Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Իննովացիոն հնարավորություններն ու մարտահրավերները ժամանակակից աշխարհում» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Ակադեմիա

2018 թ.-ի, մայիսի 15-ին ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում տեղի է ունենալու «Իննովացիոն հնարավորությունները եւ մարտահրավերները» խորագրով միջազգային գիտաժողովը՝ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հիմնադրման 20 ամյակին նվիրված:

 Գիտաժողովի ոլորտներն են.

1) Աշխարհագրություն

13) Տնտեսագիտություն և կառավարում

2) Երկրաբանություն

14) Փիլիսոփայություն

3) Դեղագիտություն և քիմիա

15) Սոցիոլոգիա

4) Կենսաբանություն

16) Հոգեբանություն

5) Ֆիզիկա

17) Իրավագիտություն

6) Ռադիոֆիզիկա

18) Քաղաքագիտություն

7) Մաթեմատիկա և մեխանիկա

19) Միջազգային հարաբերություններ

8) Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

20) Պատմություն

9) Հայ բանասիրություն

21) Ցեղասպանագիտություն

10)Ռոմանագերմանական բանասիրություն

22)Մշակութաբանություն և      արվեստաբանություն

11) Ռուս բանասիրություն

23) Արևելագիտություն

12) Ժուռնալիստիկա

24) Բժշկագիտություն

  

Հոդվածների ներկայացման ձեւաչափ.

           Հոդվածի համակարգչային շարվածքը՝ Word 97-2003 ծրագրով:

          Ծավալը՝ «A4» ձեւաչափի, մինչեւ 10 էջ:

          Տեքստի տառատեսակը՝ հայերեն՝ Sylfaen, ռուսերեն կամ անգլերեն՝ Times New Roman:

       Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 12 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է գիտական կարգավիճակը (գիտությունների թեկնածու, դասախոս եւ այլն): Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով տրվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է գիտական ղեկավարի աստիճանը, կոչումը, անուն, ազգանունը: Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատանքի հիմնական տեքստը: Հիմնական տեքստի տառաչափը՝ 10 pt, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից (Alignment: Justify): Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ:

          Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում՝ 8 pt տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (Alignment: Justify): Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (թավ տառերով՝ Bold), այնուհետև՝ աշխատանքի վերնագիրը, հրատարակման վայրը, թվականը, օգտագործած գրականության էջը:

      Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրերը պարտադիր են. հոդվածի հիմնական տեքստից մեկ տող հետո տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող հետո 10 pt տառաչափով տրվում է հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև գրվում է «բանալի բառեր» և նշվում են 4-6 բանալի բառեր: Մեկ տող ներքև 60-80 բառի սահմաններում համառոտ ներկայացվում է հոդվածի ամփոփագիրը (հիմնական էությունը, նպատակը, խնդիրները, արդյունքները):

Նշված չափորոշիչներին չհամապատասխանող զեկուցումները չեն ընդունվելու:

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է  մինչև 2018թ.-ի  մարտի 1-ը ներկայացնել հայտ,[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ6D889iB8scAlZ9HGb61PtQPAPL4wzquR5zTLj7cR0UyBDQ/viewform],  mughdusyan.nona@mail.ru էլեկտրոնային փոստին: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: Գիտաժողովի լավագույն աշխատանքները հրատարակվելու են ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական հոդվածների ժողովածուում

     Գիտաժողովի ժամանակ մասնակիցներին կտրամադրվեն հոդվածների ժողովածուները: Բոլոր մասնակիցներին խնդրում ենք իրենց հոդվածները ներկայացնել 5-7 րոպեի սահմաններում:

 

 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

նիստ

2018թ. հունվարի  23-ին` ժամը 13:00-ին,  տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի  գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ` հետևյալ օրակարգով.

  1. 2017-18 ուս.տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում/առանց լուծարքի շրջանի/:                  /զեկ.Ա.Շ.Մարգարյան/
  1. 2017-18 ուս.տարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների մասին:        /զեկ.Ա.Շ.Մարգարյան/
  1. Ընթացիկ հարցեր:

Տեղի կունենա Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

2018թ. հունվարի 31-ին՝ ժամը 12:00-ին, տեղի կունենա բնական գիտությունների  ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ.

 ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:  /զեկ. Մ. Ա. Զաքարյան /
  2. 2017-18 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասապրոցեսի նախապատրաստական աշխատանքներ:  /զեկ. Մ. Ա. Զաքարյան/
  3. Ընթացիկ հարցեր:

 

 

 

«ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է

Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիր  2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի համար

«ԱՄՔՈՐ» ՀԿ-ի հայկական մասնաճյուղը շարունակում է «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիր» կրթական ծրագիրը՝ նախատեսված 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի համար: 

«ԱՄՔՈՐ» ՀԿ-ի հայկական մասնաճյուղը 2012 թ.-ից սկսել է «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիր» կրթական ծրագիրը, որն ուսանողների տրամադրում է առավելագույնը մինչև 100.000 դրամի փոխհատուցում յուրաքանչյուր կիսամյակի համար: 

Ծրագրին կարող են մասնակցել «Արեգակ» ունիսվերսալ վարկային կազմակերպության վարկառուների ընտանիքի անդամ ուսանողները՝ այդ թվում նաև համալսարանականները: 

Դիմումի ձևը ստանալու համար կարող դիմել «Արեգակ» ունիսվերսալ վարկային կազմակերպություն, իսկ ծրագրի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար զանգել «ԱՄՔՈՐ» ՀԿ-ի հայկական մասնաճյուղ, հեռ.՝ 010 24 92 15, 010 24 81 41:

    Աղբյուրը՝   http://www.aregak.am

 

 

 

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

նիստ

 2018թ. հունվարի 27-ին՝ ժամը 11:00-ին, տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:
  2. 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների մասին:
  3. Ընթացիկ հարցեր: