Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

‹‹Երևանի պետական համալսարան›› հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը հրավիրում է աշխատանքի

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հրավիրում է իր  լավագույն շրջանավարտներին

‹‹Երևանի պետական համալսարան›› հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է մրցույթ ներքոհիշյալ պաշտոնների տեղակալման համար.

 1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-2
 • Ասիստենտ-2
 • Դասախոս-2
 1. Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-5
 • Ասիստենտ-5
 • Դասախոս-2
 1. Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -2
 • Դոցենտ-2
 • Ասիստենտ-4
 • Դասախոս-2
 1. Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-3
 • Ասիստենտ-4
 • Դասախոս-1
 1. Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-3
 • Ասիստենտ-3
 • Դասախոս-2
 1. Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-2
 • Ասիստենտ-3
 • Դասախոս-3
 1. Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոն
 • Դոցենտ-2
 • Ասիստենտ-2
 • Դասախոս-3
 1. Ռուսերեն լեզվի և գրականության ամբիոն
 • Դոցենտ-1
 • Ասիստենտ-2
 • Դասախոս-1
 1. Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -1
 • Դոցենտ-3
 • Ասիստենտ-4
 • Դասախոս-1
 1. Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն
 • Պրոֆեսոր -2
 • Դոցենտ-2
 • Ասիստենտ-3
 • Դասախոս-2
 1. Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոն
 • Դոցենտ-1
 • Ասիստենտ-3
 • Դասախոս-1
 1. Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն
 • Դոցենտ-1
 • Ասիստենտ-3
 • Դասախոս-1
 1. Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն
 • Ասիստենտ-1
 • Դասախոս-2:

ԵՊՀ ԻՄ-ում պրոֆեսորադասախոսական համակազմի պաշտոնների տեղակալումն իրականացվում է բաց մրցութային ընտրության միջոցով՝ մինչև 5 տարի ժամկետով: Ընտրությունների ընթացակարգին, ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ մանրամասն կարող եք ծանոթանալ  այստեղ:

Մրցույթի մասնակիցները, մեկամսյա (2018թ. հունվարի 17-ից մինչև փետրվարի 17-ը, ժամը 15:00) ժամկետում ներկայացնում են.

 1. դիմում՝ տնօրենի անունով,
 2. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
 3. ինքնակենսագրություն,
 4. բարձրագույն կրթության վկայականի (դիպլոմի), գիտական աստիճանի դիպլոմի, գիտական կոչման վկայականի պատճենները,
 5. հրատարակված գիտական աշխատությունների և գյուտերի ցանկը,
 6. որակավորման բարձրացում անցնելու մասին վկայականը (առկայության դեպքում), մասնագիտական գործունեությունը բնութագրող այլ փաստաթղթեր:

Փաստաթղթերը ներկայացվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի կադրերը սպասարկող ավագ մասնագետ Ն. Աբազյանին ներքոհիշյալ հասցեով՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, Ք. Իջևան, Ուսանողական 3:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ԵՊՀ ԻՄ–ի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչ Կամո Այվազյանին՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, Ք. Իջևան, Ուսանողական 3, hեռ. 096 04-05-14:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

նիստ

2018թ.  հունվարի  27-ին՝  ժամը  12:00-ին,  տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ՝  հետևյալ օրակարգով.

 1. 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման մասին: /Զեկ.  Ն.  Խուդավերդյան/
 2. 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների մասին: /Զեկ.Ն. Խուդավերդյան/
 3. Ընթացիկ հարցեր

«Իննովացիոն հնարավորություններն ու մարտահրավերները ժամանակակից աշխարհում» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Ակադեմիա

2018 թ.-ի, մայիսի 15-ին ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ում տեղի է ունենալու «Իննովացիոն հնարավորությունները եւ մարտահրավերները» խորագրով միջազգային գիտաժողովը՝ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հիմնադրման 20 ամյակին նվիրված:

 Գիտաժողովի ոլորտներն են.

1) Աշխարհագրություն

13) Տնտեսագիտություն և կառավարում

2) Երկրաբանություն

14) Փիլիսոփայություն

3) Դեղագիտություն և քիմիա

15) Սոցիոլոգիա

4) Կենսաբանություն

16) Հոգեբանություն

5) Ֆիզիկա

17) Իրավագիտություն

6) Ռադիոֆիզիկա

18) Քաղաքագիտություն

7) Մաթեմատիկա և մեխանիկա

19) Միջազգային հարաբերություններ

8) Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

20) Պատմություն

9) Հայ բանասիրություն

21) Ցեղասպանագիտություն

10)Ռոմանագերմանական բանասիրություն

22)Մշակութաբանություն և      արվեստաբանություն

11) Ռուս բանասիրություն

23) Արևելագիտություն

12) Ժուռնալիստիկա

24) Բժշկագիտություն

  

Հոդվածների ներկայացման ձեւաչափ.

           Հոդվածի համակարգչային շարվածքը՝ Word 97-2003 ծրագրով:

          Ծավալը՝ «A4» ձեւաչափի, մինչեւ 10 էջ:

          Տեքստի տառատեսակը՝ հայերեն՝ Sylfaen, ռուսերեն կամ անգլերեն՝ Times New Roman:

       Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 12 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է գիտական կարգավիճակը (գիտությունների թեկնածու, դասախոս եւ այլն): Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով տրվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է գիտական ղեկավարի աստիճանը, կոչումը, անուն, ազգանունը: Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատանքի հիմնական տեքստը: Հիմնական տեքստի տառաչափը՝ 10 pt, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից (Alignment: Justify): Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ:

          Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում՝ 8 pt տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (Alignment: Justify): Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (թավ տառերով՝ Bold), այնուհետև՝ աշխատանքի վերնագիրը, հրատարակման վայրը, թվականը, օգտագործած գրականության էջը:

      Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրերը պարտադիր են. հոդվածի հիմնական տեքստից մեկ տող հետո տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող հետո 10 pt տառաչափով տրվում է հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև գրվում է «բանալի բառեր» և նշվում են 4-6 բանալի բառեր: Մեկ տող ներքև 60-80 բառի սահմաններում համառոտ ներկայացվում է հոդվածի ամփոփագիրը (հիմնական էությունը, նպատակը, խնդիրները, արդյունքները):

Նշված չափորոշիչներին չհամապատասխանող զեկուցումները չեն ընդունվելու:

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է  մինչև 2018թ.-ի  մարտի 1-ը ներկայացնել հայտ,[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ6D889iB8scAlZ9HGb61PtQPAPL4wzquR5zTLj7cR0UyBDQ/viewform],  mughdusyan.nona@mail.ru էլեկտրոնային փոստին: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: Գիտաժողովի լավագույն աշխատանքները հրատարակվելու են ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական հոդվածների ժողովածուում

     Գիտաժողովի ժամանակ մասնակիցներին կտրամադրվեն հոդվածների ժողովածուները: Բոլոր մասնակիցներին խնդրում ենք իրենց հոդվածները ներկայացնել 5-7 րոպեի սահմաններում:

 

 

Բարի և խաղաղ ծառայություն ձեզ, սիրելի՛ նորակոչիկներ

2018թ. հունվարի 17-ին ՀՀ ՊՆ Իջևանի զինկոմիսարիատում կայացավ Տավուշի մարզից զինծառայության մեկնող նորակոչիկների ճանապարհման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցեցին զինկոմիսարիատի, տարածքային կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, համալսարանականներ՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի գլխավորությամբ, զորակոչիկների ծնողները, հարազատները, քաղաքացիներ:

Բարի և խաղաղ ծառայություն ձեզ, սիրելի՛ նորակոչիկներ

Զորակոչված 43 զինակոչիկների մեջ կային ԵՊՀ ԻՄ-ի մեկ տասնյակ ուսանողներ:

Բարի և խաղաղ ծառայություն ձեզ, սիրելի՛ նորակոչիկներ

Հանդիսավոր միջոցառմանը ելույթ ունեցավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը, ով բարի երթ ու խաղաղ ծառայություն մաղթեց նորակոչիկներին, շեշտեց ամեն հայ երիտասարդի համար զինվորական ծառայության անհրաժեշտությունը՝ և՛ հայրենիքի հանդեպ սուրբ պարտքը կատարելու, և՛ նրանց մեջ բարոյակամային հատկանիշները զարգացնելու իմաստներով:

Բարի և խաղաղ ծառայություն ձեզ, սիրելի՛ նորակոչիկներ

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց զորակոչիկների ծնողներին՝ հայրենիքի անվեհեր պաշտպաններ ծնելու և դաստիարակելու համար, նրանց մաղթեց տոկունություն ու համբերություն:

Բարի և խաղաղ ծառայություն ձեզ, սիրելի՛ նորակոչիկներ

Բարեմաղթանքներ ու հայրենասիրական պատգամներ հղելուց հետո տնօրենը նորակոչիկներին  հանձնեց սրբապատկերներ ու նոթատետրեր:

Բարի և խաղաղ ծառայություն ձեզ, սիրելի՛ նորակոչիկներ

Խորհրդակցություն մասնաճյուղի վարչական աշխատակիցների հետ

2018թ. հունվարի 15-ին  ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը խորհրդակցություն անցկացրեց մասնաճյուղի մի խումբ վարչական աշխատակիցների հետ:

Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ընթացքին, երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին ու հատկապես Բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման նոր կարգին վերաբերող հարցեր:

Խորհրդակցություն մասնաճյուղի վարչական աշխատակիցների հետ

Մասնավորապես նշվեց, որ այս տարի արդեն ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվելու է միայն ավարտական աշխատանքների պաշտպանության միջոցով, ամփոփիչ քննություններ չեն լինելու, և անհրաժեշտ է հետևողական լինել, որ ավարտական աշխատանքները լիովին իրականացվեն ըստ նոր կարգի:

Բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգով սահմանված չափանիշների համաձայն՝ ավարտական աշխատանքի գնահատումն, օրինակ, իրականացվում է 20 միավորանոց սանդղակով, «Աշխատանքի արդիականության հիմնավորումը և գրականության վերլուծությունը» չափանիշի համար սահմանված է առավելագույնը 2 միավոր, «Աշխատանքի կատարումը և արդյունքները» չափանիշի համար՝ առավելագույնը 6 միավոր, «Աշխատանքի շարադրումը և ձևավորումը» չափանիշի համար՝ առավելագույնը 4 միավոր, հրապարակային պաշտպանության համար՝ առավելագույնը 8 միավոր:

Տնօրենը ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարեց ավարտական կուրսերի ուսանողների հետ կազմակերպել հանդիպումներ և նրանց հանգմանորեն ներկայացնել նոր կարգը, բակալավրի ավարտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջները, օրինակելի կառուցվածքը, ձևավորումը, պաշտպանությունը, աշխատանքի գնահատման չափանիշները, դրանց համապատասխան չափորոշիչներն ու հատկացվող միավորները և այլն: