Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրապարակվել է ՄԿՈԱ բաժնի կողմից իրականացված հերթական վերլուծությունը

published-2017

Հարգելի՛ համալսարանականներ, ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի  «Որակի ապահովման գործընթացներ» բաժնի «Հաշվետվություններ, վերլուծություններ» էջում տեղադրվել են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պրակտիկանտուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության՝ 2017-18 ուստարվա հարցման արդյունքները և դրանց վերլուծությունը:

Մասնաճյուղի ղեկավարությունն առանձնակի նշանակություն է տա­լիս արտաքին շահակից­ների շրջանում պարբերական սոցիալական հարցում­ներին, որոնց արդյունքները թույլ են տալիս ժամանակին ու պատշաճորեն արձա­գանքել աշխատաշուկայի պա­հանջ­ների դինամիկային: Այդ հարցումները սկսվել են 2011 թվականից, և մասնաճյուղի ՄԿՈԱ բաժնի պատասխանատուների կողմից անցկացվում են յուրաքանչյուր տարի:

Վերջին հարցումն անց է կացվել 2017-18 ուստարվա ընթացքում տարբեր մասնագիտությունների ուսանողների մանկավարժական, ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների ժամանակ։ Ուսումնական տարվա ընթացքում՝

  • Արտադրական պրակտիկային մասնակցել են «Պատմություն», «Հոգեբանություն», «Մանկավարժություն և հոգեբանություն», «Սերվիս», «Քարտեզագրություն և կադաստարային գործ», «Կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» մասնագիտությունների առկա ուսուցման 98 ուսանողներ, որոնք իրենց պրակտիկան անց են կացրել ՀՀ բնական և պատմական հուշարձանների տարածքում, հնավայրերում և թանգարաններում, Տավուշի մարզի դպրոցներում և մանկապարտեզներում, մարզի հյուրանոցներում և սպասարկման ոլորտի տարբեր օբյեկտներում, սոցիալական տարբեր ծառայություններում, Անշարժ գույքի կադաստրի Տավուշի մարզային ստորաբաժանումում, Իջևանի անտառտնտեսությունում և Դենդրոպարկում, «Քարարտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունում, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Իջևանի երեխայի զարգացման և սոցիալական աջակցության կենտրոնում, Իջևանի արվեստի դպրոցում։
  • Մանկավարժական պրակտիկային մասնակցել են «Պատմություն», «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտությունների առկա ուսուցման 75 ուսանողներ, որոնք իրենց պրակտիկան անց են կացրել Տավուշի մարզի դպրոցներում։
  • Ուսումնական պրակտիկային մասնակցել են «Պատմություն», «Զբոսաշրջություն», «Սերվիս», «Քարտեզագրություն և կադաստարային գործ», «Կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» մասնագիտությունների առկա ուսուցման 80 ուսանողներ, որոնք իրենց պրակտիկան անց են կացրել ՀՀ բնական և պատմական հուշարձանների տարածքում, հնավայրերում և թանգարաններում, մարզի սպասարկման ոլորտի տարբեր օբյեկտներում, սոցիալական և հասարակական տարբեր ծառայություններում, Անշարժ գույքի կադաստրի Տավուշի մարզային ստորաբաժանումում, Իջևանի անտառտնտեսությունում և Դենդրոպարկում, Իջևանի արվեստի դպրոցում։

Նույն վայրերում 2 կամ 4 շաբաթ տևողությամբ արտադրական, ուսումնական և մանկավարժական պրակտիկաներ են անցկացրել հեռակա ուսուցման 1-ինից 5-րդ կուրսի 357 ուսանողներ։

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուսանողները պրակտիկայի վայրեր այցելել են խմբերով, այն, որ միայն արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների ընթացքում են դրսևորվում պրակտիկանտների մասնագիտական որակները և չանտեսելով նաև կազմակերպման ընթացքում ծագած որոշ խնդիրները՝ ընդհանուր առմամբ հարցաթերթ տրվել է 33 արտաքին շահակիցների: Հարցման ժամանակ արտաքին շահակիցները գնահատել են մասնաճյուղի ուսանող-պրակտիկանտների տեսական գիտելիքները, գործնական հմտությունները, մասնագիտական խոսքը, ժամանակակից մեթոդներ կիրառելու հմտությունները, վարվեցողությունը, թիմում աշխատելու հմտությունները, նշել են պրակտիկանտների՝ ուշադրության արժանի  մասնագիտական  առավելությունները, կատարել առաջարկներ:

Ըստ պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ 2017-18 ուստարվա հարցման արդյունքների՝ շահակիցների կողմից բարձր են գնահատվել պրակտիկանտների տեսական գիտելիքների իմացությունը (հարցվողների 84.9%-ը գնահատել է գերազանց (36,4%) ու լավ (48,5%), գործնական հմտությունները՝ 87,9% (գերազանց՝ 36,4%, լավ՝ 51,5%) և մասնագիտական խոսքը՝ 81,8%  (գերազանց՝ 39,4%, լավ՝ 42,4%):

Հովնանյան կրթաթոշակներ

hrayr-anna-hovnanyanՀովնանյան կրթաթոշակների համար գարնանային հայտերի ընդունումը սկսվում է նոյեմբերի 1-ից և ավարտվում  նոյեմբերի 10-ին: Որոշումը կհայտարարվի հունվարի կեսերին: Հովնանյան հիմնադրամի կողմից հովանավորվում են միայն տեղական (հայկական) համալսարանները:

Դիմելու գործընթացը

Ստորև ներկայացված չափորոշիչներին համապատասխանող բոլոր անձինք կարող են դիմել Հովնանյան կրթաթոշակի համար.

– Ազգությունրը – հայ  (կարող են լինել Հայաստանի կամ այլ երկրի քաղաքացիներ):

– Բակալավրի կամ մագիստրատուրայի ուսանողներ տեղական պետական բուհերից (ներառյալ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը և Ֆրանսիական համալսարանը):

– Բարձր առաջադիմություն ունեցող աշակերտները  (ինչպես նաև համալսարանի ուսանողները, եթե արդեն գրանցվել են):

– Հովնանյան հիմնադրամը տրամադրում է հայաստանյան բուհերում սովորող հայ ուսանողներին ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում (ուսման տարեկան վարձի մինչև 50 տոկոսի չափով), այնպես, որ դիմորդը պետք է ունենա ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ և տա երաշխիք, որ  մնացած գումարը մուծված է։

Դիմորդը լրացված դիմումի ձևի հետ միասին պետք է ներկայացնի հետևյալ  փաստաթղթերը (անգլերեն թարգմանության կարիք չկա).

– անձնագրի պատճենը,

– համալսարանի կողմից կնքված նամակը, որը հաստատում է ձեր հաշվառումն առանձին ծրագրի համար՝ տարեկան ուսման վարձավճարի նշումով,

– ընդունելության նամակը համալսարանից (եթե դեռ չեք ավարտել),

– ատեստատ (ավագ դպրոցի / համալսարանի),

– աշխատանքի ընդունված ուսանողների համար`գործատուից տրված նամակ` նշելով ամսական աշխատավարձը, գործազուրկ ուսանողների համար՝ ծնողների գործատուների նամակը՝ նշելով ամսական  աշխատավարձը կամ ծնողների գործազրկության մասին նամակ,

– ռեզյումե կամ CV:

Ամբողջական փաթեթները պետք է ներկայացվեն թղթային տարբերակով (ստորագրությամբ) և թողնեն Հիմնադրամի շենքի անվտանգության բաժնում։

Դիմումի ձև (հայերեն)

Դիմումի ձև (անգլերեն)

Նախընտրելի է օգտվել դիմումի անգլերեն տարբերակից, բայց եթե չեք կարող պատասխանել անգլերենով, կարող եք օգտվել հայերեն հայտից:

Տպագրված հայտի ձևերն առկա են նաև անվտանգության բաժնում՝ Հանրապետության փողոց,  37 հասցեում:

Չնայած այս ուղեցույցներում կրթաթոշակների տրամադրման համար սահմանված չափորոշիչներին՝ Հիմնադրամի խորհուրդը կարող է որոշել, որ դիմողը կարող է ստանալ կրթաթոշակ՝  հաշվի առնելով ցանկացած հատուկ հանգամանք, ինչպես օրինակ, երբ  դիմողն ունի անհատական դժվարություն, կարիք, դիմողը կամ նրա ընտանիքը ԱՄՆ-ի միջատլանտյան տարածքի կամ հայ համայնքի շրջանում ցույց են տվել որոշ ծառայություն, ապա նրանց համար կրթաթոշակ ստանալու որոշակի չափորոշիչներ կարող են անտեսվել:

Նյութի աղբյուրը՝ www.hovnanianfoundation.am

 

Սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնության հրավեր

the-open-table-tennis-championships-20152018թ. հոկտեմբերի 25-ին` ժամը 15:30-ին, տեղի կունենա սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնություն։

Մասնակցել ցանկացողները մինչև հոկտեմբերի 24-ը ներառյալ կարող են դիմել Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն:

Մրցույթ՝ «Ինձ պատահել է այս անհավանական բարի պատմությունը»

Screenshot (93)

 Ամենօրյա նորություններն աչքի անցկացնելիս կարելի է տպավորություն ստանալ, թե աշխարհում տեղի են ունենում միայն պատերազմներ, բռնություններ, աղետներ, վթարներ, հանցագործություններ, լավագույն դեպքում՝ սպորտային կամ ժամանցային իրադարձություններ: 

Բայց չէ՞ որ մեր կյանքը միայն վերը թվարկածից չէ բաղկացած, չէ՞ որ մեր կյանքում նաեւ բարի պատմություններ են լինում. երբեմն շատ զարմանալի, անհավանական, բայց, միեւնույն է, իրական բարի պատմություններ, որոնք արժե պատմել մյուսներին:  

Եվ այսպես, շարունակելով 2015, 2016 եւ 2017 թվականներին Մեդիամաքսի հետ իրականացրած շարադրությունների մրցույթների շարքը, այս անգամ նախաձեռնում ենք «Ինձ պատահել է այս անհավանական բարի պատմությունը» մրցույթը, որտեղ առաջարկում ենք շարադրություն գրել Ձեզ կամ Ձեր մերձավորներին պատահած ամենազարմանալի, ամենաանհավանական բարի պատմության մասին:

Մրցույթի պայմանները

– Մրցույթին կարող են մասնակցել 16-ից 55 տարեկան ՀՀ քաղաքացիները՝ ներկայացնելով շարադրություն «Ինձ պատահել է այս անհավանական բարի պատմությունը» թեմայով: 

– Շարադրության մեջ պետք է ներկայացվեն անհավանական թվացող, բայց իրական բարի պատմություններ, որոնք պատահել են հեղինակի կամ նրա մերձավորների հետ:

– Շարադրության առավելագույն ծավալը չպետք է գերազանցի 500 բառը: Նշված ծավալը գերազանցող շարադրությունները մրցույթին չեն մասնակցի:

– Մասնակիցները երաշխավորում են, որ շարադրությունում նկարագրված պատմությունը իրական է: Այս պայմանը խախտած մասնակիցը կորակազրկվի:

– Մասնակիցները երաշխավորում են, որ իրենք են հանդիսանում ներկայացված աշխատանքների հեղինակները: Հեղինակային իրավունքների խախտում հայտնաբերելու դեպքում մասնակիցը կորակազրկվի:

– Մասնակիցները երաշխավորում են, որ շարադրությունը գրված է «Ինձ պատահել է այս անհավանական բարի պատմությունը» մրցույթի համար եւ նախկինում հրապարակված չի եղել տպագիր մամուլում կամ օնլայն տիրույթում (կայքեր, սոցիալական մեդիա): Այս պայմանի խախտման դեպքում մասնակիցը կորակազրկվի:

– Մրցույթի անցկացման լեզուն հայերենն է: Այլ լեզուներով ուղարկված շարադրությունները մրցույթին չեն մասնակցի: 

– Մրցույթը մեկնարկում է 2018 թ. հոկտեմբերի 15-ին եւ կտեւի մինչեւ 2018 թ. հոկտեմբերի 26-ը, ժամը 16:00-ը: Հաղթողի անունը կհրապարակվի 2018թ. նոյեմբերի 5-ին: Պարգեւատրման արարողությունը կկայանա նոյեմբերի 13-ին, երբ նշվում է Բարության համաշխարհային օրը:

– Մրցույթին ներկայացված բոլոր շարադրությունները հրապարակվելու են www.Mediamax.am կայքի հատուկ «Անհավանական բարի պատմությունը» բաժնում՝ բացառությամբ այն աշխատանքների, որոնք ակնհայտորեն չեն համապատասխանի մրցույթի թեմային եւ պայմաններին, կպարունակեն թեմային չվերաբերող պնդումներ եւ նյութեր, վիրավորական արտահայտություններ:

– Շարադրությունները պետք է ուղարկել contest@mediamax.am հասցեին` UN_Mediamax թեմայով (subject): 

– Շարադրության հետ մասնակիցները պետք է ուղարկեն նաեւ անձնագրի էլեկտրոնային պատճենը, հեռախոսահամարը եւ բարձր որակի եւ մեծ չափի լուսանկար (աշխատանքի հետ հրապարակման համար): Առանց անձնագրի պատճենի, լուսանկարի եւ հեռախոսահամարի ուղարկված շարադրությունները մրցույթին չեն մասնակցի:   

– Մրցույթի գլխավոր մրցանակն է դրամական պարգեւ՝ 400 000 ՀՀ դրամ

– Երկրորդ եւ երրորդ տեղեր գրաված մասնակիցները կստանան համապատասխանաբար 200 000 եւ 100 000 դրամ:

– Մրցույթի ընթացքին հետեւելու համար մասնակիցները պետք է բաժանորդագրվեն Facebook-ում Մեդիամաքսի էջին. https://www.facebook.com/Mediamax.am

– Մրցույթի հաղթողներին կորոշի ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի եւ Մեդիամաքսի կազմած համատեղ ժյուրին:

ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամն ու Մեդիամաքսը հաջողություն են մաղթում բոլոր մասնակիցներին:

Նյութի աղբյուրը՝ https://armenia.unfpa.org/hy

Միասին ասեք ձեր խոսքը

15148
 
Նոյեմբերի 5-10-ը Իջևանում կանցկացվի «50/50» վերապատրաստման դասընթացը:
Այն նախատեսված է Հայաստանում երիտասարդների հետ համագործակցող պետական մարմինների ներկայացուցիչների և երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն՝  2018 թ.-ի հոկտեմբեր 27-ը:
Նախորդ անգամ ծրագրին դիմած երիտասարդներն այս անգամ կարող են հայտ չգրել: Ծրագրի կազմակերպիչները կզանգահարեն նրանց:
Դասընթացի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք կարդալ Eritasard.am-ի նախկին անդրադարձում
 
Պաշտոնական կայք՝youthapplications.coe.int
Նյութի աղբյուրը՝ http://www.erit.am/news/hy/83680