Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

2013-14 ուստարում մասնաճյուղի դասախոսները հեղինակել են մեկուկես տասնյակ գրքեր

2013-14 ուստարում մասնաճյուղի դասախոսները հեղինակել են 15 գիրք` 6 մենագրություն, 5 ուսումնամեթոդական, 4 ուսումնական ձեռնարկ:

Ստորև ներկայացնում ենք գրքերի ցանկը` ըստ ամբիոնների.

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն.

1. Այվազյան Կ. Բ., Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 135 էջ:

2. Ճաղարյան Մ. Ա., Տվյալների կառույցներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 85 էջ:

Անտառագիտության ամբիոն.

3. Գ. Ս. Սիմոնյան, Ա. Ա. Թութունջյան, Ջրերի գլխավոր իոններ և լուծված գազեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 72 էջ:

Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոն.

4. Նահապետյան Ռ., Ազգագրական տեղեկությունները Փ. Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում, մենագրություն, Եր., Հեղինակային հրատ., 2013, 149 էջ (Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն) :

5. Ներսիսյան Ա. Ա., Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն /1908-1918/, հատոր Գ, մենագրություն, Բեյրութ, «Զավարեան մատենաշար», 2013, 350 էջ (Հայոց պատմության ամբիոն):

6. Ներսիսյան Ա. Ա., Զորավար Սեպուհ, մենագրություն, երկրորդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2014, 340 էջ: (Հայոց պատմության ամբիոն):

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն.

7. Վանյան Հ. Ս., Ավետիք Իսահակյանի չափածո և արձակ լեգենդները, մենագրություն, Երևան, «Տիր» հրատ., 2014, 176 էջ:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն.

8. Մանուկյան Ա. Մ., Պրոբլեմային իրավիճակներում մանկավարժական խնդիրների լուծման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և տեխնոլոգիական համակարգեր /կիրառական մանկավարժություն/, մենագրություն, Երևան, «Զանգակ – 97» հրատ., 2013, 300 էջ:

9. Բրուտյան Վ. Ա., Ընդհանուր և զինվորական մանկավարժության բառարան -տեղեկատու, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Վանաձոր, «ՍԻՄ» տպագրատուն, 2013, 160 էջ:

10. Саргсян Д. Ю., Проблемы психологической безопасности личности: теоретические и экпериментальные проблемы /соавтор/, образовательно-методическое пособие, Ереван, Издательство ЕГУ, 2013, 136 с.

Օտար լեզուների ամբիոն.

11. Էվինյան Ս., Աբրահամյան Ս., Թեմրազյան Է., Ուսումնական ձեռնարկ հոգեբանության բաժնի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 247:

12. Թեմրազյան Է., Էվինյան Ս., Աբրահամյան Ս., Նամակագրություն և ինքնակենսագրություն, գրքույկ անգլերեն լեզու ուսումնասիրողների համար, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2014, էջ 228:

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն.

13. Հովսեփյան Վ. Ե., Ազգային տնտեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, 232 էջ (ԵՊՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոն):

14. Գալստյան Գ. Ս., Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 95 էջ (ԵՊՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոն):

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն.

15. Պոտոսյան Ա. Հ., Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը, մենագրություն, «Աստղիկ» գրատուն, Երևան, 2013, 416 էջ (Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն):