնորդարանում,
 6. Մասնաճյուղի երիտասարդ կամավորական ներուժի օգտագործում,
 7. ՀՀ Տավուշի մարզի միայնակ, առավել խոցելի տարեցների, երեխաների ու երիտասարդների, անհայտ կորածների ընտանիքների, անապահով ընտանիքների, խոցելի համայնքների այցերի իրականացում,
 8. Սույն Հուշագրի շրջանակներում այլ գործողությունների իրականացում:

Կողմերի համագործակցության հիմնական սկզբունքներն են.

 • փոխադարձ վստահություն,
 • պատասխանատվություն,
 • պարտաճանաչություն,
 • որակի վերահսկում,
 • փոխըմբռնում և փոխզիջում,
 • թափանցիկություն,
 • համագործակցություն: