«Տեսանյութերը որպես դասավանդման գործիք» թեմայով վերապատրաստում դասախոսների համար

Հայտ. նկար

Հարգելի´ դասախոսներ, 2020թ. սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 10-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը կազմակերպելու է Կրեդիտային համակարգով ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի «Ուսուցման նորարարական մեթոդներ» մոդուլի  «Տեսանյութերը որպես  դասավանդման գործիք»  12 ակադեմիական ժամ տևողությամբ  վերապատրաստման  դասընթացը (1 ECTS կրեդիտ):

Դասընթացը կվարի ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության  ֆակուլտետի  միջմշակութային  հաղորդակցության  անգլերենի  ամբիոնի  դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Մարինե Հարությունի  Յաղուբյանը:  

Վերապատրաստման դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել տեսանյութների միջոցով դասավանդման մի քանի ռազմավարական ձևերին:

Դասընթացի ժամանակ դասախոսներին կներկայացվեն ոչ միայն տեսանյութերի կիրառման արդյունավետությունը դասավանդման և ուսուցման գործընթացում, այլև գործիքներ, որոնք կնպաստեն ուսուցման մեթոդների կատարելագործմանը:

Դասընթացի հաջող ավարտին մասնակիցներն ունակ կլինեն՝

  • մեկնաբանել դասավանդման և ուսուցման գործընթացում տեսանյութերի կիրառման արդյունավետությունը,
  • կիրառել տարատեսակ հնարքներ տեսանյութերի պատրաստման ընթացքում,
  • բացահայտել տարբեր տեխնիկական միջոցներ և հնարավորություններ, որոնց միջոցով տեսանյութը կարելի է արդյունավետ օգտագործել,
  • տիրապետել էլեկտրոնային տարբեր կրթական ծրագրերին, որոնց միջոցով կօգտագործվեն տեսանյութերը:

Դասընթացի ունկնդիրը պետք է ունենա դյուրակիր համակարգիչ՝ ներկառուցված խոսափողով և տեսախցիկով,  որոնք աշխատում են  Microsoft Windows կամ Mac OS-ում:

Մասնակցելու համար կարող եք մինչև սեպտեմբերի 23-ը ներառյալ գրանցվել հետևյալ  հղումով՝ https://forms.gle/mMAeJDzvsmytbDXj8:

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 094 40 60 32:

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

1. գլխ. 5DSCN4282

2020թ. սեպտեմբերի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր ԱՀՄակարյանը:

Տնօրենության նիստում, հաշվի առնելով ստորաբաժանումների ղեկավարների առաջարկությունները, լրամշակվեց և հաստատվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության տարեկան աշխատանքային պլանը:

Քննարկվեցին նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքին, 2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման, ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարակարգերի աշխատողների համար աշխատանքային նկարագրերի կազմմանը, վարչական, ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարակարգերի աշխատողների վերապատրաստման և ատեստավորման կարգի կազմմանը, ըստ ԵՊՀ ԻՄ 2016-2020 զարգացման ռազմավարական ծրագրի՝ ստորաբաժանումների խնդիրներին  վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Ֆակուլտետների դեկանների պաշտոնակատարները նշեցին, որ պատրաստ են բոլոր դասացուցակները, դրանք տեղադրված են մասնաճյուղի կայքէջում: Դասախոսները ստացել են իրենց վերջնական ծանրաբեռնվածությունները, ZOOM հարթակի  մուտքաբառերը և գաղտնաբառերը: Ուսանողներին նույնպես ուղարկվել են անհրաժեշտ հղումները: Դեկանների պաշտոնակատարների զեկույցների քննարկման հիման վրա նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը տնօրենության կողմից գնահատվեց բավարար:

2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման ընթացքի վերաբերյալ զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը՝ նշելով, որ 1-ին և 2-րդ լուծարքներն իրականացվում են ըստ հաստատված ժամանակացույցի, առցանց եղանակով: Առաջին լուծարքային շրջանը տեղի է ունեցել ս.թ. օգոստոսի 28-ից մինչև սեպտեմբերի 8-ը, իսկ երկրորդը կիրակացվի սեպտեմբերի 14-ից 22-ը:

Որոշվեց 2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման ընթացքի մասին Ա.Դավթյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարակարգերի աշխատողների համար աշխատանքի նկարագրերի ու վարչական, ուսումնաօժանդակ, ինժեներատեխնիկական տարակարգերի աշխատողների վերապատրաստման և ատեստավորման կարգի կազմման կապակցությամբ որոշվեց սեղմ ժամկետներում դրանք վերջնական տեսքի բերել և ներկայացնել տնօրենության հաստատմանը:

Ըստ ԵՊՀ ԻՄ-ի 2016-2020 զարգացման ռազմավարական ծրագրի՝ ստորաբաժանումների խնդիրների վերաբերյալ զեկուցեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը: Նա ներկայացրեց նախապես առանձնացրած այն գործողությունները, որոնք պետք է իրականացվեն, հասցվել են ավարտուն տեսքի, ունեն պարբերական բնույթ, որոնք այս իրավիճակում հնարավոր չէ իրականացնել:

Որոշվեց ՌԾ-ի կարճաժամկետ (2020 սեպտեմբեր – դեկտեմբեր) պլանը 5 օրվա ընթացքում վերջնական տարբերակով տրամադրել ստորաբաժանումներին՝ 2020-21 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ՌԾ-ի իրենց գործողությունները պլանավորելու համար:       

Ընթացիկ առաջին հարցը վերաբերում էր ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում ստորաբաժանումների վերաբերյալ ինֆորմացիայի թարմացմանը, որի կապակցությամբ ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց հետևել համապատասխան էջերին և տրամադրել անհրաժեշտ նորացված տեղեկատվություն:

Երկրորդ հարցը վերաբերում էր ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից տրվող «Մոնթե Մելքոնյան» և «Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակների հավակնորդների առաջադրմանը և տրամադրմանը, որի կապակցությամբ որոշվեց նշված կրթաթոշակները տրամադրել բարձր առաջադիմություն և ակտիվ հասարակական գործունեություն ունեցող հետևյալ ուսանողներին.

  1. Մուրադյան Մանուելա Հարությունի («Անգլերեն լեզու և գրականություն» 4-րդ կուրս),
  2. Սանթրոսյան Դիանա Արտակի («Ֆինանսներ» 2-րդ կուրս):

Երրորդ ընթացիկ հարցը վերաբերում էր ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական, ինժեներատեխնիկական և տնտեսական անձնակազմի ստորաբաժանումների աշխատակիցների հաճախումների համար գրանցամատյանի ներդրմանը: Որոշվեց աշխատակիցների աշխատանքային կարգապահությունը բարձրացնելու նպատակով ներդնել աշխատակիցների հաճախումների գրանցամատյան՝ ըստ դրույքաչափերի:

Ընթացիկ չորրորդ հարցը վերաբերում էր ստորաբաժանումների կողմից Էթիկայի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների թեկնածուների առաջադրմանը, որի կապակցությամբ ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց 7 օրվա ընթացքում ներկայացնել իրենց առաջադրած թեկնածուներին:

Երկարաձգվել է Արիզոնայի պետական համալսարանում կիսամյակային կացության ծրագրի մասնակցության համար բաց մրցույթի հրավերը

image0

Հարգելի՛ դասախոսներ, ԵՊՀ-ի և Արիզոնայի պետական համալսարանի համագործակցության շրջանակներում 2020-2021 թթ. նախատեսվում է դասախոսական կազմի համար հատուկ ծրագրի գործարկում, որը հնարավորություն կընձեռի առավելագույնը ութ դասախոսների կիսամյակային կացության ծրագրով մեկնել Արիզոնայի պետական համալսարան՝ ամերիկյան հետազոտությունների թիրախային բնագավառներում համապատասխան կրթական դասընթացներ մշակելու համար։

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի այն ներկայացուցիչները, որոնք հետաքրքրված են Արիզոնայի պետհամալսարանում կիսամյակային կացության ծրագրով, հրավիրվում են մասնակցելու բաց մրցույթի: Ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնը հիմնված է և գործում է ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, սակայն մրցույթին մասնակցելու համար հրավիրվում են նաև ամերիկագիտության կամ հարակից ակադեմիական գիտակարգերով հետաքրքրված դասախոսներն ու հետազոտողները:

Ծրագրի իրականացման ժամկետները.

Կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակից ելնելով՝ մրցույթը հաղթահարած  դիմորդների ընտրված խումբը գտնվելու է Արիզոնայի պետական համալսարանում քառամսյա ժամկետով՝ կամ 2021թ հունվարի սկզբից մինչև մայիսի սկիզբ, կամ 2021 թ օգոստոսի վերջից մինչև դեկտեմբերի վերջ:

Ի՞նչ են անելու հաջողակ դիմորդները Արիզոնայում կեցության ընթացքում.  Կիսամյակային կացության ծրագրով Արիզոնա մեկնած գիտնականները կիսամյակի ընթացքում կմասնակցեն ամերիկագիտության և ամերիկյան հետազոտությունների ոլորտի առնվազն երկու դասընթացների/սեմինարների, ինչպես նաև կպատրաստեն առնվազն երկու դասընթացի ծրագրեր: Ընդ որում, ծրագրի մասնակիցների կողմից մշակված դասընթացներից առնվազն մեկը հետագայում պարտադիր դասավանդվելու է անգլերեն լեզվով:

Կեցության ծախսերը. 

Արիզոնայի պետական համալսարան այցելող գիտնականները կստանան ամսական մոտ 1600 ԱՄՆ դոլար աշխատավարձ: Բացի այդ, մասնակիցներին կտրամադրվի 1000 ԱՄՆ դոլար նպաստ` համապատասխան դասընթացների համար անհրաժեշտ գիտա-կրթական նյութեր ձեռքբերելու համար: Փոխանակման ծրագրի մասնակիցների ընտանիքի անդամների մեկնում ԱՄՆ նախատեսված չէ:

Ո՞վքեր իրավունք ունեն դիմելու.

Խրախուսվում են ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի բոլոր ներկայացուցիչների և ասպիրանտների, ինչպես նաև Երևանում գտնվող հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պրոֆեսորադասախոսական կազմի բոլոր անդամների դիմումները, ովքեր մասնագիտացած են հասարակական գիտությունների ոլորտում և ունեն ամերիկագիտության հետ կապված ուսուցման և/կամ հետազոտական հետաքրքրություններ: Քանի որ ընտրված մասնակիցները կմասնակցեն սեմինարների ՀՊՄՀ-ում, անհրաժեշտ կլինի անգլերենի իմացություն, որը բավարար է համալսարանական դասընթացներին և սեմինարներին մասնակցելու համար: Համաձայն ՀՊՄՀ բազմազանության հավատարմության և կրթական ծրագրերում և գործունեության մեջ հավասար հնարավորություն ընձեռելու համալսարանի քաղաքականությանը ՝ խտրականությունն արգելվում է ռասայի, գույնի, դավանանքի, ազգային ծագման, սեռի, սեռական կողմնորոշման, տարիքի կամ հաշմանդամության պատճառով:

Քանի որ ընտրված մասնակիցները Արիզոնայի պետական համալսարանում պետք է մասնակցեն սեմինարների, ուստի կպահանջվի անգլերեն լեզվի իմացության այնպիսի մակարդակ,  որը բավարար կլինի համալսարանական դասերին և սեմինարներին մասնակցելու համար: Նկատի ունենալով Արիզոնայի պետական համալսարանի պարտավորվածությունը` բազմազանությունը խթանելու և համալսարանի քաղաքականությունը` կրթական ծրագրերում և գործունեության մեջ հավասար հնարավորություններ ապահովելու, արգելվում է խտրականության ցանկացած դրսևորում` հիմնված ռասայի, գույնի, կրոնի, ազգային ծագման, սեռի, սեռական կողմնորոշման, տարիքի կամ հաշմանդամության վրա:

Դիմումների վերջնաժամկետը.

Ավարտուն դիմումները պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ, քան 2020 թ. հոկտեմբերի 23-ը` ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն, ինչպես նաև ուղարկվեն պրոֆ. Ալեքսանդր Մարգարովին` էլեկտրոնային փոստի հետևյալ հասցեներին՝ amarkarov@ysu.am  և ԱՊՀ «Ամերիկյան հետազոտություններ» ծրագրի համաղեկավար, Արիզոնայի   պետհամալսարանի Մելիքյան կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն պրոֆ.Ստիվեն Բատալդենին` stephen.batalden@asu.edu:

Ընտրված մասնակիցների հետ հարցազրույցը կանցկացվի 2020թ. հոկտեմբերի վերջին-նոյեմբերի սկզբին: Մրցութային հայտի արդյունքների մասին հայտարարությունը կկազմվի մինչև 2020թ նոյեմբերի կեսերը:

Մրցույթի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը տե՛ս այստեղ, նույնի անգլերեն տարբերակը՝ այստեղ:

Դիմումհայտի ձևը տե՛ս այստեղ:

Կայացավ «Աշխատանքը Zoom հարթակում» թեմայով վերապատրաստման դասընթացը

1. գլխավոր

 2020թ. սեպտեմբերի 10-11-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի շուրջ չորս տասնյակ դասախոսների համար իրականացվեց «Աշխատանքը Zoom հարթակում» թեմայով վերապատրաստման առցանց դասընթացը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանի հանձնարարությամբ դասընթացը առկա ուսուցման II-IV կուրսերի դասերի մեկնարկի նախօրյակին կազմակերպվել և իրականացվել է Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման ու Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժինների կողմից:

Վերապատրաստման ընթացքում դասախոսները ծանոթացան Zoom միասնական հարթակում աշխատելու որոշ նրբությունների, ՏՀՍԶ բաժնի վարիչ Տ.Խաչատրյանին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը:

Դասընթացավարը նախ ներկայացրեց, ինչպես կազմակերպել և վարել դասը, փոխել  Zoom  ինտերֆեյսի  լեզուն, ընդունել դասի մասնակիցներին, ինչպես անջատել կամ միացնել նրանց խոսափողները, ինչպես  տեսանկարել   դասը:

Այնուհետև Տ.Խաչատրյանը ցուցադրեց, թե ինչպես բացել   գրատախտակը, հեռակառավարել  դասընթացի   մասնակցի   համակարգիչը, միացնել նրա տեսապատկերը կամ արգելել  նրան գրելու  դասախոսի  էկրանին, ինչպես սովորողին  հասանելի  դարձնել դասախոսի  համակարգչի տեսանյութի  ձայնը, կազմակերպել  խմբային աշխատանք Zoom հարթակում և այլն:

«Բրյուսովյան ընթերցումներ-2020» աշխատաժողովին մասնակցելու հրավեր

New Project (1)

2020թ. դեկտեմբերի 14-ին Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի գրադարանի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա «Բրյուսովյան ընթերցումներ2020» աշխատաժողովը՝ նվիրված համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակին և Վ.Բրյուսովի ծննդյան 147-ամյակին:

Աշխատաժողովին կարող են մասնակցել մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողները:

 

Աշխատաժողովի բովանդակային ուղղվածությունները հետևյալն են՝

  1. Հայաստանը Վ.Բրյուսովի ստեղծագործական հայեցակարգում
  2. Վ.Բրյուսովի պոեզիան Արծաթե դարաշրջանի անվանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններում
  3. Արծաթե դարաշրջան. Վ.Բրյուսովը և նրա գրական սերնդակիցները
  4. Անտիկ հայեցակարգը Վ.Բրյուսովի ստեղծագործություններում:

Աշխատաժողովի մասնակիցները կկատարեն շրջայց Վ.Բրյուսովի թանգարան, Բրյուսովյան գիտական կենտրոն և Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի պատմության թանգարան:

 

Մասնակցության հայտը մինչև 2020թ. նոյեմբերի 12-ն անհրաժեշտ է ուղարկել  brusovcenter@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին կամ Բրյուսովյան

գիտական կենտրոնի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջին՝ Brusov Science Center:

Աշխատաժողովի վերաբերյալ ռուսերեն տեղեկատվությունը տե՛ս այստեղ: